Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare combustibil pe baza de carduri


Anunt de participare numarul 136802/22.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL DE AMBULANTA DAMBOVITA
Adresa postala: str. iancu Jianu, nr. 78, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130081, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 723641230, In atentia: Gavrila Ionel, Email: [email protected], Fax: +40 245213785, Adresa internet (URL): www.ambulantadambovita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare combustibil pe baza de carduri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statiile de distribite carburant ale furnizorului
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 6, 472, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 1). 03.09.2012-31.08.2013 valoare 1.618.000 lei; 2) 01.09.02013-31.08.2014 valoare 1.618.000 lei; 3) 01.09.2014-31.08.2015 valoare 1.618.000 lei; 4) 01.09.2015-31.08.2016 valoare 1.618.000lei;
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie motorina euro 5 si benzina fara plumb CO 95 pe baza de carduri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate carburant acord cadru 4 ani: cantitate minima motorina = 880.000 litri / cantitate maxima motorina = 1.000.000 litri; cantitate minima benzina = 140.000 litri/cantitate maxima benzina = 280.000 litri.
1). Contract subsecvent 1 (octombrie 2012-septembrie 2013): cntitate minima motorina = 220.000 litri/cantitate maxima motorina = 250.000 litri; Cantitate minima benzina = 35.000 litri/cantitate maxima benzina = 70.000 litri;
2).Contract subsecvent 2 (octombrie 2013-septembrie 2014): cntitate minima motorina = 220.000 litri/cantitate maxima motorina = 250.000 litri;Cantitate minima benzina = 35.000 litri/cantitate maxima benzina = 70.000 litri;
3).Contract subsecvent 3 (octombrie 2014-septembrie 2015): cntitate minima motorina = 220.000 litri/cantitate maxima motorina = 250.000 litri; Cantitate minima benzina = 35.000 litri/cantitate maxima benzina = 70.000 litri;
4).Contract subsecvent 4 (octombrie 2015-septembrie 2016): cntitate minima motorina = 220.000 litri/cantitate maxima motorina = 250.000
Valoarea estimata fara TVA: 6, 472, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
cerinta obligatorie: - se va prezenta in mod obligatoriu garantie de participare. Cuantumul garantiei de participare se va exprima in lei si este: 64.720 lei;
- perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 Zile de la data limita de depunere a ofertelor.- Garantia de participare se va posta in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici;Mod de constituire a garantiei de participare: conform art.86 din HG nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, sau prin virament bancar in contul: RO23TREZ2715005XXX005881 deschis la Trezoreria Targoviste.In cazul in care vor exista contestatii respinse de Consiliul, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare o suma conform art. 278^1 alin. 1 din OUG 34/2006. Cuantum garantie de buna executie______ lei, reprezentand 10% din valoare contractului subsecvent fara TVA, cu termen de valabilitate 12 luni.Modalitatea de constituire, in conformitate cu prevederile art. 90 din HG nr. 925/2006.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin Scrisoare de garantie bancara - a se vedea Formularul nr. 15.Garantia de buna executie se constituie in termen de maxim 15 zile din momentul semnarii contractului subsecvent.Eliberarea garantiei de buna executie se face in termen de 14 zile de la indeplinirea obligatiilor contractuale
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii obtinute prin contract cu CJAS Dambovita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea cu privire la neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare -se solicita Formular nr. 1 completat.Declaratia se transmite in SEAP in format electronic.
2. Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - se solicita Formular nr. 2 completat.Declaratia se transmite in SEAP in format electronic.
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- se solicita Formular nr. 3 completat.Certificatul se transmite in SEAP in format electronic.
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006- se solicita Formular 4 completat. Declaratia se transmite in Seap in format electronic.
Persoanele cu functie de decizie:
Manager general: Dr. Silviu Gotea;
Director economic: Ec. Gheorghe Mihail;
Director tehnic: Sing. Purcaroiu Laurentiu;
Sef birou Achizitii-administrativ: Ec. Ionel GAvrila
Ec Mincu Ana MAria
5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - se solicita Formular 9 completat. Declaratia se transmite in Seap in format electronic.
6.Prezentare certificat de atestare fiscala din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la Bugetul de stat in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentul se transmite in SEAP in format electronic. - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data depunerii ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Certificatul se va transmite in Seap, in format electronic.
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare - documente eliberate de statul respectiv, cu respectarea prevederilor legislatiei UE.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara. Fisa de informatii generale
Se solicita ca media ciferi de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 3.263.000 Lei.
Cursul leu/euro avut in vedere pentru calculul echivalentei este cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea tehnica
- Se solicita Lista cu existenta statiilor de
alimentare cu carburant in localitatile judetului Dambovita, unde se gasesc
substatiile Serviciului de Ambulanta Dambovita, si anume: Targoviste, Moreni, Fieni, Voinesti, Titu, Racari, Gaesti si Bilciuresti; Se vor accepta si statii de distribuie carburant pe o raza de 10 km fata de localitatea unde este pozitionata
substatia de ambulanta, precum si in orasele resedinta de judet din tara, cu program de lucru non-stop care sa permita livrarea carburantului pe baza de card.
Documentul se va transmite in SEAP, in format electronic.
- Se solicita Declaratie privind principalele livrari de produse in ultimii 3 ani;
-se solicita indeplinirea in ultimii 3 ani a unui contract de furnizare carburanti in valoare de 1.618.000 Lei.
Certificat privind implementarea Sistemului de Management al Calitatii conform standardului ISO 9001/sau echivalent.
Certificat privind implementarea Sistemului de Management de Mediu ISO 14001/sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.08.2012 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.08.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.08.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Cod postal 030084, tara Romania, Tel.+40 213104641, Fax +40 213104642 / +40 218900745, E-mail: [email protected], Adresa internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2012 20:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer