Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare combustibil pe baza de carduri


Anunt de participare (utilitati) numarul 146047/27.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Dep. Achizitii, Tel. +40 212065082, In atentia: Ciprian Stefan, Email: [email protected], Fax: +40 372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare combustibil pe baza de carduri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statiile de alimentare ale operatorului economic declarat castigator.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 169, 120 si 17, 918, 700EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza incheierea a 5 contracte subsecvente cu cantitati egale, fiecare avand o valoare estimata de 3.403.800 euro fara TVA. Primul contract subsecvent se va emite concomitent cu semnarea acordului-cadru.Restul de contracte subsecvente vor fi atribuite la fiecare 10(zece) luni calendaristicede la atrib. precedentului contr. Valoarea celui mai mare contr. subsecv.: 3.403.800 euro fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru avand ca obiect furnizarea de combustibil (motorina Euro 5 si benzina CO min. 95)pe baza de carduri pentru autovehiculele proprii si pentru echipamentele de interventie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132000-3-Benzina (Rev.2)
30163100-0-Carduri pentru cumparat combustibil (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate maxima combustibil: 11.346.000 litri, din care: 10.920.000 litri-motorina si 426.000 litri-benzina;
Cantitate minima combustibil: 5.446.080 litri, din care: 5.241.600 litri-motorina si 204.480 litri-benzina;Cantitati minime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru: 1.134.600 litri combustibil, din care: 1.092.000 litri-motorina si 42.600 litri-benzina;
Cantitati maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru: 2.269.200 litri combustibil, din care: 2.184.000 litri-motorina si 85.200 litri-benzina.
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 169, 120 si 17, 918, 700EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Cuantum: 500.000 RON/250.000 RON (pt IMM); Cursul de referinta considerat pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau in alta moneda, va fi cel publicat de BNR in data publicarii anuntului de participare.2.Valabilitate: 90 zile si se va raporta la termenul limita de primire a candidaturilor;3.Mod de constituire: a)prin instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, ?conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau ?neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; b)prin virament, (O.P.confirmat de banca ) in contul ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA: RO33 CITI 0000 0007 6002 3019-CITIBANK EUROPE plc. DUBLIN SUC. ROMANIA; cod SWIFT : CITIROBU.Daca este cazul, pentru incadrarea in categoria IMM se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere, completata cu datele de la 31.12.2012, valabila la data limita de primire a candidaturilor, in original. Garantia de participare este irevocabila.In cazul unei contestatii, in situatia respingerii contestatiei de catre C.N.S.C. ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre Autoritatea Contractanta a masurilor de remediere necesare, Autoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in conformitate cu OUG 34/2006 (actualizata la zi) art. 278^1 alin. 1 lit. d).Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei, conform HG 925/2006 (actualizata la zi) art. 33, alin. (3), lit. b). 1.Cuantum: 10% (5% pentru IMM) din valoarea contractului subsecvent fara T.V.A.;2.Valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului subsecvent;3.Mod de constituire: a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/soc.de asigurari, conf.HGR 925/2006 art.86 alin. (2)?(4); b) Scrisoare de garantie bancara de buna executie (la solicitarea ofertantului) care va constitui anexa la contractul subsecvent;4.Restituirea de buna executie se face cf. HGR 925/2006 art.92 alin.(1). Se vor avea in vedere si prevederile HG nr.1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formular F1.1
- Acord de asociere (daca este cazul), Formular F21- Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.180 din OUG 34/2006, Formular F2.1- Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.181 din OUG 34/2006, Formular F2.2- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular F2.3.Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit. a) din OUG34/2006 cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director General Enel Distributie - Giuseppe Fanizzi;
Director General Enel Energie - Matteo Cassani;Director Achizitii/Director General Enel Servicii Comune ? Cosmin-Constantin Trofin;Presedinte comisie evaluare - Ciprian Stefan;Membru comisie evaluare - Cosmin Dragomir;Membru comisie evaluare - Grigoruta Camelia;
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, Formular F2.4.- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale ? original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. (sau formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident. Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun candidaturile, cu respectarea Ordinului MFP nr.752/2006, privind procedura de eliberare a certificatelor fiscale.Se vor completa esalonarile sau compensarile, aprobate de catre organele competente in domeniu, si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii.- Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(daca este cazul)-Formular F2.5 1)Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.- Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?.- Persoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?.Ofertantul clasat pe primul loc, va trebui sa prezinte, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate, documentul, in original/copie legalizata numai in situatia in care a prezentat acest document in copie "conform cu originalul".2) In conformitate cu art. 46 alin.(2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are obligatia de a transmite o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale in care se precizeaza cifra de afaceri.
- se va specifica media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012).
Cerinta minima: se solicita dovada unei medii a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani cel putin egala cu 6.800.000 euro fara TVA (3.400.000 euro fara TVA- pentru IMM-uri).Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR si anume: anul 2010? 1 Euro=4.2099 Lei, anul 2011? 1 Euro=4.2379 Lei, anul 2012? 1 Euro=4.4560 Lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR pentru fiecare an.Documente de confirmare:
- Bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012. Se prezinta copiile respectivelor documente.-Operatorii economici pot prezenta si alte documenteinmasura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si, din motive justificate corespunzator, nu pot prezenta bilanturile contabile (conf. art.185 alin.2 din OUG 34/2006).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F3;
Documentele de confirmare se depun in copie, conforme cu originalul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a candidaturii).
Cerinta minima: Lista va trebui sa contina cel putin un contract sau document echivalent din care sa rezulte efectuarea de livrari produse similare prin statii de alimentare cu combustibil. Se solicita prezentarea de certificate/documente emise de catre beneficiari din care sa reiasa furnizarea de produse cf. art. 188 alin. (1) lit.a) din OUG34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F5;
Documente/certificate emise sau contrasemnate de catre beneficiari.
Declaratiecare contine informatii referitoare la statiile teritoriale de distributie (de alimentare) combustibil, proprii sau din reteaua autorizata, operationale in zonele geografice unde se afla sediile Achizitorului -zona Muntenia, zona Banat si zona Dobrogea (judetele: Timis, Arad, Caras Severin, Hunedoara, Constanta, Tulcea, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Giurgiu si Municipiul Bucuresti).
Cerinta minima: pentru 66 din cele 67 de localitati unde se afla sedii ale Achizitorului (detaliate in cadrul Formularului F4), ofertantii vor trebui sa detina statii de alimentare, proprii sau din reteaua autorizata, aflate la o distanta de cel mult 50 km de fiecare din aceste localitati. Exceptie : localitatea Sulina. Pentru aceasta ofertantii vor trebui doar sa indice cea mai apropiata statie de alimentare.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F4
Declaratie care contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic
de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii cf.art. 188, alin 1, lit.c).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F6
Informatii privind asociatii (daca este cazul). Criteriile de calificare referitoare
la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale (inreg.), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o va realiza cf Art 6 si Anexa 2 din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.
509/2011. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala si facturile se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere prezentat la data depunerii ofertelor.Continuare la paragraful 5.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F21 si a propriului dosar de calificare de catre asociat. In Formularul F21 se va specifica liderul asociatiei.
Continuare de la paragraful 4.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnicasi profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofert. a resurselor tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in sit. prevazuta la art.180 si art.181 lit a), c1)si d).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F21 si a propriului dosar de calificare de catre asociat. In Formularul F21 se va specifica liderul asociatiei.
Informatii privind tertul sustinator, daca este cazul.Tertul sustinator va prezenta un angajament incheiat prin care confirma ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata.
Tertul sustinator va prezenta un angajament incheiat prin care confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata.
Tertulsustinator va prezenta completat -Formularul F2.1. prin care va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr.34/2006.
Tertul sustinator va prezenta completat -Formularul F2.2. prin care va declara pe propriaraspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006.
Tertul sustinator va prezenta completat -Formularul F2.3. prin care va declara pe propriaraspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 69 ind 1 din O.U.G.nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Angajament Formular F2.1. Formular F2.2. Formular F2.3.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante -ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru furnizarea de produse similare celor ofertate.
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008
sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in
masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si
raportul de audit emis de un organism de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertat in Formularul F9. Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (EURO, fara TVA). Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare. Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2013/31180
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.09.2013 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2013 14:30
Locul: Sediul Enel Distributie Muntenia - Bucuresti, Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1 - Corp A, Parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Directorii societatilor participante sau imputernicitii legali ai acestore.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de selectie precizate la punctul III.2 vor fi selectati la etapa de negociere; autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de candidati selectati.Daca la sfarsitul etapei finale de licitatie electronica prevazute in cadrul procedurii de atribuire, pe primul loc al clasamentului se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 ^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A., Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: Str. Buzesti nr. 62-64, sector 1, et. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011017, Romania, Tel. +40 0212065045, Fax: +40 0372871911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2013 15:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer