Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE DE COMBUSTIBILI AUTO IN ANUL 2013


Anunt de participare numarul 140461/15.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CAMERA DEPUTATILOR
Adresa postala: STRADA IZVOR 2-4 SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA CAMEREI DEPUTATILOR, Intrarea B4S1, (Program luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00), Tel. +40 214141632, In atentia: IULIA GHIMIS, Email: [email protected], Fax: +40 214141955, Adresa internet (URL): www.cdep.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE DE COMBUSTIBILI AUTO IN ANUL 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statiile de distributie ale furnizorului.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare combustibili auto alimentati pe baza de carduri de credit, in anul 2013 cu posibilitatea prelungirii pana la 30.04.2014.Val. estimata din anuntul de participare (1, 906, 451.61 lei, fara TVA), reprezinta val. estimata a contr. pentru anul 2013. Val. estimata a ctr. in cazul prelungirii acestuia pana in data de 30.04.2014 este de 2, 535, 580.65 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
09134200-9-Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cerintelor specificate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 906, 451.61 si 2, 535, 580.65RON
II.2.2) Optiuni
Da
370.000 litri pentru anul 2013, cu posib. suplim. pana la 492.100 litri, pana la data de 30.04.2014.
4 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuant garant de part: 38.129 lei cu valab 65 zile de la data limita de dep a ofertelor. Garant de part irevocabila, se poate const prin vir banc in cont CD la T.O.M.B: RO76TREZ7005005XXX000154 sau prin instr de gar emis in cond legii de o soc. banc ori de o soc. de asig, in original. Garant se anexeaza in ext plicului ce cont oferta. In cazul in care garant se const prin vir banc, OP confir de banca se va anexa plicului ce contine oferta. Daca ofertantul se incadreaza in categoria IMM, potrivit Legii nr.346/2004 cu modif si complet ulterioare, beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de particip. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta ?Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM?. Echiv. ptr. o gar de part. depusa in euro se va face la cursul BNR din data anter. datei limita de depun. a ofert cu 5 zile. Daca garant de particip se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari acesta trebuie sa prevada, pe langa cele stipulate in mod expres la art.87 din HG nr.925/2006 cu modif. si complet ulterioare, si posib ca autoritatea contr. sa poata retine suma de 5.686, 45 lei potrivit prev. art.278`1, alin.(1) din OUG nr.34/2006 cu modif si complet ulterioare, ofertantului care a depus contestatie la C.N.S.C. impotriva procedurii de atribuire, contestatie ce a fost respinsa ca nefondata. Nerespectarea obligatiei de a prezenta garant. de particip asa cum a fost solicitata mai sus, atrage dupa sine respingerea ofertei conf. art.33 alin.(3), lit.b) din HG nr.925/2006, cu modif si complet ult. Retinerea garant de particip se va face potrivit art.87 din HG nr.925/2006 cu modifi si complet ulter si potrivit art.278`1 din OUG nr.34/2006, cu modific si complet ult. Garantia de buna executie a contractului de achizitie publica se poate constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in cuantum de_______ lei (un procent de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA), cu termen de valabilitate 14.01.2014. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea, completata in conformitate cu modelul (Formularul 2) prezentat in sectiunea ?Formulare? din cadrul documentatiei de atribuire.-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181, completata in conformitate cu modelul (Formularul 3) prezentat in sectiunea ?Formulare? din cadrul documentatiei de atribuire.- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69'1, completata in conformitate cu modelul (Formularul 4) prezentat in sectiunea ?Formulare? din cadrul documentatiei de atribuire.
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu modelul (Formularul 5) prezentat in sectiunea ?Formulare? din cadrul documentatiei de atribuire.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, la nivelul cerintei privind declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.691 din O.U.G. nr.34/2006 sunt: Ileana Maria Luncan, Gaspar Istvan, Gina Bara, Mircea Dan Ciubancan, Alexandra Oprea, Otilia Poenar Ciochina, Milica Medrea, Florin Bunea, Mircea Mitrofan, Viorel Nicolescu, Renatte Margaritescu, Dragos Conovaru, Iulia Ghimis, Emilian Sgura.*In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. -Persoane juridice/fizice romane: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala cu extras din documentale de constituire ale societatii sau cererile de inscriere mentiuni de la Registrul Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include comercializarea produselor care fac obiectul licitatiei. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea pentru conformitate a Certificatului ORC in original/copie legalizata.-Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Recomandare din partea altui beneficiar
Se solicita lista cu statiile de distributie cu decontare pe baza de carduri de credit indiferent de forma juridica (proprii, locatie de gestiune, partener, asociate, etc) in care preturile cu amanuntul nu difera cu mai mult de ± 5% fata de preturile de referinta comunicate de ofertant.
Se solicita declaratie pe proprie raspundere privind asigurarea cu personal de specialitate si persoanele desemnate pentru indeplinirea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total al ofertei. Nu exista limite ale valorilor pana la care pretul total al ofertei poate fi imbunatatit. Inf care urmeaza a fi puse la dispoz ofertantilor in cursul LE: nr participanti, preturi noi prezentate. Nr runde: una. Durata rundei: 1 (una) zi. Inf relevante privind procesul LE: conform prev. HG 1660/2006, cu modif si complet ulterioare. La LE au dreptul sa participe doar operatorii ec inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de part la aceasta faza, conf prev. art.165 din OUG nr.34/2006, cu modif si completarile ulterioare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
57d/1749
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
65zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2013 13:00
Locul: SEDIUL CAMEREI DEPUTATILOR, CAMERA 7102
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care dupa etapa finala de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT: Contractul de achizitie va fi incheiat in lei. Plata produselor care fac obiectul prezentului contract se face catre furnizor in perioada 24-31 a lunii urmatoare livrarii produselor functie de data primirii ultimului document pe baza caruia se va face plata, in baza facturii conditionata de existenta unui raport-centralizator detaliat anexat la factura, prezentat pe suport de hartie, privind alimentarile cu carburant auto pentru perioada raportata pentru fiecare autovehicul. Plata se va efectua in lei, cu ordin de plata, in contul furnizorului deschis la trezorerie. Pretul cel mai scazut reprezinta cea mai mica valoare a ofertei pentru achizitia cantitatilor si sortimentelor de combustibili auto mentionate in caietul de sarcini, calculata in functie de preturile de referinta comunicate de ofertant, valabile la data de 15 noiembrie 2012, data luata ca referinta pentru compararea ofertelor, corectata cu discountul acordat neconditionat (care va fi valabil pe toata durata derularii contractului si va fi aplicat la factura).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Camera Deputatilor - Serviciul Contractari
Adresa postala: str. IZVOR, nr. 2-4, sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Tel. +40 214141632, Email: [email protected], Fax: +40 214141955, Adresa internet (URL): www.cdep.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2012 16:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer