Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de echipamente de tiparire, aplicatii software aferente si consumabile necesare functionarii echipamentelor


Anunt de participare numarul 147026/08.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030031, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Aruscu?ei, Tel. +40 311323244, In atentia: Cristina Aruscu?ei, Email: [email protected], Fax: +40 213130162, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani nr. 16, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Aruscu?ei, Tel. +40 311323244, In atentia: Cristina Aruscu?ei, Email: [email protected], Fax: +40 213130162
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani nr. 16, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, In atentia: REGISTRATURA
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de echipamente de tiparire, aplicatii software aferente si consumabile necesare functionarii echipamentelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Banca Nationala a Romanieistr. Doamnei nr.8, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 227, 941 si 14, 863, 587RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Val max estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 5.978.234 lei, fara TVA, compusa din val max estimata a echip: 3.320.816 lei, val maxi estimata a aplica?iilor software: 743.220 lei ?i val max estimata a consumabilelor de 1.914.198 lei.Se estimeaza un nr de ctr subsecvente de minim 4 pe per de cate 12 luni saumai mici
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de imprimante si echipamente multifunctionale de tiparit, aplicatii software aspecifice echipamentelor si procesului de tiparire si consumabile necesare functionarii echipamentelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2)
30121100-4-Fotocopiatoare (Rev.2)
30125100-2-Cartuse de toner (Rev.2)
30192113-6-Cartuse de cerneala (Rev.2)
30232150-0-Imprimante cu jet de cerneala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile estimate sunt prevazute in documentul atasat ? Cantitati minime si maxime aferente acordului-cadru si a celui mai mare contract subsecvent?
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 227, 941 si 14, 863, 587RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a)Cuantumul garantiei de participare: 290 000 lei. Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei prevazute de Legea nr. 346/2004 se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in categoria IMM-Formularul nr.1b)Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la data stabilita pentru depunerea ofertelor.c)Cuantumul ce se va re?ine in condi?iile art. 2781 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006:7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei, respectiv 9.046, 35 lei.Forma de constituire a garantiei de participare: instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara (model ? Formularul nr.2) ori de o societate de asigurari; sau ordin de plata in contul RO64NBORROBP000000XXXXXX, deschis la BNR Centrala cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei se prezinta in original.Echivalenta in lei pentru cuantumul aferent garantiei de participare depuse in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare irevocabil emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.Instrumentul de garantare trebuie sa mentioneze modul in care se va putea executa garantia, respectiv: - neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.- conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat.B.N.R are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului/elor subsecvent/e, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin acordul-cadru ?i contractul subsecvent. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, B.N.R va notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului subsecvent in conditiile de mai sus, cel mai tarziu in termen de 14 zile de la data semnarii contractului subsecvent, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin 1) din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completarea de catre ofertant, respectiv ofertantul asociat, ter?ul sus?inator , daca este cazul, a Formularui nr.3)Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire:
- Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare de catre ofertant, ofertantul asociat, daca este cazul, a Formularui nr.4, respectiv de catre ter?ul sus?inator, daca este cazul, a Formularui nr.¬¬41 )Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
-Certificat eliberat de Administra?ia Finan?elor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente catre bugetul de stat in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, prezentat in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- Certificat eliberat de Autorita?ile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente catre bugetul local in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, prezentat in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota: a) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca nu au datorii scadente catre bugetul de stat ?i bugetul local, in conformitate cu cerin?ele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autorita?ile competente ale ?arii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta inso?ite de traducerea autorizata ?i legalizata a acestora in limba romana.
b) Autoritatea contractanta i?i rezerva dreptul de a solicita pentru conformitate ofertantului clasat pe primul loc prezentarea certificatelor constatatoare privind plata impozitelor ?i taxelor catre stat in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (Completarea de catre ofertant, respectiv ofertantul asociat, ,daca este cazul, a Formularui nr.5)
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (Completareade catre ofertant, respectiv ofertant asociat, subcontractant sau ter? sus?inator, daca este cazul, a Formularului nr.6
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69^1 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului, respectiv a ofertantului asociat, subcontractantului sau ter?ului sus?inator, daca este cazul, din prezenta procedura de atribuire.Persoanele cu func?ii de decizie din cadrul autorita?ii contractante, in ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: ?Guvernator ? Academician Mugur Isarescu
?Prim-Viceguvernator ? Prof. univ. dr. Florin Georgescu?Viceguvernator ? Bogdan Olteanu
?Viceguvernator ? Dr. Cristian Popa
?Membru ? Prof. univ. dr. Marin Dinu
?Membru ? Prof. univ. dr. Nicolae Danila
?Membru ? Prof. univ. dr. Virgiliu Stoenescu
?Membru ? Conf. univ. dr. Agnes Nagy
?Membru ? Dr. Napoleon Pop
Conducerea Direc?iei Achizi?ii
?Vasile Ifrim, Director ? Director
?Niculae Dumitrache ? Director AdjunctConducerea Direc?iei Buget ?i Analiza Financiara
?Ion Paduraru, Director?Andreea Bognar, Sef serviciuConducerea Direc?iei Contabilitate?Iulia Stanciu, Director
?Daniela Ilie, Director adjunct
Conducerea Direc?iei Juridice
?Alexandru Paunescu ? Director?Rodica Constantinescu, Sef serviciu
Conducerea Directiei Servicii Informatice
?Dragomir Ovidiu-Director
?Parvulescu Tiberiu ? Director adjunct* Lista persoanelor cu func?ie de decizie din cadrul autorita?ii contractante se regaseste pe site-ul Bancii Na?ionale a Romaniei http: //www.bnr.ro. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Informa?iile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine
2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Pentru persoane fizice -se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica in conformitate cu prevederile legale din ?ara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani trebuie sa fie cel putin egala cu 11.850.000 lei.
Informa?ii generale aferente ultimilor 3 ani ( Completare Formular nr.7)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireInforma?ii generale aferente ultimilor 3 ani ( Completare Formular nr. 7)Documente relevante: ?bilanturi contabile sau extrase de bilanturi inregistrate la organele competente, rapoarte de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente, aferente ultimilor 3 ani .Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Anul ? Curs de schimb lei/euro: 2010:4, 2099 lei2011:4, 2379 lei2012:4, 4560 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr.1
Ofertantul trebue sa faca dovada ca a livrat in ultimii 3 ani , in cadrul a maxim 3 contracte, produse similare celor prevazute in caietul de sarcini.Livrarile de produse similare se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Cerin?a nr.2
Personal solicitat pentru indeplinirea contractului
Operatorul va men?iona minim 2 persoane responsabile cu remedierea defec?iunilor aparute la echipamentele furnizate, in perioada acestora de garan?ie, absolvente de cursuri de pregatire pentru imprimante si echipamente multifunctionale de tiparire?i va indica care dintre acestea este titularul ce se va ocupa cu remedierea defec?iunilor ?i care este/sunt inlocuitorul/ii.
Cerin?a nr.1
Se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca are implementat un sistem de management al calita?ii in conformitate cu prevederile ISO 9001:2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire-O lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se va completa ?i prezenta Formularul nr. 8.-Fi?a de experien?a similara. Se va prezenta Formularul nr. 9Modalitatea de indeplinirePersonal solicitat pentru indeplinirea contractului- Lista a personalului responsabil cu remedierea defec?iunilor aparute la echipamentele furnizate, in perioada acestora de garan?ie (Formularul nr. 10), inso?ita de CV-ul in format EUROPASS (Formularul nr. 11)aferent fiecarei persoane propuse in cadrul echipei, semnat de catre fiecare titular in parte si documente suport respectiv diplome absolvire/ certificari/alte documente doveditoare, declaratie de disponibilitate /contract de munca/ contract de prestari servicii din partea specialistului propus, in functie de tipul raporturilor de munca dintre acesta si operatorul economic.-Ofertantul trebuie sa prezinte o declara?ie de disponibilitate a personalului de specialitate nominalizat pentru efectuarea repara?iilor in perioda de garan?ie.Modalitatea de indeplinireDocumente edificatoare care sa ateste ca ofertantul are implementat un sistem de management al calita?ii in conformitate cu prevederile ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere: Componenta financiara
2.
Toner all-in-one (cu cilindru fotosensibil inclus)
16.5%
Descriere: Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: ? cate 1, 5 pct pt oferirea de toner all-in one la fiecare tip de echipament laser dintre tipurile 1 ? 11 solicitate in caietul de sarcini;?0 pct pentru oricare dintre primele 11 tipuri de echipament laser solicitate prin caietul de sarcini undenu se ofera toner all-in-one ? Punctajul aferent criteriului tehnic 1va fi dat de suma punctelor ob?inute ? Punctajul aferent criteriului tehnic 1va fi dat de suma punctelor ob?inute
3.
Consumul de curent in starea de consum minim
9.75%
Descriere: Se acorda cate 0, 75 pct pt fiecare tip de echipament laser care are cel mai mic consum de curent ofertat instarea de consum minim, dintre cele 13 tipuri de echip laser solicitate prin caietul de sarcini.a)a) pt cel mai mic consum de curent ofertat in starea de consum minim se acorda punctajul max, respectiv 0, 75 de pct, pt fiecare dintre cele 13 echipamente laser solicitate prin caietul de sarcini.b)b) Pt alta valoare decat cea prevazuta la lit.a), punctajul se acorda astfel: P2 =?(Vmin/V i) x Pm, i=[1, 13], unde: P2= punctajul pt. factor tehn 2Vmin= val cea mai mica ofertata; Vi = val ofertata; Pm = punctajul max acordat (0, 75 pct).
4.
Capacitate tonere negre din dotarea echipamentelor de viteza mare
7%
Descriere: Se acorda cate 3, 5 pct pt fiecare tip de echip laser de viteza mare (tipurile 12 si 13 din caietul de sarcini) care are cea mai mare capacitate de tiparire cu un cartus (rezervor) de toner negru a)a) pt cea mai mare capacitate de tiparire cu un cartus (rezervor) de toner negru ofertata, pentru oricare dintre echipamentele laser de viteza mare (tipurile 12 si 13 din caietul de sarcini) se acorda punctajul max, respectiv 3, 5 pct, b)b) pt alta val decat cea prevazuta la lit.a), punctajul se acorda astfel: P3 =?(V i /V max)xPm, i=[1, 2], unde: Vmax = val cea mai mare ofertata; Vi = val ofertata; Pm = punctajul max acordat (3, 5 pct).
5.
Monitorizarea tavilor de hartie si a accesoriilor (sortatoarelor)
2%
Descriere: Punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: ? 2 pct pt oferirea aplicatiei de management care sa permita informarea utilizatorului ca este necesara alimentarea unei tavi sau ca nu mai sunt capse in unitatea de finisare (in cazul echipamentelor care au capsator pentru colile de hartie);0 pct pt ofertantii care nu pot oferi aplicatia de management care sa permita informarea utilizatorului ca este necesara alimentarea unei tavi sau ca nu mai sunt capse in unitatea de finisare (in cazul echipamentelor care au capsator pentru colile de hartie).
6.
Consumul de curent in starea echipament pregatit de tiparire
6.5%
Descriere: Se acorda cate 0, 5 pct pt fiecare tip de echip laser care are cel mai mic consum ofertat in starea echippregatit de tiparire dintre cele 13 tipuri de echip laser solicitate prin caietul de sarcini.a)pt cel mai mic consum de curent ofertat in starea echipament pregatit de tiparire se acorda punctajul max, respectiv 0, 5 pct, pt fiecare dintre cele 13 echip laser solicitate prin caietul de sarcini.b) pt alta val decat cea prevazuta la lit.a), punctajul se acorda astfel: P4=? (Vmin/V i) x Pm, i=[1, 13], unde: Vmin = val cea mai mica ofertata; Vi=val ofertata; Pm = punctajul max acordat (0, 5 puncte).
7.
Consumul de curent in regim de tiparire
3.25%
Descriere: Se acorda cate 0, 25 pct pt fiecare tip de echip laser care are cel mai mic consum de curent ofertat in regim de tiparire, dintre cele 13 tipuri de echip laser solicitate prin caietul de sarcini.a) pt cel mai mic consum de curent ofertat in regim de tiparire se acorda punctajul max, respectiv 0, 25 de pct, pt fiecare dintre cele 13 echip laser solicitate prin caietul de sarcini.b) pt alta valoare decat cea prevazuta la lit.a), punctajul se acorda astfel: P5=? (Vmin/V i) x Pm, i=[1, 13], unde: Vmin = val cea mai mica ofertata; Vi= val ofertata; Pm= punctajul max acordat (0, 25 pct).
Punctaj maxim componenta tehnica: 45
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.11.2013 10:30
Locul: Lipscani nr.16, sector3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite in acest sens. Imputernicirea va contine mandatul acordat reprezentantului ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertantilor din categoria IMM, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in legea 346/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantum. In cazul unei asocieri, pentru a beneficia de reducerea de 50% este necesar ca to?i membrii asocierii sa fie IMM.Oferta desemnata ca?tigatoare va fi oferta cu cel mai mare punctaj general ob?inut. In cazul a doua sau mai multe oferte cu punctaj general maxim egal, ierarhizarea ofertelor se va realiza in ordine descrescatoare in func?ie de punctajul ob?inut pentru factorul de evaluare cu ponderea cea mai mare (Oferta financiara). In cazul ofertelor cu punctaj general maxim egal care au pre? egal: ofertan?ilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis ? in acest caz, acordul-cadru va fi incheiat cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.BNRva putea solicita executarea garantiei de participare daca ofertantul: -isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia, -oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei, -contestatia depusa a fost respinsa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, conform prevederilor art. 278^1 din OUG 34/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei, Directia Juridica
Adresa postala: str. Doamnei, 8, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 213127174
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2013 10:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer