Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare combustibil si lubrifianti


Anunt de participare numarul 22801/10.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala a Serviciilor Publice de Gospodarie Comunala Giurgiu
Adresa postala: str. Aleea Plantelor nr. 25, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Tiganila, Tel.0246/214204, Email: [email protected], Fax: 0246/217416
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare combustibil si lubrifianti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Giurgiu, str. Aleea Plantelor nr.25
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare benzina-50000litri, motorina-350000litri, uleiuri lubrifiante-19000litri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
23000000-7 - Produse petroliere si combustibili (Rev.1)
23111200-0-Benzina fara plumb (Rev.1)
23111300-1-Benzina cu plumb (Rev.1)
23121200-3-Motorina (Rev.1)
23123000-5-Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
benzina-50000litri, motorina-350000litri, uleiuri lubrifiante-19000 litri
Valoarea estimata fara TVA: 1, 285, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare totala-19275 lei din care carburanti-14066 lei si lubrifianti-5209 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind neincadrarea in sit.prevazute la art.180 si 181 din OUG nr. 34/2006, certificat constatatorde la ORC privind sfera de activitate, certificate privind achitarea impozitelor si taxelor locale, certificat de inmatriculare de la CCI, documente edificatoare conform art. 183 din OUG nr.34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil si extrase de bilant la 30.06.2007vizat si inregistrat de organelor competente, ultima balanta contabila-luna iulie- certificate de calitate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor livrari in ultimii trei ani, certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens care sa ateste conformitatea produselor identificare clar prin referire la specificatii sau standarde relevante.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.08.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: in baza unei cereri scrise, numerar la casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.08.2007 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.08.2007 11:00
Locul: Giurgiu, str. Aleea Plantelor nr.25
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru SolutionareaContestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic-licitatii al DGSPGC Giurgiu
Adresa postala: str. Aleea Plantelor nr.25, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0246214204, Email: [email protected], Fax: 0246217416
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2007 14:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer