Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de motostivuitor ? D.S. Arges


Anunt de participare numarul 147645/31.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Arges, Tel. +40 213171005, In atentia: Dorel BIRIBOIU, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica ARGES
Adresa postala: str. trivale, nr. 82, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110058, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul Achizitii, Tel. +40 248213434, In atentia: Dorel Biriboiu, Email: [email protected], Fax: +40 248214099, Adresa internet (URL): www.silvapit.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP
Adresa postala: ., Localitatea: ., Cod postal: ., Romania
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SEAP
Adresa postala: ., Localitatea: ., Cod postal: ., Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de motostivuitor ? D.S. Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: C.P.Domnesti al Directiei Silvice Arges, loc. Domnesti, jud. Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare motostivuitor nou.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42414130-1 - Macarale stivuitoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 buc. motostivuitor
Valoarea estimata fara TVA: 76, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 1530, 00 lei.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, numerar la sediul autoritatii contractante contul RNP Romsilva?DS Arges, str. Trivale, nr.82, PITESTI, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie?, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor. In cazul in care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei in contul RNPRomsilva ? DS Ages(R1590120, J40/450/1991): Cont: RO17RZBR0000060000197191?Raiffeisen Bank Pitesti, urmand ca dovada constituirii garantiei de participare (OP, etc) sa fie scanata si postata pe SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, in fisier separat denumit ?Garantie de participare? impreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale. Garantia de participare se restituie in conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3 din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat in formularul INFORMATII GENERALE sau in situatia prevazuta de art. 88, alin 4) din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat de ofertant in CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale Directiei Silvice Arges
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute laart.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);i)Se va completa formularul: Declaratie privind eligibilitatea.Cerinta nr. 2Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica); operatorii economici participanti la procedura in calitate de terti sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 181 lit. a), c1) si d).Se va completa formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele: Informatii generale, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa prezinte: -certificat de atestare fiscala care sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.-certificat de taxe si impozite locale care sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau echivalent, scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. .Cerinta nr. 3Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 .(incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica)i) Se va completa formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.Persoane cu functie de decizie in cadrul Directiei Silvice Arges: Armand Chiriloiu, Valerian Jinga, Petruta Vilcoci, Andreea Belu, Catalin Podea, Bogdan Branescu, Tiberiu Mirica, Olivian Zamfirescu, Dorel Biriboiu. Cerinta nr. 1 Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a furniza produsele specificate in prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Documente obligatorii:
- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Datele prevazute in certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind ?Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani?. Nivelul minim este de 150.000, 00 lei. Se solicita in conformitate cu art. 185 alin.(1) lit. c) din OUG 34/2006. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BCE.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In conformitate cu prevederile legale s-a solicitat declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, prin completarea formularului?Cifra medie de afaceri?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Ofertantul are obligatia de a prezenta formularul ?Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?, care sa contina minim un contract in valoare de cel putin 75.000, 0 lei, prin care sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similare. Pentru contractul care sustine indeplinirea acestei cerinte se va
completa formularul ?Experienta similara? insotit de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa valori, perioade de livrare, beneficiari. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BCE.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul are obligatia de a prezenta formularul ?Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?, care sa contina minim un contract in valoare de cel putin 75.000, 0 lei, prin care sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similare. Pentru contractul care sustine indeplinirea acestei cerinte se vacompleta formularul ?Experienta similara? insotit de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa valori, perioade de livrare, beneficiari. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BCE.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf. art. 11, alin. (4) din H.G. 925/2006). Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare (cf. art. 11, alin. (5) din H.G. 925/2006). In cazul in care se subcontracteaza parte din viitorul contract, se va completa si prezenta formularul ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006, alin. (1), lit. b), respectiv 5 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Directiei Silvice Arges
Adresa postala: str. Trivale, nr. 82, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110058, Romania, Tel. +40 248213434, Email: [email protected], Fax: +40 248214099, Adresa internet (URL): www.silvapit.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 15:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer