Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat precum si pentru prescolarii din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore din sectorul 4.


Anunt de participare numarul 145739/13.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA SCOLILOR , LICEELOR SI GRADINITELOR SECTOR 4
Adresa postala: B-dul. Metalurgiei, nr. 89, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041832, Romania, Punct(e) de contact: VASILICA VLAD, Tel. +40 214608593, Email: [email protected], Fax: +40 214601420, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de produse de panificatie pentru elevii din invatamantulprimar si gimnazial de stat precum si pentru prescolarii din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore din sectorul 4.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamant din Sectorul 4(conform anexei de la caietul de sarcini)
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat precum si pentru prescolarii din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore din sectorul 4, pentru perioada 01.11.2013-20.06.2014, pentru 137 zile (prescolari si elevi clasele 0-IV), respectiv 142 zile(elevi clasele V-VIII)de cursuri.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
15811000-6-Produse de panificatie (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si pentru copii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, pentru perioada 01.11.2013-20.06.2014, pentru 137 zile (prescolari si elevi clasele 0-IV), respectiv 142 zile(elevi clasele V-VIII)de cursuri.
Cantitatile zilnice si totale se regasesc in anexa caietului de sarcini. Acestea se vor actualiza in functie de prezenta la cursuri a beneficiarilor
Valoarea estimata fara TVA: 838, 034.96RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de: 16.000 lei.G.P se constituie potrivit art.86 HG925/2006 ref.la atrib.ctr.de achiz.pub.din OUG34/2006cu modif.sicomplet.ult.G.P.constituita printr-un instrument de garantare emis de o instit.bancara sau de o soc.de asig.se va depune si in forma original la sed.A.C. cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, pot. art.86 alin6 HG925/2006.Gar.de particip.poate ficonstituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data pub.inv./anuntului de particip. Perioada de valab.a garantiei pentru particip.: 45 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Dc.garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o soc.bancara sau de catre o soc.de asig., se va putea utiliza orice model agreat de catre instit.emitenta, cu conditia respectarii prev.art.86 alin.(2)?(4)din H.G.nr.925/2006.Dc.garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO45TREZ7045006XXX008368al autorit.contract., deschis la TREZ.SECTOR 4.Mod de prezentare?dovada constituirii garantiei/instrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul dep. de oferte in asociere, gar.de particip.trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membriigrupului de op.ec.Garantia de particip. emisa in alta lb.decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de trad.autoriz.si legaliz.in lb.romana. In cazul ofertantilor care se regasesc in categ.IMM conf.L.nr.346/2004(facand dovada in acest sens pana la data limita stab. pentru depunereaofertelor), garantia de particip.se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in doc.de atrib.In cazul in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autorit.contract.va retine contestatorului din gar.de particip., in conf.cu art.278^1(1)din OUG 34/2006cumodif.sicomplet.ult, urmat.suma: 4.618, 03 lei.NOTA: Eliberarea garantiei de particip.se va face in conf.cu prev.art.88 din H.G.nr.925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA si se va constitui printr-un instrument bancar emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract in coditiile prevazute la art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Eliberarea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu art.92, alin.1 din H.G. nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.(Formular XI)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Calitatea de participant la procedura -Formular I.
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Formular II)/ Cazier judiciar al operatorului economic/ Cazier judiciar al administratorului/directorului general)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz)
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006-Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal ( Formular III).
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
-Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Declaratie pe proprie raspundere (Formular IV) - conform Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010.
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz)
-Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69ยน din O.U.G. nr.34/2006.Declaratie pe proprie raspundere ( Formular V).Persoanele cu functii de decizie din cadrul A.S.L.G.S4, sunt:
-POPA TRAIAN RAUL - Director General ;
-POPESCU GEORGEVICI MARIA - Director Economic;
-ROMANESCU LIVIU - Sef Serviciu Achizitii Publice;
-BACIU AUREL ?Sef Serviciu Juridic;
-BUFTEA CATALIN-Coordonator Serviciu IgienicoSanitar;
-ANDRONIC ALINA ?Inspector de specialitate;
-TOADER LUIZA - Inspector de specialitate;
-DAVID PATRICIA- Inspector de specialitate;
-CONSTANTINESCU RAMONA-Consilier juridic;
-VASILE NICOLETA- Inspector de specialitate;
-VLAD VASILICA - Inspector de specialitate;
-CALIN MIHAELA- Inspector de specialitate;
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
-Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata.
a) Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre Bugetul de stat consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;b) Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, eliberat de Directia de Impozite si taxe locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;NOTA:
Certificatele solicitate vor putea fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Certificatul constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului
Ofertantul va prezenta Certificatul constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informa?iile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine
Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
NOTA:
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
-Prezentarea documentului de inregistrare emis de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana/municipiului Bucuresti
(conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala.
Ofertantul va prezenta documentul de inregistrare emis de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana/municipiului Bucuresti (conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala)NOTA:
Documentele se prezinta in copie legalizata sau copie conforma cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 aniCifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu 1.600.000 lei.Documente relevante: bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economicva completa si prezenta Fisa de informatii generale(Formularul VI), insotita de copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoareNOTA: Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament fermal persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa reiasa faptul ca ofertantul a livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 800.000 lei;
Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Declaratie privind personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Conditie de calificare:
Operatorul economic va face dovada ca dispune de personal pentru transportul si distributia produselor de panificatie la locatiile prevazute in caietul de sarcini .Ofertantul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008.Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverin?a).
Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului1.Conditie de calificare:
Ofertantul dispune de mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 111/2008(documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).2.Conditie de calificare:
Ofertantul dispune de depozit(e) alimentar(e) adecvat(e) pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse de panificatie.Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozit(e) alimentar(e) autorizat(e) conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 111/2008 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Mostre insotite de buletine de analize microbiologice si fizico-chimice
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii.
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005Sau, Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specificatie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. (Completare Formular VII inclusiv anexa.)Ofertantul va prezenta certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar prin care sa demonstreze ca a livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 800.000 lei;NOTA: Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei / Banca Centrala Europeana pentru anul respectivOfertantul va prezenta declaratie privindpersonalul calificat care urmeaza a indeplini contractul de furnizare, de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut. Ofertantul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008.Declaratia va fi insotita de documente care confirma: - instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta).Ofertantul va prezenta lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, cu nominalizarea: a) mijloacelor de transport adecvate, autorizate conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 111/2008, de care dispune si intelege sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.b)spatiului/spatiilor de depozitare alimentar(e) adecvat(e) pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse de panificatie, autorizat(e) conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 111/2008 .Lista va fi insotita de copii lizibile cu mentiunea , , conform cu originalul ?? dupa: - documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie;
- documente de autorizare la autoritatea competenta, valabile la data limita de depunere a ofertei.NOTA: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta va prezenta angajamentul ferm al persoanei respectiveprin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006Ofertantul va prezenta mostre insotite de buletine de analiza microbiologice si fizico-chimice.Acestea vor fi depuse la registratura impreuna cu ofertaPrezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor .Nota: In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificatPrezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor .Nota: In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licitatia electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inscrisi in SEAP.Sistemul informatic va transmite simultan invitatii pe cale electronica, numai ofertantilor care au depus oferte admisibile. Pe parcursul efectuarii rundei de licitatie electronica, autoritatea contractanta nu are dreptul de a dezvalui identitatea ofertantilor. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la calendarul licitatiei electronice, palierul orar stabilit de sistem, existenta de preturi noi prezentate in cadrul licitatiei electronice, numarul participantilor la licitatia electronica si clasament.Informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: - inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire;
- in vederea realizarii licitatiei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea Notificari de sistem.Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze;In cazul in care operatorul economic declarat admis si inregistrat in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.Licitatia electronica va incepe la 2(doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei;Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1;Durata unei runde: 1(una) zi.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret : DA;Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: DA;Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: NU;Se va utiliza pasul de licitare: NU.Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica, in conf. cu prev. art. 42 din H.G. 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati on-line si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem (informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la www.e-licitatie.ro). Ofertele depuse de operatorii economici care nu sunt inregistrati on-line si nu detin certificat valid pentru acces in sistem, nu pot fi luate in considerare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.09.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2013 10:00
Locul: Sediul A.S.L.G. S4- B-dul Metalurgiei nr. 89, Sector 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai ofertantilor sau imputernicitii acestora ( cu imputernicire scrisa insotita de copia actului de identitate )
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale : In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Durata contractului de achizitie publica: 137 zile (prescolari si elevi clasele 0-IV), respectiv 142 zile(elevi clasele V-VIII)de cursuri, in perioada 01.11.2013-20.06.2014 inclusiv.Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate.Reducerea de 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri, garantia de participare si garantia de buna executie se aplica IMM-urilor precum si asocierii constituite exclusiv din IMM-uri. Astfel, pentru a beneficia de reducerea mai sus mentionata, documentului care atesta constituirea garantiei de participare i se vor anexa in mod obligatoriudocumentele in original privind incadrarea in categoria IMM (Declaratie pe propria raspundere sau Certificate emise de institutii abilitate ).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C.in vederea anularii actului ?i/sau recunoa?terii dreptului pretins ori a interesului legitim in condi?iile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modif. ?i complet. ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4 - Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Bd. Metalurgiei nr. 89, sector 4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041832, ,Romania, Tel. +40 0214608593, Fax: +40 0214601420
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.08.2013 13:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer