Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de echipamente de pre-colectare a deseurilor in judetul Bacau, Romania


Anunt de participare numarul 130727/22.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BACAU
Adresa postala:  Calea Marasesti nr.2, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Punct(e) de contact:  Daniela Costras, Tel. 0234-537200 int.241, Email:  [email protected], Fax:  0234-535012;0234-533097, Adresa internet (URL):  www.csjbacau.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de echipamente de pre-colectare a deseurilor in judetul Bacau, Romania
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de echipamente de pre-colectare a deseurilor in cadrul proiectului: Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928480-6 - Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
44613800-8-Containere pentru deseuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor furniza urmatoarele cantitati de echipamente:
1. Unitate de compostare individuala (200 l ? 240 l) ? 80.940 bucati
2. Container sub forma de clopot pentru colectarea deseurilorde hartie/carton (3 m3) - 99 bucati
3. Container sub forma de clopot pentru colectarea deseurilorde plastic (PET, PEID, PE, PP) (3 m3) - 99 bucati
4. Container sub forma de clopot pentru colectarea deseurilorde sticla (3 m3) - 99 bucati
5. Container sub forma de clopot pentru colectarea deseurilorde hartie/carton (1, 1 m3) - 33 bucati
6. Container sub forma de clopot pentru colectarea deseurilorde plastic (PET, PEID, PE, PP) (1, 1 m3) - 33 bucati
7. Container sub forma de clopot pentru colectarea deseurilorde sticla (1, 1 m3) - 33 bucati
8. Container din plastic pentru colectarea deseurilor de hartie/carton (1, 1 m3) - 1393 bucati9. Container din plastic pentru colectarea deseurilor de sticla (1, 1 m3) - 1393 bucati10. Container din plastic pentru colectarea deseurilor de plastic (PET, PEID, PE, PP) (1, 1 m3) - 1393 bucati11. Pubela din plastic pentru deseuri biodegradabile (PET, PEID, PE, PP) (120 l) ? 19.539 bucati
12. Pubela din plastic pentru deseuri reziduale in mediul rural (120 l) ? 71.756 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 27, 060, 217RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 500.000 lei.Garantia de buna executie = 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 2-Managementul deseurilor, bugetul de stat si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in art.181 din OUG nr. 34/2006;Certificat de atestare fiscala bugetul de stat, Certificat de atestare fiscala bugetul local;Certificat privind plata contributiei la asigurarile sociale; cazierul judiciar, certificat unic de inregistrare(CUI);Declaratie privind neincadrarea la art.69^1 din OUG 34/2006;Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturi inregistrate si vizate la organele competente sau insotite de rapoarte de audit pentru anii 2008;2009;2010Declaratie privind cifra de afaceriScrisoare de bonitate din partea bancii privind situatia financiara a operatorului economic la luna august 2011
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pentru ultimii trei anisa fie de minim 54.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani;
Lista principalelor contracte de furnizare derulate in ultimii 3 ani insotita dedocumente de confirmare emise de beneficiari(recomandari);
Certificarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent afurnizorului de bunuri;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cel putin un contract de furnizare bunuri similare, cu o valoare similara cu cea ofertata, derulat in ultimii 3 ani;Valoarea bunurilor similare furnizate (in unul sau mai multe contracte efectuate in ultimii 3 ani) trebuie sa fi fost echivalentul a minim 6.000.000 euro.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
1.Experienta similara in furnizare de bunuri.2.Cifra medie de afaceri.Pt. detalii: vezi pct. VI.3 din prezentul anunt
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.10.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.10.2011 11:00
Locul: La sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 2 ? ?Managementul deseurilor? proiect Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bacau
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Criterii de selectie: Experienta similara - 50 pct; capacitate economico-financiara - 50 pct
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stravropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau, Sectia Contencios administrativ si fiscal-cale de atac
Adresa postala:  str.Cuza Voda nr.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234513296, Email:  [email protected], Fax:  0234514275, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art.256^2 alin.(1), lit. a) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Bacau
Adresa postala:  str.Marasesti nr.2, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Tel. 0234-537200 int 241, Email:  [email protected], Fax:  0234-535012; 0234-533097, Adresa internet (URL):  www.csjbacau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2011 17:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer