Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de echipamente de precolectare si unitati de compostare individuala a deseurilor in judetul Neamt, Romania


Anunt de participare numarul 143377/30.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Neamt
Adresa postala: Str. Alexandru Cel Bun Nr.27, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610004, Romania, Punct(e) de contact: Mihail POPESCU, Tel. +40 0233212890, Email: [email protected], Fax: +40 0233211569, Adresa internet (URL): www.cjneamt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
BURSA ROMANA DE MARFURI TERMINAL PIATRA NEAMT
Adresa postala: B-dul Decebal nr.35 Bl.I4 , parter, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610076, Romania, In atentia: dna Anca Ghita
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de echipamente de precolectare siunitati de compostare individuala a deseurilor in judetul Neamt, Romania
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul va include: Furnizare de echipamente de precolectare siunitati de compostare individuala a deseurilor in judetul Neamt, Romaniadin care:
-Lot 1: -Unitati de compostare individuala
-Lot 2: -Containere metalice pentru deseuri reziduale
-Lot.3: -Containere si pubele din plastic pentru deseuri din care: -containere din plastic de 1, 1 mc si pubele din plastic de 120 l
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928480-6 - Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
44613800-8-Containere pentru deseuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1:
1. Unitate de compostare individuala (min. 240 l) ? 52.000 bucati;
Lotul 2:
1. Container metalic pentru colectarea deseurilor reziduale in zone rurale (1, 1 m3) ? 3.024 bucati;
Lotul 3:
1. Container din plastic pentru colectarea deseurilor de hartie/carton (1, 1 m3) - 1515 bucati;2. Container din plastic pentru colectarea deseurilor de sticla (1, 1 m3) - 1515 bucati;3. Container din plastic pentru colectarea deseurilor de plastic (PET, PEID, PE, PP)si metal (1, 1 m3) - 1515 bucati;4. Pubela din plastic pentru deseuri biodegradabile (120 l) ? 12.700 bucati;
5. Pubela din plastic pentru deseuri reziduale in mediul urban (120 l) ? 8.200 bucati;
Bunurile oferite trebuie sa fie noi, fara defecte, sa faca parte din gama standard de
productie si sa fie conforme cu specificatiile tehnice cuprinse in Caietul de sarcini.
Ofertantul va include in oferta sa documente (de ex. fise tehnice, brosuri de prezentare)
care sa probeze faptul ca bunurile oferite indeplinesc cerintele specificate in Caietul de
sarcini. Aceste documente vor fi prezentate in limba romana. In cazul in care documentele
sunt intr-o alta limba, ofertantul va prezenta materialul atat in limba straina cat si traducerea
in limba romana.Toate bunurile trebuie sa fie complet asamblate (cu exceptia pubelelor de 120 l si a
unitatilor de compostare individuala) si testate inainte de efectuarea livrarii.
Dispozitivele de manipulare trebuie sa fie dispuse ergonomic, incorporand etichete
explicite pentru operarea normala si in regim de urgenta. Toate etichetele si instructiunile
trebuie sa fie in limba romana.
Valoarea estimata fara TVA: 19, 741, 629.38RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie va fi: pt.Lotl 1 =94004.30 lei, sau echiv., pt.lot 2 =54249.54 lei sau echiv., pt lot 3 =49162.46 lei sau echiv.Data pt.care se face echiv.leu/alta valuta, este data publicarii invitatiei in SEAP. Perioada de valab. a garantiei de participare: 90 zile calend.de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia pentru partic. se constituie in cf.cu art.86 alin.1din HG 925/ 2006 astfel: -prin ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor, in contul nr.RO55TREZ4915006XXX000151, deschis la Trez. Municip.Piatra Neamt; prin instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (90 zile)-(model formular din sectiunea formulare). Daca instrumentul prevede conditii de plata a garantiei, situatiile de retinere (executie) sunt cele de la art.87 din HG nr.925/2006 si cele de la art.278?1 din OUG34/2006 si trebuie mentionate toate, respectiv: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valab. a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 10 zile de la semnarii contractului;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Intrep.mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pt. garantia de participare, in conf.cu art.16 din Lg.346/2004 priv.stimularea infiintarii si dezvoltarea IMM-in acest caz ofertantul va depune declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intrep. mici si mijlocii, cf. modelului de formular din sectiunea "Formulare".In masura in care CNSC respinge contestatia persoanei garantate, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantie, cf.art. 278^1, lit.b) din OUG 34/2006 suma de: Pt.lotul1=8500.05 lei, pt.lotul 2= 8102.50 lei si pt.lotul3= 8051.63 lei . Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoareacontractului fara TVA.Garantia de buna executie se constituie in conditiile art. 90 din H.G. nr. 925/2006, prin urmatoarele moduri: (i) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; sau(ii) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.In cazul in care garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul va avea obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la Trezoreria Statului, iar suma initiala depusa de catre contractant in contul astfel deschis va fi de cel putin 0, 5% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 10 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91-92 din H.G. nr. 925/2006.Durata de valabilitate a garantiei de buna executie se va stabili la semnarea contractului.NOTA: Conf. art. 16 (2) din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, ?Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.?
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri comunitare 80%; Bugetul de stat 18% ;Bugetul local 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Se va completa formularul din sectiunea Formulare,
Acord de asociere(daca este cazul)-in original sau copie "conform cu originalul", din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducere autorizata si autentificata in limba romana dupa acesta.In cazul in care oferta este depusa de o asociere declaratia mai sus precizata va fi depusa de fiecare asociat si va fi insotita si de acordul de asociere.La semnarea contractului de achizitie, ofertantul castigator va prezenta acordul de asociere legalizat.2.Certificat de participare cu oferta independenta.Se va completa formularul din sectiunea Formulare.3.Prezentarea declaratiei privind neicadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006.Se va completa formularul din sectiunea Formulare.Persoanele ce detin Functii de decizie in cadrul autoritatii contractante (inclusiv in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire) sunt: Culita Tarata ? Presedinte, Gabriel Lucian Visan - vicepresedinte , Emilia Arcan ? Vicepresedinte, Cristina Mititelu ? Secretar al judetului , Soroceanu Daniela-secretar al judetului-suspendat, Bogdan Bosovici ? Sef Serviciu juridic Contencios, Relatii publice, Muraru Irina-Sef serviciu Coordonarea Consiliilor Locale, Asandei Ileana-Sef birou Secretariat si Editarea Monitorului Oficial, Buzenschi Nicoleta-Sef birou Resurse umane-suspendat temporar, Ana-Maria Sandu ? Sef Birou Resurse Umane , Doru Conache Gavriliu ? Director Executiv Directia Generala de Dezvoltare Judeteana, Daniela Parau ? Sef Serviciu Programe Europene, Popa Mihaela-Sef birou UIP, Rusu Elena -Consilier clasa I grad profesional superior UIP, Tofan Gelu-Consilier clasa I grad profesional superior UIP, Afloarei Anca-Sef serviciu Turism, Simion Maria-Sef serviciu Administrare Drumuri Judetene si Alimentari cu apa, Neculai Cojocariu ? Director Executiv Directia Generala Buget Finante, Bosovici Adriana Elena-Director executiv DGF-suspendat temporar, Condurache Ionel Sorin-Sef serviciu Patrimoniu, Ana Roxana Niculita ? Sef Serviciu Buget, Elena Filipescu ? Sef Serviciu Venituri Bugetare, Analiza-Sinteza si Recuperare Creante, Nicolae Aurelia Elena-Arhitect sef, Galban Cornel Viorel -Sef serviciu amenajarea Teritoriului, Urbanism, Autorizari, Mihail Popescu ? Sef Birou Achizitii Publice, Luiza Diana Cretu ? Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Birou Achizitii Publice, Diana Irina Iancu - Consilier, clasa I, grad profesional superior Birou Achizitii Publice, Mihaela Cojocaru - Consilier, clasa I, grad profesional superior Birou Achizitii Publice, Cristina Secara ? Inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II Birou Achizitii Publice, Mihail Gavril-sef Serviciu Administrativ, Consilieri judeteni: Neculai Andoni, Decebal Arnautu, Florin Andronache, Adrian Bourceanu, Dan Vasile Constantin, Dionisie Dumitrascu, Mihai Farcasanu, Constantin Iacoban, Andrei V. Ignat, Aurelian V. Jora, Dan Manoliu, Vasile Murariu, Mihai Alexandru, Vasile I. Nica, Bogdan Onu, Gabriel Dan Paval, Mircea Pintilie , Vasile Stefan Ploscaru, Vasile Pruteanu, Neculai Puscasu, Radu Tudorel, Constantin Sandu , Nadina Simion, Ioan Spiridonescu, Constantin Claudiu Stafie, Ciprian Constantin Serban, Iulia Serban, Cristian Constantin Tapalaga, Cristian Tomulet, Daniel Vasiliu Moise, Gheorghe Vasiloiu, Gabriel Cristian Farcas .
In cazul modificarilor survenite in aceasta lista, Autoritatea Contractanta va solicitata ofertantilor declaratii noi de neincadrare in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, cf.modificarilor survenite in lista.(Aceste informatii vor fi furnizate de catre toti cei implicati in oferta).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta acest formular.Aceasta declaratie va fi depusa si de eventualii subcontractanti.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pepropria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.4.Prezentarea declaratiei privind eligibilitatea. Se va completa formularul din sectiunea Formulare.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta acest formular.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu existaprevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.5.Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006.Se va prezenta formularul din sectiunea Formulare.6.Certificat de atestare fiscala privind taxele si impozitele locale emis de autoritatile locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Se va prezenta document original/copielegalizata/copie conform cu originalul in
cf.cu art 5 ordinul 509/2011 al ANRMAP, atat pentru sediul principal cat si pentru sediile secundare (inscrise in certificatul constatator).In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a Certificat de atestare fiscala privind taxele si impozitele locale in original/copie legalizata.7.Certificat de atestare fiscala privind obligatiile catre bugetul de stat, emise Directia Generala a Finantelor Publice din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se va prezenta document original/copielegalizata/copie conform cu originalul in cf.cu art 5 ordinul 509/2011 al ANRMAP.Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat si bugetul local in luna anterioara celei in care se depun ofertele.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante, in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Documentele vor fi prezentate original/copielegalizata/copie conform cu originalul in cf.cu art 5 ordinul 509/2011 al
ANRMAP, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a Certificatului de atestare fiscala privind obligatiile catre bugetul de stat in original/copie legalizata.8.Cazier judiciar al companiei, in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Ofertantii din alte tari decat Romania vor trebui sa depuna un document echivalent emis de autoritatile competente din tara respectiva, in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Pentru persoane fizice/juridice romane: sa fie inregistrati si autorizati conform prevederilor legale pentru furnizarile ce fac obiectul contractului
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului , original/copie legalizata/copie conform cu originalul in cf.cu art 5 ordinul 509/2011 al ANRMAP, din care sa reiasa ca are ca obiect de activitate furnizarile ce fac obiectul contractului.Informatiile din certificat trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a certificatului constatator eliberat de ORC in original/copie legalizata.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta acest document.
Pentru persoane fizice/juridice straine: sa fie inregistrati si autorizati conform prevederilor legale, valabile in tara de origine-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, valabile in tara de origine, original/copie legalizata/copie conform cu originalul in cf.cu art 5 ordinul 509/2011 al ANRMAP, insotite de traducere legalizata in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri -Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani financiari (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie de minim : pt.lotul 1=18 mil.lei; pt.lotul2=10 mil.lei;pt.lotul3=9 mil.lei sau echivalentul sumei in Euro la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Cursul valutar lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv se va lua in calcul si pentru conversia altor valute.Acest formular va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii dupa caz.Persoanele juridice/fizice romane vor atasa documente justificative: copii lizibile cu mentiunea?conform cu originalul?dupa situatiile financiare anuale ale companiei(bilantul contabil, contul de profit si pierderi si alte documente pe ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012). In cazul in care exista operatori economici care nu au depus bilantul pe anul 2012 se vor accepta orice alte documente relevante ale operatorilor economici din care sa rezulte cifra de afaceri a anului respectiv.Persoanele juridice / fizice straine vor atasa, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita de traducere autorizata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine ? prezentarea unor documente suplimentare, in cazul in care cele nominalizate mai sus nu sunt relevante.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul de Informatii generale din sectiunea "Formulare" in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma suntautoritati contractante sau clienti privati .Ofertantul a furnizat cel putin un contract de furnizare bunuri similare , derulat in ultimii 3 ani cu o valoare minimacu cea ofertata;valoarea cumulata a bunurilor similare furnizate (in unul sau mai multe contracte efectuate in ultimii 3 ani) trebuie sa fi fost echivalentul a minim : pt.Lotul 1 = 9 milioanelei; pt.Lotul 2= 5 milionae lei si pentru Lotul 3 = 5 milioane lei .Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate / documente (constatator/recomandare/proces verbal de receptie) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca furnizarile de produse au fost efectuate in conformitate cu obligatiilecontractuale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul " Listaprincipalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani" din sectiunea "Formulare" in original
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.06.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2013 09:00
Locul: BURSA ROMANA DE MARFURI TERMINAL PIATRA NEAMT B-dul Decebal nr.35 Bl.I4 , parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 2 ? ?Managementul deseurilor?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Neamt
Adresa postala: Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610004, Romania, Tel. +40 0233212890, Email: [email protected], Fax: +40 0233211569, Adresa internet (URL): www.cjneamt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2013 08:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer