Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Furnizare de produse de panificatie si produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din unitatile scolare din invatamantul de stat si privat si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Ilfov, i


Anunt de participare numarul 144665/02.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Calinoiu Constantin, Tel. +40 2127534/2125693, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 2127534/2125699, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Furnizare de produse de panificatie si produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din unitatile scolare din invatamantul de stat si privat si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Ilfov, in anul scolar 2013-2014?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradinitele si Unitatile scolare cu clasele I-VIII din Judetul Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Furnizare de produse de panificatie si produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din unitatile scolare din invatamantul de stat si privat si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetulIlfov, in anul scolar 2013-2014?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pe durata derularii contractului pentru perioada 2013-2014, se estimeaza ca se vor furniza si distribui pachete (lapte si corn) in fiecare an scolar pentru un numar estimativ de 32.166 elevi/prescolari, dupa cazcu respectarea cerintelormentionate in caietul de sarcini.Durata unui an scolar a fost estimata la175zile scolare.Totalul cantitatilorse poate modifica in functie de fluctuatianumarului de copii, de modificarile legislative sau de structura anului scolar (numarul de zile scolare).Valoarea estimata fara TVA(numai in cifre): Lot I-Lapte si produse derivate-3.658.882, 50 leiLot II- Cornuri si produse derivate ? 1.632.424, 50lei
Valoarea estimata fara TVA: 5, 291, 307RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de part: Lot.I: 73.175lei.Lot.II: 32.645lei.Garantia de participarese va constituiinconf.cu preve.art.86, alin.1), 2)si 3) din H.G nr.925/2006;Garantia de part.poate fi constituita in alta moneda decat lei, la un cursde reconversie afisat de BNR, la datapublicarii anuntului de participare.Perioada de valab.a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emisin conditiile legii de catre o societate bancara a ofertelor sau de catre o societate de asigurari, se va putea utilizaFormularul nr. 10 sau orice alt modelagreat de catreinstitutia emitenta, cu conditiarespectarii prevedereilor art.86 alin.(2)-(4) din HG nr.925/2006.In cazul constituirii prin virament bancar contul in care se va vira garantia de participare este RO58TREZ4215006XXX000266, deschis la Trezoreria judetului Ilfov, cu confirmarea acestuiacel mai tarziupana ladata si ora limitade deschidere a ofertelorsi cu mentionarea obiectului contractului.Mod de prezentare.Nota: Cuantumulgarantiei de participaretrebuie sa fie = cu 2% valoarea estimata, dar cel putin egal cu suma ce va trebui sa fie retinuta in conditiileart. 278^1 din O.U.Gnr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei contestatii, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o respinge, autoritatea contractanta va retine contestatarului parte din garantia de participare respectiv: Lot.I: 7.438, 88 lei.Lot.II: 5.412, 42 lei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10%din valoarea fara TVA a contractului.In cazulin careofertantuleste o asociere, incadrarea incategoria interprinderilormici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu.Astfel, daca toti asociatiise incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50%a cerintei privind cuantumul garantiei de buna executie se va aplica si asocierii.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile Art. 90 alin (1) din H.G. 925/2006, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G nr.925/2006 si prevederile H.G nr. 1045/2011.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 din H.Gnr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane, se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Se vor prezenta:
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitate de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal Formular nr. 1 /Cazier judiciar al operatorului economic/Cazier judiciar al administratorului/directorului general.
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Modalitate de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal Formular nr. 2Nota: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze la art.181, lit.a.), lit.c^1) si lit.d) din O.U.G. nr.34/2006, modificata si scompletata.
- Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiilede plata catre buget din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
- Certificatul privindimpozitele si taxele locale eliberat de Directia de Impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, celeiin care se depun ofertele;3. Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere Formular nr. 134. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006
Modalitate de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere Formularul nr. 12
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant(dupa caz).
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
Marian PETRACHE-Presedinte-Consiliul Judetean Ilfov;
Cristina MANICEA-Vicepresedinte ?Consiliul Judetean Ilfov;
Sebastian Daniel GEANTA - Vicepresedinte ?Consiliul Judetean Ilfov;
Persoanele care semneaza documente emisein legatura cu sau pentruprocedura de atribuire:
Scriosteanu IONEL - Director Cabinet-Cabinet Presedinte;
Monica TRANDAFIR-Secretar al Judetului- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Liviu GRADINARU ? Director General ? Directia Economica, Investitii.si Absorbtie Fonduri Interne si Internationale;
Irina SULIMAN?Director Executiv - Directia Juridica si Administratie Publica Locala- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Bogdan COSTEA-Director Executiv-Directia Economica- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Marilena PADURE- Sef Birou-Biroul Buget, Venituri si Cheltuieli ? Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Cristian Pistol Ovidiu Catalin - Directorexecutiv ? Directia Absorbtie Fonduri Interne si Internationale - Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Gabriela ALDEA - Sef serviciu ? Seviciul Pregatire, Implementare Proiecte - Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Mihaela NEDELCU - Sef Serviciu Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Horatiu MARIN - Sef serviciu ? Biroul Disciplina in Constructii ? Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Ionica VLADUTESCU- Sef Serviciu ? Serviciul Administratie Publica ? Directia Juridica si Administratie Publica Locala - Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Constantin CALINOIU-Director ?Directia Investitii - Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Radu MARIOARA-Sef Serviciu, Serviciul Publicde Intretinere drumuri judetene;
Persoane care aproba bugetul- Lista consilierilor judeteni:
Bolintineanu GHEORGHE ?Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Marin BRANZOI- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Niculae CONSTANTIN - Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Stefan DORR - Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Florin CristianDRAGAN- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Petra DUMITRACHE- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Ana-Maria DUMITRU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Catalin DUMITRU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Ionel DUMITRU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Vasile DUMITRU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Lucian ENACHE- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Emil IONITA - Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Ionut Ciprian GROSU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Marius Grigoras IANCU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Alexandra MARGARIT- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Victor NEAGU - Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Constantin NITA- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Mihai Sandu NITA- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Cornel Constantin OFITERU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Florin PANTAZI- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Nicolae PAUN- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Tanase PETRE- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
George PIHA - Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Stefan RADULESCU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Gheorghe ROMAN-Consilier Judetean-Judetul Ilfov-Consiliul Judetean.
Toma CRISTIAN - Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Andrei SCUTELNICU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean;
Ionel- Robert STEFAN- Consilier Judetean- Judetul Ilfov-Consiliul Judetean. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane
1.Modalitate de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora.
Persoane juridice straine
2.Modalitate de indeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.(se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.ro)
-prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Pentru lotul 1-Autorizatie sanitar veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentarede origine animala, conformpreved. art.4, alin.2^2din O.G. nr.9/2012.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.
Nota: Persoana ce asigura sustinerea situatiei economic si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excludereadin procedura de atribuire conform prevederilot art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) siart. 69^1 din OUG 34/2006.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare cumulativa aresurselor tuturor membrilor asocierii.
Cerinta nr. 1
Declaratie privind media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat: Lotul nr. 1 suma de 3.658.882, 50leiLotul II- suma de 1.632.424, 50leiSe vor prezenta:
-Fisa de informatii generalePentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv:
- pentru anul 2012:1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei
- pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei,
- pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei,
Bilanturile contabile pe anii: 2010, 2011 si 2012 vizate siinregistrate de catre organele competentein cazul in care publicareaacestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul. In cazul asocierii, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulat. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitatede autoritatea contractanta, aceasta are dreptul de a ?si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documentepe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
Nota: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), aceasta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insotii angajamentul ferm incheiat in forma autentica al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intimpina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Modalitate de indeplinire cerinta nr.1Se vo r prezenta: -Formularul 3 ? Informatii generale.Continuare modalitate de indeplinire cerinta nr.1-Bilanturile contabile pe anii: 2010, 2011 si 2012-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 13
MostraIn vederea dovederii capacitatii tehnice de a livra / produce produse similare celor care fac obiectul achizitiei in cauza se solicita operatorilor economici pana la data si ora limitastabilte pentru depunerea ofertelor, o mostra a produsului ofertat insotita de buletinul de analiza fizico-chimica si microbiologica eliberat de Autoritatea de Sanatate Publica Teritoriala.Neprezentarea mostrei insotita de buletinul de analiza fizico-chimica si microbiologica aferent acesteia (eliberat de Autoritatea de Sanatate Publica Teritoriala) va duce la descalificarea operatorului economic.
Cerinta nr. 12
Lot 1 si Lot.2Informatii privind asociatii1.Acord de asociere2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Operatorii economici se pot asocia in vederea participarii la procedura de achizitie prezentand o oferta comuna.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte; celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica pot fi indeplinite prin cumul.Acordul de asociere va indica participarea (in procente) la contract si partile din contract ce urmeaza a fi executate de fiecare dintre parteneri in cadrul asociatiei.Liderul asociatiei va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru executarea contractului.
Cerinta nr. 10
Lot 1 si Lot.2Ofertantul va face dovadaca dispune de laborator de incercari (propriu sau cu contract de prestare/colaborare) pentrudeterminarile necesare furnizarii materialelor din cadrul acestui contract, cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini, sau declaratie pe propria raspundereca, in cazul in care oferta va fii desemnata castigatoare va prezenta acest document.
Cerinta nr.11
Lot 1 si Lot.2Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Cerinta nr. 7
Lot 1 si Lot.2Dovada ca personalul implicat in depozitare si transport produse este apt sa presteze aceasta munca (conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor)
Cerinta nr.8
Lot 1Dovada ca dispune (in dotarea proprie /inchirierea sau alte forme) mijloace de transport frigorifice autorizate sanitar-veterinar, pentru a prestaserviciul in conditii corespunzatoare.
Se vor prezenta: 1.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
2. Documente de inregistrare sanitar-veterinara in copie pentru mijloacele de transport, vizate la zi.
Cerinta nr. 9Lot 2 Dovada ca dispune (in dotarea proprie /inchirierea sau alte forme) mijloace de transport frigorifice autorizate sanitar-veterinar, pentru a prestaserviciul in conditii corespunzatoare.Se vor prezenta: 1.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.2. Documente de inregistrare sanitar-veterinara in copie pentru mijloacele de transport, vizate la zi.
Cerinta nr.5Lot 1 si Lot.2 Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personajului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 6Lot 1 si Lot.2 Dovada ca personalul implicat in depozitare, manipulare si transport produse, este instruit privind normele de igiena (conform prevederilor Ordinului M.S. nr.1225/2003)
Cerinta nr.4Lot 1 si Lot.2 Pentru spatiul de depozitare se va prezenta Autorizatia sau documentul de inregistrare sanitar -veterinara
Cerinta nr.2Lot 1 si Lot.2Detinerea (in dotareaproprie/ inchirierea sau alte forme) de spatii de depozitare pentru produsele ofertate
Cerinta nr.3Lot 1 si Lot.2Pentru spatiul de depozitare se va prezenta Notificarea privind certificarea conformitatii (conform Ordin M.S. nr. 1030/2009
Cerinta nr. 1 Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare efectuatein ultimii 3 ani insotitade certificate/ documenteemise sau contrasemnate de autoritati sau clientul privat beneficiar, prin care ofertantul va face dovada livrarii de produse similare prin maxim 2 contracte, in valaore cumulata de minim.Lot 1-Laptesi produse derivate :3.658.882, 00 lei fara TVA.Lot 2: Cornuri si produse derivate: 1.632.424, 00 lei fara TVA.
Cerinta nr. 1
Lot 1 si Lot.2Certificarea conform standardului ISO 22000, a sistemului de management al sigurantei alimentelor, sau echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Mod de indeplinire cerinta nr.121.Acord de asociere ?Formular 152. Se va completa Formularul nr.12.Operatorii economici se pot asocia in vederea participarii la procedura de achizitie prezentand o oferta comuna.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte; celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica pot fi indeplinite prin cumul.Acordul de asociere va indica participarea (in procente) la contract si partile din contract ce urmeaza a fi executate de fiecare dintre parteneri in cadrul asociatiei.Liderul asociatiei va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru executarea contractului.Modalitatea de indeplinire cerinta nr.10Se vor prezenta documente relevante pentru sustinerea acestei cerinte sau o declaratie pe propria raspundere.Documentele relevante pentru sustinerea acestei cerinte se vor prezenta copii conform cu originalul.Mod de indeplinire cerinta nr.11.Se va prezenta formularul 12GModalitatea de indeplinire cerinta nr.7Pentru personalul implicat in depozitare si transport produse se vor prezentafisele privind aptitudinea in munca si carnetele d e sanatate vizate la zi, copie conforma cu originalul.Modalitatea de indeplinire cerinta nr.8Completarea, semnarea si prezentarea Formularului nr.7-Prezentareadocumentelorde inregistrare sanitar-veterinara in copie pentru mijloacelede transport vizate la zi.Modalitatea de indeplinire cerinta nr.9
Completarea, semnarea si prezentarea Formularului nr.7
-Prezentareadocumentelorde inregistrare sanitar-veterinara in copie pentru mijloacelede transport vizate la zi.Modalitatea de indeplinire cerinta nr.5O declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - Formularul 12.IModalitatea de indeplinire cerinta nr.6
Se vor prezentacopii conformecu originalul dupa certificate, documente care sa confirme participarea lacursurideprofil.Modalitatea de indeplinire cerinta nr.4
Se va prezentaAutorizatia sau documentul de inregistrare sanitar veterinara in copie conforma cu originalul.Modalitatea de indeplinire cerinta nr.2
Se vor prezenta documentecare atesta detinerea (in dotareaproprie/inchirierea sau alte forme) de spatii de depozitare, copii conform cu originalul.Modalitatea de indeplinire cerinta nr.3
Se va prezenta Notificarea privind certificarea conformitatii (conform Ordin M.S. nr. 1030/2009), in copieconforma cu originalul pentru spatiul de depozitare.Mod de indeplinire cerinta nr.1
Se vor prezenta:
- declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani - Formular nr. F4
-Se vor prezenta copii dupa informatiilerelevante din documentele (contracte/ procese-verbale de receptie, etc.) care confirma livrarea in ultimii 3 ani, de produsesimilarea caror cantitate sa fie de minim :
Lot 1-Laptesi produse derivate :3.658.882, 00 lei fara TVA.
Lot 2: Cornuri si produse derivate: 1.632.424, 00 lei fara TVA, dovedite cu maxim 2 contracte.Modalitatea de indeplinire cerinta nr.1CertificatISO 22000in copieconformacu originalul sau in cazul in careoperatorul economic nudetine un astfel decertificat se vor prezenta orice alte probe sau dovezi care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al managementului privind siguranta alimentelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertat. Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda.Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda.Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare.Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti.La runda de licitatie electronica, ofertantii calificati vor oferta pretul unitar/produs. In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret, ofertantii vor prezenta o noua propunere finaciara in plic sigilat la sediul autoritatii contractante. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
-
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S048-077838 din 08.03.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2013 10:00
Locul: Judetul Ilfov-Consiliul Judetean, Str. Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, precum si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.In situatia in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Modul de obtinere a Documentatiei de Atribuire: Autoritatea contractanta a publicat toata documentatia in SEAP.Toate clarificarile aferente proiectului vor fi postate pe adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro si vor fi semnate de insusire si anexate la Oferta.Toti operatorii economici vor avea acces la toate informatiile care vor apare pe parcursul derularii procedurii de achizitie.Modalitate de plata? Plata pentru Furnizare de produse de panificatie si produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din unitatile scolare din invatamantul de stat si privat si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetulIlfov, in anul scolar 2013-2014, se va face la sfarsitul fiecarei luni pentru luna anterioarape baza prezentelor primite lunarde la unitatile scolare beneficiare si inbaza fiecarei facturi lunareemisa de furnizor pe baza avizelor de expeditiesi aprobate la plata de catre autoritatea contractanta, in conditiile stabilite in contract.Mod de prezentare a garantiei de participare ? Dovada constituirii garantiei de participare/ instrumentul de garantare se prezinta in original, in plic separat de plicul ofertei, pe care se va mentiona ?Garantie de participare?, pana la data limita de depunere a ofertei.In cazul depunerii de ofertein asociere, garantia de participaretrebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Contractul se inscrieintr-un Program European de distribuire a laptelui in ?coli privind acordarea de ajutor comunitar. Se acorda ajutor comunitar de la Agentia de Plati in Agricultura in baza aprobarii cereri de plata a solicitantului conform ghidului, privind acordareade ajutor comunitar pentru furnizarealaptelui in institutiile scolare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fidepusa in cel mult 10zileincepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, de catre contestator despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Ilfov-Consiliul Judetean, Serviciul Juridic, Avizare Legalitate Acte.
Adresa postala: Str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Tel. +40 0212125697, Email: [email protected], Fax: +40 0212125699
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2013 10:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer