Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare combustibil Jet A1 pe aeroporturile Arad, Craiova si Sibiu


Anunt de participare numarul 148989/24.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul General de Aviatie alM.A.I.
Adresa postala: Calea Ion Zavoi, nr. 14, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013696, Romania, Punct(e) de contact: Octav Gaftoi, Tel. +40 213104399, Email: [email protected], Fax: +40 213113909, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare combustibil Jet A1 pe aeroporturile Arad, Craiova si Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: aeroporturile Arad, Craiova si Sibiu
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 3, 729, 600RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: primul contract subsecvent se va incheia pentru perioada 01.04.-31.12.2014, al doilea contract pentru perioada 01.01 -30.04.2015, al trilea 01.05 - 31.12.2015, valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este 207200 lei; informatiile sunt valabile pentru fiecare lot in parte
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acorduri cadru de furnizare combustibil turboreactor JeA A1 in revervoarele aeronavelor Inspectoratului General de Aviatie al MAI pe aeroporturile civile Arad, Craiova si Sibiu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09131100-7 - Carburanti de tip kerosen (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 - Arad contract subsecvent min 5 tone, max 50 tone, acord cadru min 50 tone, max 300 tone
Lot 2 - Craiova contract subsecvent min 5 tone, max 50 tone, acord cadru min 50 tone, max 300 tone
Lot 3 -Sibiu contract subsecvent min 5 tone, max 50 tone, acord cadru min 50 tone, max 300 tone
Valoarea estimata fara TVA: 3, 729, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
24864 lei pentru fiecare lot constituita prin scrisoare de garantie bancara sau emisa de o societate de asigurari valabila 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. Garantia poate fi constituita si prin virament bancar in urmatorul cont RO39TREZ7005005XXX004991 deschis la A.T.C.P.M.B. Perioada de valabilitate a garantiei de participare se stabileste de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. In masura in care Consiliul respinge contestatia depusa de operatorul economic in cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare a ofertantul contestator, suma de 5.023, 20 lei pentru fiecare lot. In cazul in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta va returna contestatorului suma retinuta in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata. Pentru constituirea garantiei de participare in alta moneda se va utiliza cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei din data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent. Modul de constituire a garantiei de buna executie - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care devin anexe la contract, cf.art. 90 alin.1 din HGR 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/206, cu modificarile si completarile ulterioare; se va prezenta completat formularul 1Precizari: a. Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006- se va prezenta completat formularul 2 si urmatoarele documente de confirmare: 1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local, sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii labugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Note: - Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr.1 si 2 si a documentelor de confirmare.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in original, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.- In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.- In cazul depunerii de oferte sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare are obligatia de a demonstra ca nu se afla in situatiile prevazute la rt. 181 lit a, c1, si d.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Cerinta obligatorie Completare formular nr. 13Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69 ind.1 din ordonanta Evitarea conflictului de interese Completare Formular 14Mentionam faptul ca sunt implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire urmatoarele persoane din cadrul autoritatii contractante: Gradinaru DorelBurtan MariusDache CatalinVasile FlorinTrailescu PetreMosor SorinBadulescu AndreiDobre CristianPurza SimionCirco MihaelaNastasa Andrei a) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertuluib) prezentarea autorizatiei privind calitatea de antrepozit fiscal conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal (in baza acesteia autoritatea contractanta este scutita de la plata accizelor)c) prezentarea autorizatiei privind calitatea de distribuitor pentru combustibilul de aviatie, emisa de Autoritatea Aeronautica Civila Romana conform Codului Aerian si OMT 1245/2008Note: Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, pentru partea din contract pe care o realizeaza.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil la 31.12.2012 (bilant, contul de profit si pierdere, date informative) Modalitatea de indeplinire: copie a bilantului cu viza organului de administrare fiscala; autoritatea contractanta accepta si orice alte documente prin care operatorul economic isi poate prezenta o situatie fidela a situatiei economice si financiare
informatii privind cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani, cifra medie de afaceri egala sau mai mare de 207200 lei Modalitatea de indeplinire: completare Formular nr. 3. Pentru calculul nivelului impus pentru cifra de afaceri se va folosi cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, astfel: pentru anul2011 - 1 euro= 4.2379 lei pentru anul 2012 - 1 euro= 4.4560 lei pentru anul2013 - 1 euro=4.4190
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
copie a bilantului cu viza organului de administrare fiscala; autoritatea contractanta accepta si orice alte documente prin care operatorul economic isi poate prezenta o situatie fidela a situatiei economice si financiarecompletare Formular nr. 3. Pentru calculul nivelului impus pentru cifra de afaceri se va folosi cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, astfel: pentru anul 2011 - 1 euro= 4.2379 lei pentru anul 2012 - 1 euro= 4.4560 lei pentru anul 2013 - 1 euro = 4.4190
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor livrari in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare si beneficiari; livrarile se confirma prin prezentarea de ceritificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar Modalitatea de indeplinire: completare Formular 5
lista echipamentelor tehnice; acestea trebuie sa fie compatibile cu aeronavele autoritatii contractante. Autoritatea contractanta are in dotare urmatoarele tipuri de aeronave: elicoptere EC 135, Mi 8, Mi 17 si IAR 316B si avion Piper Cheyenne PA 42. Modalitatea de indeplinire: completare declaratie pe propria raspundere
experienta similara - furnizarea la nivelul a cel putin unui contract de produse similare in valoare egala sau mai mare cu 207200 lei.
Modalitatea de indeplinire - completarea Formularului 5
Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru echivalenta cu alta valuta se va folosi cursul de schimb valutar mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei
documente constatatoare privind respectarea standardelor de asigurare a calitatii pentru cel putin un domeniu de activitate ce face obiectul acordului cadru, conform ISO 9001:2008 Modalitatea de indeplinire: Copia documentului emis de catre un organism certificat de RENAR sau echivalent din tara de origine si recunoscut de European Acreditation. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea standardelor specificate sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, dovezile trebuie sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completare Formular 5. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economiccompletare declaratie pe propria raspunderecompletarea Formularului 5Copia documentului emis de catre un organism certificat de RENAR sau echivalent din tara de origine si recunoscut de European Acreditation. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea standardelor specificate sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, dovezile trebuie sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1 runda de 1 zi; va face obiectul procesului repetitiv de ofertarea valoare maxixa a fiecarui acord cadru . informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la : - existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice - numarul participantilor la licitatia electronica - clasament - pasul de licitare este de 0, 1% din valoarea ofertei depuse la licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006. Nota : Dupa incheierea rundei de licitatie electronica, se solicita ofertantului aflat pe primul loc in clasamentul afisat de operatorul S.E.A.P. sa transmita Autoritatii contractante Formularul de oferta si Centralizatorul de preturi, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
toate documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizat
Moneda in care se transmite oferta de pret: USD
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2014 10:30
Locul: sediul Inspectoratului General de Aviatie al MAI din Calea Ion Zavoi, nr. 14, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai operatorului economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Mentiuni privind clauzele contractuale: Clauzele cuprinse in acordul cadru prezentat sunt obligatorii in integralitate. Din modelul de contract subsecvnet prezentat sunt obligatorii clauzele de la art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 22. In cazul ofertelor cu pret egal clasate pe primul loc, vor fi solicitate operatorilor economici noi oferte financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 ind 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
compartimentul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: Calea Ion Zavoi, nr. 14, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 015045, Romania, Tel. +40 213104399, Email: [email protected], Fax: +40 213113909
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 09:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer