Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare compresoare cu piston pentru gaze pentru locatiile Madulari si Burcioaia apartinand OMV Petrom SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 146778/25.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1("PETROM CITY"), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Infinity Building, Divizia CEO, Departamentul Achizitii Operationale, Tel. +40 372849619/+40 372428817, In atentia: Cristian Alexandrescu , Daiana Banulescu, Email: [email protected] , [email protected], Fax: +40 212069670/+40 212063034, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare compresoare cu piston pentru gaze pentru locatiile Madulari si Burcioaia apartinand OMV Petrom SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania, Floresti (judetul Prahova)
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Livrarea a patru (4) compresoare cu piston pentru gaze pentru facilitatile OMV PETROM din locatiile Madulari (2 compresoare cu piston pentru gaze) si Burcioaia (2 compresoare cu piston pentru gaze), precum si partilor electrice si aparaturii asociate, asa cum este detaliat in Caietul de Sarcini, impreuna cu piesele de schimb necesare pentru 2 ani de operare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42123100-8 - Compresoare de gaz (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Patru (4) compresoare cu piston pentru gaze: cate doua (2) pentru facilitatile OMV PETROM din locatiile Madulari si Burcioaia, precum si a partilor electrice si aparaturii asociate, dupa cum este detaliat in Caietul de Sarcini, impreuna cu piesele de schimb necesare pentru 2 ani de operare.
Valoarea estimata fara TVA: 11, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantultrebuie sa prezinte o garantie de participare la prezenta procedura in valoare de 200.000 EURO.Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante sau virament bancar, in conditiile legii, de o societate bancara/de asigurari conf. art. 86, din HG 925/2006, cu modif. si compl. ulterioare si va fi valabila 93 zile de la data limita pt depunerea Ofertelor.Garantia de participare la licitatie prezentata de o asociere trebuie sa defineasca ca Ofertant toti partenerii asocierii si sa-i enumere in urmatorul mod: ?asocierea ce consta din ....., ....., si.....?.Garantia de participare la licitatie trebuie sa fie prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada indicata.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Orice solicitare de prelungire a valabilitatii Ofertei va necesita de asemenea si prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de participare la licitatie.Orice Oferta care nu este insotita de garantia de participare la licitatie in original va fi respinsa de catre Autoritatea Contractanta.Garantia de participare va fi returnata Candidatului selectat de catre OMV Petrom conform art. 88 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cursul de schimb ce urmeaza a fi utilizat pentru stabilirea valorii garantiei de participare este cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnro.ro), in ziua publicarii anuntului de participare in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie pentru contract reprezinta 10% din valoarea contractului, exclusiv TVA.Garantia de buna executie in cadrul contractului se constituie conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006, cu modif. si compl. ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale OMV Petrom SA.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/Consortiu, conform prevederilor art. 44 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatii trebuie sa prezinte Formularul de candidatura, informatii generale despre organizatia lor, precum si informatii cu privire la elementele constitutive ale Candidatului in cazul in care ofertantul este o asociere, conform formularelor furnizate in Sectiunea D. Formulare - ?I. Formulare pentru prezentarea Candidaturii? (formulare I.10, I.2 si respectiv, daca este cazul, I.3). In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.
Cerinta nr. 1Candidatii trebuie sa demonstreze situatia lor personala.Pentru a-si demonstra situatia personala, Candidatul trebuie sa prezinte:
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;Declaratiile trebuie semnate de reprezentantul autorizat al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente.Documentele specificate mai sus se vor prezenta conform formularelor furnizate in Sectiunea D. Formulare - ?I. Formulare pentru prezentarea Candidaturii? (formulare I.4.1. si I.4.2.).In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.Cerinta nr. 2Certificarea inexistentei conflictului de interese, asa cum se specifica la art 69 si 69 indice 1 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Notiunea de ?conflict de interese?in cadrul acestei proceduri se interpreteaza dupa cum urmeaza: orice companie sau expert care participa la procesul de pregatire a Documentatiei de atribuire si care a furnizat informatii ce au stat la baza intocmirii Caietului de sarcini si a celorlalte sectiuni ale Documentatiei de atribuire, nu poate participa la procedura, cu exceptia cazului in care poate dovedi Autoritatii Contractante ca implicarea in etapele anterioare nu constituie concurenta neloiala.In mod similar:
i. nici o persoana privata sau persoana juridica, care participa direct la evaluarea Candidaturilor/Ofertelor nu poate participa la aceasta procedura in calitate de Candidat, Ofertant, Ofertant Asociat, Subcontractant sau Tert sustinator.
ii. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul Asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari sau asociati persoane care sunt sot/sotie ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale (astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante nu poate fi admis cu Oferta in procedura.Persoanele cu functie de decizie in legatura cu aceasta procedura de atribuire sunt:
1. Mariana Gheorghe - Director General Executiv, Presedinte al Directoratului, 2. Andreas Peter Matje - Director Financiar, Membru al Directoratului
3. Johann Pleininger - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Explorare si Productie
4. Neil Anthony Morgan - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing
5. Cristian Secosan - Membru al Directoratului responsabil cu cu activitatea de Gaze si Energie
6. Alina Gabriela Popa - Director Departament FinanciarPersoanele responsabile cu aprobarea, semnarea documentelor prezentei proceduri de atribuire sunt: 7. Thomas Repolust ? Director Departament Achizitii Proiecte si Inginerie
8. Franz Zisser ? Head of Development Programs Gas ? Director Departament Dezvoltare Programe GazeDemonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, conform formularului care se regaseste in Sectiunea D. Formulare - ?I. Formulare pentru prezentareaCandidaturii? (formular I.4.3.)In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.In cazul in care vor exista subcontractanti, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare subcontractant.In cazul in care vor exista terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare tert sustinator.Cerinta nr. 3Candidatii trebuie sa certifice faptul ca participarea la prezenta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la procesul de licitatie cu oferta independenta. Ofertantul trebuie sa prezinte declaratia "Certificat de participare la licitatie cu Oferta independenta" conform formularului care se regaseste in Sectiunea D. Formulare ? ?II. Formulare pentru prezentarea ofertei? (formular II.4)In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii. Aceasta declaratie trebuie semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Candidatul este stabilit. Cerinta nr. 1: Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.Candidatii vor prezenta documentele solicitate in limba engleza sau traduse din limba emitenta in limba engleza.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare precum si obiectul de activitate)Candidatul, persoana fizica sau juridica romana sau straina va prezenta:
Certificat constatator in copie legalizata, original sau copie lizibila dupa original (?in conformitate cu originalul?), emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institutie echivalenta in tara de origine a operatorului economic). Din certificatul Oficiului Registrului Comertului trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operaor economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.In cazul unei asocieri, fiecare dintre parteneri trebuie sa prezinte acest document.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1i. Media cifrei de afaceri globala in ultimii 3 ani financiari (2010, 2011, 2012) ? minim 10.000.000 EURO. In cazul in care cifra de afaceri este prezentata in bilant sau in declaratia financiara in alta moneda decatEURO, Candidatii trebuie sa prezinte echivalentul inEURO.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana: http: //www.ecb.int.Daca un grup de Operatori economicidepune o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Daca pentru orice motiv, documentele mentionate mai sus nu sunt in limba engleza, Candidatii vor prezenta traduceri autorizate in limba engleaza ale acestora.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra situatia economica si financiara, Candidatul (operator economic sau asociere) va prezenta urmatoarele documente:
1. Extras din bilanturile contabile / rapoartele financiare pentru ultimii 3 ani financiari, din care sa reiasa cifra de afaceri, contul de profit si pierdere sau
2. Raportul auditorilor pentru ultimii 3 ani financiari;
3. Declaratie privind cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani financiari (conform Sectiunea D. Formulare - ?I. Formulare pentru prezentareaCandidaturii?, formular I.6.3.);Daca, din motive obiective, Operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor mentionate.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita Candidatilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.
In cazul in care Candidatul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Astfel, chiar daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri nu se va aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM (Intreprinderi mici si mijlocii).
Candidatul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor (intreprinderi mici si mijlocii).
In cazul in care Candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, (terta parte) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Candidatului resursele economice si financiare invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii contractului.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa asigure/garanteze Autoritatii Contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.
Prin semnarea angajamentului ferm, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante de catre Candidat ca urmare a nerespectarii obligatiilor si autoritatea contractanta poate actiona direct impotriva sustinatorului.Persoana care asigura sustinerea economica si financiara trebuie sa isi demonstreze situatia personala prin prezentarea: i. Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 180 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
ii. Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, literele a), c1) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 181 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic.
Cerinta nr. 2Acces la resurse financiare
Candidatul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de realizare a contractului, in suma de minim 3.000.000EURO pentru o perioada de minim 6 luni, incepand cu data de atribuire a contractului, estimata a fi ianuarie 2014.
Pentru Autoritatea Contractanta si pentru prezenta procedura ?acces neconditionat la resurse financiare? se refera la timpul estimat pentru atribuirea contractului (ianuarie 2014) si solicita confirmarea abilitatii Candidatului de a avea acces la resurse financiare negrevate sau acces la linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare care se dovedesc a fi suficiente pentru a realiza fluxul de numerar pentru o perioada de cel putin 6 luni ale contractului si estimat de Autoritatea Contractanta in cuantumul sumelor mentionate mai sus.
Modalitatea de indeplinire
Adresa / comunicarea / documentul original eliberat de o organizatie / institutie financiara care sa ateste faptul ca situatia financiara a Candidatului a fost evaluata si Operatorul economic care participa la procedura in mod individual sau in asociere este eligibil in orice moment pentru a obtine acces la resurse financiare. Acest document trebuie sa includa detaliile de contact ale persoanei care a semnat aceasta comunicare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Prezentarea principalelor livrari de produse efectuate de Candidat in domeniul obiectului contractului, si anume furnizarea de compresoare pentru gaze pentru domeniul petrol gaze si petrochimie, in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Candidaturilor in cadrul prezentei proceduri, care sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari si persoana de contact din partea beneficiarului bunurilor mentionate, indiferent daca beneficiarii au fost autoritatipublice sau clienti privati.
Suma principalelor livrari de produse trebuie sa fie de cel putin 10.000.000EURO pentru bunurile furnizate pana la data limita de depunere a candidaturilor.
Informatiile furnizate trebuie sa demonstreze ca bunurile au fost furnizate sau sunt in curs de furnizare la data limita de depunere a candidaturilor.
In cazul in care referintele furnizate se refera la bunuri care sunt in curs de furnizare, Candidatul trebuie sa faca dovada cel putin a furnizarii partiale a bunurilor si sa precizeze in document faza exacta de livrare a bunurilor.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a contacta persoana de contact nominalizata pentru a verifica informatiile furnizate de Candidat.
Informatiile trebuie furnizate in asa maniera incat sa permita luarea unei decizii clare cu privire la disponibilitatea cerintelor minime solicitate.
Dovada furnizarii bunurilor se va face prin prezentarea unor certificate emise sau contrasemnate de beneficiarii acestor bunuri (autoritate publica sau client privat).
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a obtine certificate / confirmari de la beneficiar, dovada bunurilor furnizate se va face printr-o declaratie a operatorului economic.
Pentru valorile exprimate in alte monede decat EURO, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana: http: //www.ecb.int. si anume rata de schimb medie anuala aferenta anului in care s-a semnat contractul.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Candidatul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta, urmatoarele:
1. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani calendaristici. Candidatul trebuie sa prezinte detalii despre valoarea bunurilor, tipul acestora, perioadele de livrare si beneficiari, precum si documente care sa confirme ca bunurile incluse in declaratie au fost furnizate sau sunt furnizate corespunzator (conform Sectiunea D. Formulare - ?I. Formulare pentru prezentarea Candidaturii?, formular I.7.1).
2. Fisa detaliata privind experienta similara (conform Sectiunea D. Formulare - ?I. Formulare pentru prezentarea Candidaturii?, formular I.7.2),
3. Documente/contracte/procese-verbale de receptie/certificate emise sau contrasemnate de beneficiarii bunurilor similare din care sa rezulte tipul de bunuri furnizate, perioada in care s-au furnizat si modalitatea de furnizare.Candidatul va prezenta informatiile solicitate completand formularul corespunzator asa cum este indicat in Sectiunea D. Formulare ? I. Formulare de prezentare a Candidaturii (formulare I.7.1. si I.7.2.) .Daca un grup de operatori economici depune o candidatura comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a Candidatului pentru indeplinirea contractului poate fi sustinuta si de o alta entitate, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Candidat si entitatea respectiva.
In cazul in care Candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiazaprin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Candidatului resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii Contractului.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.
Prin semnarea angajamentului ferm, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, autoritatea contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Sustinatorul trebuie sa demonstreze situatia sa personala prin prezentarea:
i. Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 180 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
ii. Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, literele a), c1) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 181 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic
Cerinta nr. 2
Prezentarea de informatii referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate de Candidat in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Candidatul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta descrierea echipamentelor tehnice si a masurilor aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, a resurselor de studiu si cercetare.
Candidatul va prezenta informatiile solicitate completand formularul corespunzator asa cum este indicat in Sectiunea D. Formulare ? I.Formulare de prezentare a Candidaturii, formular I.7.4.
Daca un grup de operatori economici depune o candidatura comuna, atunci fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Cerinta nr. 3
Prezentarea de informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Candidatul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta o declaratie cuprinzand informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Candidatul va prezenta informatiile solicitate completand formularul corespunzator asa cum este indicat in Sectiunea D. Formulare ? I.Formulare de prezentare a Candidaturii, formular I.7.5.
Daca un grup de operatori economici depune o candidatura comuna, atunci fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Cerinta nr. 1
Candidatul trebuie sa prezinte dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, prin implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare dintre membrii asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea acestei cerinte, trebuie prezentate urmatoarele documente:
i. Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii Candidatului, emis de terta parte (daca este cazul);ii. Manualul sistemului de management al calitatii in vigoare la data limita de depunere a Candidaturii sau ultimul raport de audit, care nu trebuie sa fie emis inainte de iunie 2012;In cazul in care Candidatul nu detine documentele solicitate, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a sistemului de management al calitatii), daca prin aceste probe sau dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Pretul ofertei
2.
Timpul de livrare
30%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
FRD M&B ? 2013 ? COM
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.10.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.11.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
Altele
Orice document referitor la aceasta procedura trebuie redactat/tradus in limba engleza.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.11.2013 14:00
Locul: Sediul OMV Petrom, Petrom City, str. Coralilor, nr.22, sector 1, cod postal 013329, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada minima de mentinere a valabilitatii Candidaturii/Ofertei: 90 zile calendaristice, incepand cu, si incluzand, ziua calendaristica a deschiderii Candidaturilor/Ofertelor. Candidatura/Oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa de catre Autoritatea Contractanta. Anexele la Caietul de sarcini pot fi ridicate sau cerute a fi transmise pe CD de la persoanele de contact nominalizate la Sectiunea I.1.Documentele emise de institutiile abilitate pot fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Informatii despre modalitatea de punctare (algoritmul de calcul) pentru limitarea numarului de candidati precizat in sectiunea IV.1.2: I. Media cifrei de afaceri globala in ultimii 3 ani financiari a Candidatului, pondere 30% ? Numarul maxim de puncte care poate fi ontinut este de 50 de puncte, astfel: (i) Nivel de baza = 10.000.000 EURO(ii) Intre 10.000.001 EURO - 30.000.000 EURO: 20 puncte(iii) Intre 30.000.001 EURO ? 50.000.000 EURO: 30 puncte(iv) Mai mult de 50.000.001 EURO: 50 puncteII. Capacitatea tehnica a Candidatului in ultimii 3 ani calendaristici, pondere 70% ? Numarul maxim de puncte care poate fi obtinut este de 50 de puncte, astfel: (i)Nivel de baza pentru suma livrarilor de produse efectuate de Candidat in domeniul obiectului contractului si anume furnizarea de compresoare pentru gaze in domeniul petrol gaze si petrochimie, in ultimii 3 ani calendaristici pana la data limita de depunere a Candidaturilor = 10.000.000 EURO(ii)Intre 10.000.001 EURO - 30.000.000 EURO: 20 puncte(iii)Intre 30.000.001 EURO ? 50.000.000 EURO: 30 puncte(iv)Mai mult de 50.000.001 EURO: 50 punctePunctajul total va fi calculat utilizand urmatoarea formula: Total puncte = [(A) X30 %] + [(B) X 70%]. Punctajul maxim care poate fi obtinut de un Candidat este de 50 de puncte.In cazul in care numarul candidaturilor dintre cele cu cel mai mare punctaj depaseste limita maxima, selectia acestora se va realiza tinand cont de cel mai mare punctaj obtinut in urma aplicarii criteriul de selectie Capacitatea tehnica a Candidatului in ultimii 3 ani calendaristici candidaturilor cu punctaje totale egale.In ipoteza in care in faza a doua exista mai multe oferte cu punctaj total egal, clasate pe locul I, in vederea departajarii in scopul semnarii contractului, autoritatea contractanta va declara castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut.Orice documente referitoare la aceasta procedura trebuie redactate sau traduse in limba engleza. Aceste documente includ, fara a se limita la, urmatoarele: corespondenta derulata intre Autoritatea Contractanta si potentialii Candidati, informatiile din documentatia de atribuire, solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire si raspunsurile aferente, propunerile tehnica si financiara, documentele tehnice atasate propunerii tehnice, documentele care insotesc Candidatura, documentele emise de catre institutii/autoritati/organisme din tara in care Candidatul este rezident.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu capitolul IX ?Solutionarea contestatiilor? din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV PETROM SA
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1 ("PETROM CITY") Directia Juridica, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer