Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de echipamente pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Covasna


Anunt de participare numarul 149295/13.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Covasna
Adresa postala: Piata Libertatii nr. 4 Sfantu Gheorghe, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520008, Romania, Punct(e) de contact: Demeter Pal, Tel. +40 267311190, In atentia: Baki Janos, Email: [email protected]ro, Fax: +40 267351228, Adresa internet (URL): www.kvmt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de echipamente pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Covasna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Covasna
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul CCI 2007 RO161 PR015 ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Covasna? vizeaza crearea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor la nivel regional, in paralel cu inchiderea a 4 depozite de deseuri neconforme. Proiectul isi propune sa asigure conformitatea cu legislatia UE privind depozitarea eficienta din punct de vedere ecologic a deseurilor biodegradabile si din ambalaje, prin implementarea unui sistem de colectare selectiva, construirea unui centru de management integrat al deseurilor (depozit ecologic), aunei statii de compostare si a unei statii de transfer a deseurilor, precum si prin inchiderea si reabilitarea depozitelor urbane existente in judetul Covasna.Unul dintre contractele prevazute pentru implementarea proiectului este cel prezent, prin care se intentioneaza achizitia de echipamente pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Covasna. Aceste echipamente sunt destinate colectarii, transportului, sortarii si manipularii deseurilor in cadrul noilor investitii ce urmeaza a fi construite pe parcursul proiectului. O succinta trecere in revista a acestor echipamente se prezinta astfel:
- containere de depozitare si transport deseuri;
- vehicule de transport cu remorca;
- vehicule utilitare (basculanta, cisterna);
- utilaje de incarcare-compactare (incarcatoare frontale, motostivuitor, buldozer, compactor)
- utilaje de sortare (maruntitor, mixator compost, separator cu wind shifter, site cu banda transportoare);
- echipament de monitorizare (termometru compost, termo-higrometru)Furnizorii echipamentelor vor asigura livrarea si punerea in functiune a echipamentelor, instruirea personalului Beneficiarului pentru controlul si mentenanta bunurilor livrate, cat si service-ul in perioada de garantie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144512-0 - Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.2)
34133100-9-Camioane cisterna (Rev.2)
34134200-7-Camioane basculante (Rev.2)
38300000-8-Instrumente de masurare (Rev.2)
44613800-8-Containere pentru deseuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizarea echipamentelor pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Covasna, conform urmatoarei configuratii pe loturi: Lot 1: - Basculanta - 1 buc.
- Cisterna apa - 1 buc.
- Vehicule de transport cu remorca ? 2 buc.
- Container 1, 1 mc - 12 buc.
- Container 32 mc ? 18 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 2.131.891Moneda: RONLot 2:
- Incarcator frontal (de capacitate mare) ? 1 buc.
- Incarcator frontal (de capacitate medie) ? 1 buc.
- Incarcator frontal (de capacitate mica) ? 1 buc.
- Motostivuitor ? 1 buc.
- Buldozer ? 1 buc.
- Compactor ? 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 4.809.364Moneda: RONLot 3: - Termometru compost ? 1 buc.
- Termo-higrometru ? 1 buc.
- Maruntitor ? 1 buc.
- Mixator (turner) compost -1buc.
- Separator cu wind shifter ? 1 buc.
- Site cu banda transportoare (ciur rotativ) ? 2 buc.Valoarea estimata fara TVA :3.001.383Moneda: RONValoare totala ale celor trei loturi: 9.942.638Moneda: RON
Valoarea estimata fara TVA: 9, 942, 638RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de: Lot 1?42.600 lei ;Lot 2?96.100 lei; Lot 3-60.000 lei.Modul de constituire a garantiei: (1) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante (se va utiliza Formularul nr. 2); (2) documente eliberate in conditiile legii de catre o societate de asigurari; (3) virament in contul autoritatii contractante nr. RO39TREZ2565006XXX000168, cod fiscal 4201988 deschis la Trezoreria municipiului Sf. Gheorghe, jud. Covasna; (4) oricare din modalitatile prevazute la art. 86 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul constituirii garantiei in euro, se va utiliza contul BCR Sf. Gheorghe nr. RO37RNCB0124038027840001; conversia in lei se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.In cazul constituirii garantiei de participare prin scrisoare de garantie bancara, aceasta va trebui sa fie emisa de o banca din Romania sau de o banca din strainatate - de preferat care are drept corespondent o banca din Romania, sau are sucursala in Romania - in favoarea autoritatii contractante.Ofertele pentru care nu se prezinta (cel tarziu) in cadrul sedintei de deschidere dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse ca inacceptabile.In cazul in care sunt aplicabile prevederile art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ofertantul depune o contestatie la CNSC, iar aceasta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma prevazuta de acest articol.IMM-uri: daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, beneficiaza de reducere cu 50% la criteriul: cuantumul garantiei de participare. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a Contractului.Garantia de buna executie se va constitui conform HG 925/2006 art. 89 alin.(2), art. 90 alin. (1) si art. 86 alin.(4), printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie: - egala cu perioada de valabilitate a contractului.Ofertantul castigator va utiliza pentru completare Formularul nr. 22 ? Garantie de buna executieInstrumentul de garantare va fi emis in termen de 14 zile de la primirea solicitarii constituirii garantiei de buna executie si va fi prezentat la semnarea contractului. Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte furnizari de bunuri si/sau servicii.Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, daca operatorul economic nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.IMM-uri: daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, beneficiaza de reducere cu 50% la criteriul: cuantumul garantiei de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
F.E.D.R. (prin POS Mediu) - 80%; Bugetul de stat - 18%; Judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna - 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Precizari generale:
1. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului participant in nume propriu (respectiv de catre liderul asocierii).2. In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.3. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, data completarii si va fi mentionat in clar numele intreg al semnatarului.Documentele emise in alta limba decat cea romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
4. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori cu semnatura si stampila operatorului economic / liderului asocierii / tertului sustinator, dupa caz.
5. In afara actelor emise de societati de asigurari, societati bancare sau alte institutii financiare acreditate, documentele solicitate de catre Autoritatea Contractanta pot fi prezentate in oricare din formele: original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
6. Toate documentele vor indeplini cerintele solicitate si vor fi valabile la data limita a depunerii ofertelor, cu exceptia certificatelor de atestare fiscale, pentru plate CAS si a certificatelor pentru plata taxelor si impozitelor. Pentru documente ce se elibereaza o data pe an, in tara de origine Autoritatea Contractanta va accepta declaratii pe proprie raspundere din partea ofertantului care sa insoteasca aceste documente si care sa confirme ca datele continute in aceste documente nu s-au modificat de la data emiterii lor. Documentele solicitate se vor depune in forma solicitata la o data ulterioara.
7. Nu se vor folosi prescurtari in cadrul ofertei.
8. Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral pentru fiecare dintre operatorii economici cazul unei asocieri.- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 ? Formular nr. 4;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 ? Formular nr. 5;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prev. de art. 691 din OUG 34/2006 ? Formular nr. 6;
Nota: Persoanele cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Tamas Sandor, Kovacs Odon, Varga Zoltan, Sztakics Istvan Attila, , Csog Eva, Barcsa Arpad, Orosz Andrea, Ferencz Ludovic, Vass Stefan, Domokos Reka, Biro Donat, Baki Janos, MocsariGondos Zoltan, Incze Gyula, Demeter Pal, Szabo; Agoston, Veres Janos, Kozma Karolina-Rozalia, Riti Oliver-Raul, Kiraly Sandor, Kovacs Elisabeta, Marincea Gabriela Liliana, Szebeni Ioan, Simon Erzsebet, Bagossy Csaba, Antal Eniko.Consilierii judeteni responsabili cu aprobarea bugetului aferent finantarii contractului: Ambrus Jo;zsef, Bagoly Miklo;s-Levente, Bedo Zoltan, Benedek Erika, Bodo; Lajos, Calinic Sabin, Cziprian-Kovacs Lorand, Demeter Laszlo, Dezso Csongor-Attila, Dimeny Gyorgy, Fülop Csaba, Gaj Nandor, Goga Octavian, Grüman Ro;bert-Csongor, Henning Laszlo;-Janos, Keresztely Irma, Klarik Attila, Kulcsar-Terza Jo;zsef-Gyorgy, Moroianu Ioan, Nagy Iosif, Orban Miklo;s, Petho Istvan, Radu Iosif, Szakacs Zoltan, Szocs (Tusa) Gabriella-Timea, Tatar Marta-Éva, Tompa Gyorgy, To;th-Birtan Csaba, To;th Zoltan, Vancza Tibor-Istvan.- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formular nr. 7;
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formular nr. 8
Urmatoarele documente se vor prezenta ca formulare specifice autoritatilor emitente din tara de origine:
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat de stat);
- Certificat pentru plata CAS (dupa caz, pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS);
- Certificat pentru plata taxelor si impozitelor locale.
Aceste documente atat in cazul persoanelor juridice romane cat si cele pentru straine vor trebui sa certifice indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor. Cerintele sunt considerate indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele mai sus mentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul. In cazul in care in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie pe propria raspundere sub semnatura privata, data de ofertant sau liderul asocierii. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile locale, In conformitate cu art.11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, conform Formularului nr. 9, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare asa cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de Anexa Formularului 9, in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv valori, cantitati si altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens.In situatia sustinerii economico-financiare sau tehnic si/sau profesionale din partea unui tert, acesta va completa:
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 ? Formular nr. 4;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 ? Formular nr. 5T (numai pentru lit. a, c1 si d);
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prev. de art. 691 din OUG 34/2006 ? Formular nr. 6 Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte:
In cazul persoanelor juridice romane : - Certificat constatator eliberat de catre Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator. Informatiile din certificatul constatator depus trebuie sa fie actuale/reale la data limita depunerii ofertei. De la ofertantul clasat pe primul loc, Autoritatea Contractanta va solicita pentru conformitate, inaintea comunicarii rezultatului final, certificatul constator in original sau in copie legalizata.In cazul persoanelor juridice straine: - Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Daca exista incertitudini referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) a unui operator, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Rezultatele exercitiilor financiare
Cifra de afaceri globala medie pe cel mult ultimii 3 ani (respectiv 2011, 2012, 2013) in valoare de minim:
Lot 1 ? 2.100.000 leiLot 2 ? 4.800.000 lei
Lot 3 - 3.000.000 lei
Sustinerea economico-financiara din partea unui tert (daca este cazul)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: - Situatiile financiare pentru anii fiscali 2011, 2012 si 2013, verificate si inregistrate la autoritatile fiscale abilitate, respectiv auditate conform Ordin MF nr. 3055/2009.In situatia in care valorile prezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in euro, pentru conversia in lei se va utiliza in mod obligatoriu cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 2011?4, 2379; 2012?4, 4560, 2013-4, 4190. Pentru documentele exprimate in alte monede decat euro, pentru conversie se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int) pentru anul in care documentul respectiv a fostemis / semnat.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: - Formularul nr. 11? Declaratie privind cifra de afaceri.In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) valoarea pentru cifra de afacerise constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comunacerinta privind cifra medie de afaceri pe ultimi 3 ani va fi indeplinita prin cumul (de catre membrii asociatiei).In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 186 / OUG 34, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit.a), c1) si d), respectiv art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor prezenta Formularele nr. 4, 5T (numai pentru literele a, c1 si d), 6, 12 si rezultatele exercitiilor financiare (conform modalitatii de indeplinire mentionata la pct. II.2.2).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani
Experienta similara: Prezentarea a maxim 3 documente/contracte/procese verbale de receptie pentru maxim 3 contracte similare cu cel care face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, in valoare de 2.100.000 lei pentru lot 1, 4.800.000 lei pentru lot 2 si 3.000.000 lei pentru lot 3 (a se vedea Anexa B).
Informatii privind personalul tehnic de specialitate
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
Informatii privind asocierea (daca este cazul)
Sustinerea din partea unui tert (daca este cazul)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: - Formularul nr.13 - lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiarului, cf. art. 188 alin.(1) litera a) din OUG nr. 34/2006.Pentru documentele exprimate in alte monede decat in lei, pentru calcului echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicatde BNR pentru fiecare an.Pentru personalul implicat in derularea contractului se vor prezenta: - Formularul nr.14 ? Declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la personalul de specialitate ce va fi implicat in livrarea serviciilor de instruire a personalului Beneficiarului si asistenta tehnica in perioada de garantie, conform cerintelor caietului de sarcini.Se va prezenta o scrisoare/certificat care sa ateste instruirea personalului ce va fi implicat in furnizarea de servicii de asistenta tehnica aferent perioadei de garantie a produsului in conformitate.Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: - Formularul nr. 15 ? Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractoriNota: - La evaluarea capacitatii economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor.Operatorul economic ofertant (liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: - Formularul nr. 16 - Acord de asociereSe va anexa Acordul de asociere semnat de fiecare asociat. In cazul in care ofertantul este o asociere de mai multi operatori economici, incadrarea incategoria IMM-urilor se va realiza (analiza) avand in vedere asocierea in ansamblu. Astfel, chiar daca fiecare asociat se incadreaza , in mod individual, in categoria IMM urilor, reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare si respectiv a cifrei de afaceri nu se va aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM-urilor. In acest sens fiecare asociat va prezenta documentele prevazute de Legea 346/2004.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 190 / OUG 34, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui Angajament al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d), respectiv art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor prezenta Formularele nr. 4, 5T (numai pentru literele a, c1 si d), 6 si 17.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii admisi si inscrisi cu certificat valabil pe www.e-licitatie.ro vor fi invitati prin SEAP la imbunatatirea ofertelor financiare (pret) printr-o singura runda de licitatie electronica cu durata de o zi lucratoare. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si nr de participanti inscrisi la licitatie. Pentru cerinte minime privind echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii se va consulta linkul https: //www.e-licitatie.ro: 8881/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement. Licitatia electronica va putea fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta (nu e cazul). Licitatia nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamanetului.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
784 / 27.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2014 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.04.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.04.2014 11:00
Locul: la sediul autoritatii din P-ta Libertatii nr. 4, mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, Cod postal 520008
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, observatorii UCVAP desemnati si reprezentantii autorizati din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Covasna? ? CCI: 2007 RO161 PR015 ? SMIS CSNR :20483, in cadrul POS Mediu 2007-2013
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie documentatia de atribuire si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si cerintelor caietului de sarcini continute in aceasta documentatie, inclusiv clarificarile si alte documente emise de Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii.2. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 - in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Covasna ? Compartiment juridic-contencios si control acte administrative
Adresa postala: Piata Libertatii nr. 4, Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520089, Romania, Tel. +40 267311190, Email: [email protected], Fax: +40 26735128, Adresa internet (URL): http: //www.kvmt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 08:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer