Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare combustibili auto, benzina si motorina, cu alimentare pe baza de bonuri valorice


Anunt de participare numarul 148878/16.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DUMBRAVITA
Adresa postala: Str.PETOFI SANDOR, Nr.31, Localitatea: Dumbravita, Cod postal: 307160, Romania, Punct(e) de contact: ROBERT KRISTA, Tel. +40 256214272, Email: [email protected], Fax: +40 256214272, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare combustibili auto, benzina si motorina, cu alimentare pe baza de bonuri valorice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Loc. Dumbravita, jud. Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 666, 368 si 1, 835, 100RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): Contractele subsecvente vor fi atribuite anual, iar valoarea celui mai mare contract subsecvent este de: 611.700 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1) Pe durata intregului acord-cadru se estimeaza achizitionarea:
a. Benzina fara plumb ? minim 2.880 litri si maxim 3.600 litri
b. Motorina ? minim 324.000 litri si maxim 356.400 litri
2) Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, se estimeaza achizitionarea:
a. Benzina fara plumb ? minim 960 litri si maxim 1.200 litri
b. Motorina ? minim 108.000 litri si maxim 118.800 litri
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 611.700 RON fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134220-5 - Motorina (EN 590) (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1) Pe durata intregului acord-cadru se estimeaza achizitionarea:
a. Benzina fara plumb ? minim 2.880 litri si maxim 3.600 litri
b. Motorina ? minim 324.000 litri si maxim 356.400 litri
2) Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, se estimeaza achizitionarea:
a. Benzina fara plumb ? minim 960 litri si maxim 1.200 litri
b. Motorina ? minim 108.000 litri si maxim 118.800 litri
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 666, 368 si 1, 835, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in valoare de 36.702, 00 lei (In cazul in care la procedura de achizitie vor participa si operatori economici straini acestia vor constitui garantia de participare la cursul lei/valuta comunicat de BNR si valabil pentru data publicarii in SEAP a anuntului de participare). Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, actualizata.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.IMPORTANT!!!!!! In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care garantia de participare se va constitui prin virament bancar, contul autoritatii contractante esteRO15TREZ6215006XXX008137, deschis la Trezoreria Timisoara, cod fiscal 4663480.In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma calculate conform art. 278^1, din OUG nr. 34/2006, actualizata. (Model orientativ Formular nr. 1)In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006, actualizata, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr. 2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget propriu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formularele 3 / 3A)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4 )
Daca este cazul, documentul va fi depus de fiecare asociat si/sau de tertul sustinator.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4 )
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora), cu exceptia situatiilor in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu ? din certificatele fiscale sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.IMPORTANT!!! Din certificatele fiscale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11, alin. (4) din HG nr. 925/ 2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9, alin. (3) din Ordinul nr. 509/ 2011.
Pentru persoanele juridice romane certificatele fiscale se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine certificatele fiscale se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.
Daca este cazul, documentele vor fi depuse de fiecare asociat.Daca este cazul, Tertul sustinator va depune Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006, actualizata.
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 5 ), conform Ordinului nr. 314/2010.
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Malac Victor ? PrimarRosu Carolina ? contabil sef
Comisia de selectie:
Miklos Arpad - functia Viceprimar - presedinteKrista Robert - functia Insp.achizitii publice - secretarGal Ladislau - membru
Csiszer Lacrimioara ? membru
Consilieri locali: Nicola Adrian, Hategan Ioan, Cservid Mihaela ? Loredana, Nagy Balazs, Sperneac Adrian Nicolae, Abalaru Iulian Alexandru, Nemes Ilie, Gafton Sorin Costel, Bozso Margareta, Denes Ildiko, Miklos Arpad, Kadar Gheorghe, Toma Iulian, Samfira Ionel, Agoston OdonSe va prezenta si de catre subcontractant, tert sustinator si asociat (daca este cazul).
Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.Pentru persoanele juridice romane1. Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, care sa prezinte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator.Pentru persoanele juridice straine
1. Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do). Documentele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in traducere autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate pentru partea din contract pe care o indeplineste.In cazul in care este depus in copie simpla, certificatul constatator va putea fi solicitat in original/copie legalizata ofertantului clasat pe primul loc inainte de comunicarea rezultatului procedurii.
Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
- Declararea cifrei medii de afaceri globale din ultimii 3 ani.- echivalenta leu/moneda straina se va calcula la cursul mediu anual comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr. 7Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Se solicita cel putin 1 statie de alimentare la nivelul localitatii Timisoara, jud. Timis, si care sa poata livra pe baza de bonuri valorice cele doua sortimente de combustibil.- In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic va prezenta o declaratie.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta lista-tabel cu adresele statiilor sale de distributie la nivelul localitatii Timisoara, jud. Timis.Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.03.2014 10:00
Locul: Primaria Comunei Dumbravita din str. Petofi Sandor, nr. 31, Dumbravita, judetul Timis
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferta in termenul limita stabilit.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Acordul-cadru va fi incheiat cu maxim 3 operatori economici. Departajarea celor 3 operatori economici cu care va fi incheiat acordul-cadru se va face in functie de valoarea cea mai scazuta a ofertei financiare, ofertata de fiecare dintre acestia. Daca primele 3 pozitii in clasament sunt ocupate de mai mult de 3 operatori economici, se va incheia cu toti acordul cadru.Ofertantii vor completa Formularul 12 din sectiunea Formulare (Declaratie art. 69^2, alin. (2) din OUG 34/2006).Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.Pentru a se beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Juridic - Comuna Dumbravita
Adresa postala: str. Petofi Sandor, nr 31, Localitatea: Dumbravita, Cod postal: 307160, Romania, Tel. +40 256214272, Email: [email protected], Fax: +40 256214272
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 09:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer