Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Furnizare de produse electrice?


Anunt de participare numarul 143685/16.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Adresa postala: Moliere nr.6-8, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011964, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Mirela Trandafir, Tel. +40 212080414, Email: [email protected], Fax: +40 212080403, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT-SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA FONDULUI IMOBILIAR
Adresa postala: Str.Fabrica de Glucoza nr.3A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020331, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0214091224, In atentia: D-nei Cristina Burciu, Email: [email protected], Fax: +40 0214091209
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT-SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA FONDULUI IMOBILIAR
Adresa postala: Str.Fabrica de Glucoza nr.3A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020331, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0214091224, In atentia: D-nei Cristina Burciu, Email: [email protected], Fax: +40 0214091209
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT-SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA FONDULUI IMOBILIAR
Adresa postala: Str.Fabrica de Glucoza nr.3A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020331, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0214091224, In atentia: D-nei Cristina Burciu, Email: [email protected], Fax: +40 0214091209
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Administrare de imobile pe baza de tarife sau contracte
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Furnizare de produse electrice?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str.Maguricea nr.2-4, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 571, 003.89RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: incheierea contractelor subsecvente se va face numai in functie de necesitatile efective ale autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimative. Calendar estimat: -trimestrial, functie de resursele bugetare. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de: Lot I: 24.582 lei, Lot II: 37.461 lei, Lot III: 37.668 lei , - Lot IV: 42.589 lei, - Lot V: 449 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de produse electrice conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31000000-6 - Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acordul cadru prevede achizitionarea a 5 loturi de produse, domeniul fiind produse electrice, conform anexei 1 a caietuluide sarcini.Cantitati minime si maxime ale acordului-cadru: Pentru fiecare lot in parte se vor achizitiona: minim un produs/UM si cantitatea maxima de produse posibil a se achizitiona mentionata detaliat in AnexaCaietului de Sarcini.Estimari cantitati minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru:
Pentru fiecare lot in parte vor face obeictul unui singur contract subsecvent minim un produs/UM pentru fiecare pozitie in parte inscrisa in Anexa Caietului de sarcini si ¼ din cantitatea maxima de produse posibil a se achizitiona mentionata in AnexaCaietului de Sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 571, 003.89RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul gar.de particip.este de2%din val.estimata, resp.: LotI-1.966lei, LotII-2.996lei, LotIII-3.013lei, LotIV-3.407lei, LotV-35lei(pt.IMM-uri?red.50% din val.).Pentru o gar.de particip.depusa in euro, echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limta de dep.a ofertelor, cu 5 zile.Perioada de valab.a gar.de particip.este egala cu per.de valab.a ofertei, resp.90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Forma de constituire a gar.de particip. care va fi acceptata: Gar.de particip.se poate constitui prin virament bancar sau orice instrum.de gar.emis in conditiile legii, de o soc.bancara sau de o soc.de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Precizari: 1)In cazul in care Garantia de participare se constituie prin Scrisoare de Garantie Bancara, aceasta se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Se prezinta Formularul 16 aferent fiecarui lot(16-1÷16-5).2) Gar. de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractantea unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuiade catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor;Cont SAIFI: RO51RNCB0082044172580001 BCR Sucursala Unirea. Se accepta numai ordine de plata care sunt vizate de banca. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.In masura in care Consiliul respinge contestatia depusa de operatorul economic in cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare a ofertantului contestator o suma raportata la valoarea estimata a acordului-cadru(pentru fiecare lot in parte, in conformitate cu prevederile art.2781, alin(1)lit.a.din OUG 34/2006: Lot I: 983, 28 lei;Lot II: 1498, 45 lei;LotIII: 1.506, 73 lei;Lot IV: 1.703, 58 lei Garantia de buna executie a contractului va fi de 5 % ( 2, 5 % pt. IMM-uri) din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA.Garantia de buna executie a contractului se va constitui conf.art.90 alin.(1) si alin.(3) din HG 925/2006: (1) Prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5 zile de la semnarea contractului.(2) Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform HG 1045/2011.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.92 alin(2) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta 34/2006 cu modificarile si actualizarile ulterioare.)Note:
a) Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.
b) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
c) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare tert sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Modalitatea de indeplinireCompletare - Declaratie privind eligibilitatea ? Formular 1.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind calitateade participant la procedura.
Modalitatea de indeplinireCompletare - Declaratie privind calitateade participant la procedura ? Formular 2
Cerinta nr.3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta 34/2006 cu modificarile si actualizarile ulterioare.
Autoritatea contractanta va exclude operatorii care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din ordonanta 34/2006 cu modificarile si actualizarile ulterioare.Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora). Certificatele fiscale trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente aferente lunii anterioare depunerii ofertelor, pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.Note: a. Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti .b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat..c. Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilorart. 181 lit. a), c1) si d). Drept urmare, aceasta (tertul sustinator) va prezenta o declaratie pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art.181 lit. a) , c1) si d).
Modalitatea de indeplinireCompletare - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta 34/2006 cu modificarile si actualizarile ulterioare - Formular 3.
Documente de confirmare :
1. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, eliberat de Consiliul local teritorial ? (original/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).2. Certificat fiscal cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, emis de autoritatea competenta(original/copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?).Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 691din OUG 34/2006Note:
a. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Dl Ion Boblea - Director SAIFI, Dl.Marius Grajdan - Director Tehnic, D-na Bianca Pop-Director Economic, D-na Liliana Dumitru-Director Comercial Interimar, D-na Cristina Burciu-Sef Serviciu Achizitii, Dl Florin Marfon-Sef Serviciu Aprovizionare.
b. Se solicita a se prezenta ? Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 691din OUG 34/2006?, atat de subcontractant cat si de tertul sustinator.
Modalitatea de indeplinireCompletare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 691din OUG 34/2006 - Formular 4
Cerinta nr. 5
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Conf. Ord. ANRMAP 314/2010
Modalitatea de indeplinireCompletare-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Formular 5 Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizicea). Prezentarea de certificate/documente emise de organisme abilitate care confirma inregistrarea si domeniul de activitate.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, depunerea certificatului constatator in original sau copie legalizata, pentru conformitate.
Note: a. Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul persoanelor juridice/fizice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
Modalitatea de indeplinireDocumente de confirmare : - certificat constatator emis de ONRC, in original/copie lizibilacu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa reiasa ca operatorul economic are inscris ca domeniu de activitate, obiectul prezentei proceduri.Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertei.
-Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. ? urilor (daca este cazul) .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Fisa de informatii generale in care se precizeaza cifra de afaceri.- Se va specifica media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Pentru a fi considerat calificat ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoare cerinta:
- Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu:
-Lot I: 24.582 lei, Lot II: 37.461 lei, Lot III: 37.668 lei, LotIV: 42.589lei, Lot V: 449 lei.In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se solicitaBilantul contabil inregistrat la organele competente pentru confirmarea cifrei de afaceri pe fiecare an (2010, 2011);
-Pentru anul 2012 se accepta prezentarea oricaror documente din care sa rezulte indeplinirea nivelului cifrei de afaceri
-Operatorii economici pot prezenta si alte documente in masura in care acestea reflecta o imagine fidelaa situatiei economice si financiaresi, din motive justificate corespunzator, nu pot prezenta bilanturile contabile (conf. art.185 alin.2 din OUG 34/2006)Note: a. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.b. Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm, incheiat in forma autentica, semnat de catre persoana care il sustine. Pentru sustinerea nivelului minim al indicatorului cifra de afaceri, angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze ca in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.c. Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilord. Eventualilor subcontractanti nu li se impune indeplinirea cerintelor de calificare privind capacitatea economico-financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireCompletare - Fisa de informatii generale - Formular 6Documente de confirmare : Se prezinta copiile respectivelor documente.*Pentru conversia in lei, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Lista principalelor furnizari de produse similare efectuate in ultimii 3ani - Prezentarea listei cu principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 2
Se vor prezenta mostre pentru produsele ofertate solicitate incaietul de sarcini, sectiunea 4.-Prezentarea de mostre, in vederea stabilirii conformitatii cu produsele ce fac obiectul acordului-cadru
Informatii privind asocierea, sustinerea, subcontractanti dupa caz.a) Se va prezenta Acord de asociere
In cazul in care oferta comuna a asociatilor este declarata castigatoare acestia vor prezenta actul privind asocierea, legalizat, inainte de semnarea contractului.b) Se vor prezenta Angajamente de sustinere de catre terti.c) Subcontractantii vor fi declarati in oferta, daca e cazul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireCompletare- Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani -Formular 7 + anexa.Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se va face printr-o declaratie a operatorului economic.Modalitate de indeplinireSe vor prezenta mostre pentru produsele ofertate solicitate incaietul de sarcini, sectiunea 4.-Prezentarea de mostre. Mostrele vor avea atasate etichete cu mentiunea ?Mostra pentru licitatia din data de ......?si denumirea societatii deponenteModalitatea de indeplinirea)? completare ? Acord de asociere- Formular 8.b) - Se vor completa - Angajamente de sustinere - Formularele 9-12.c) Se va completa ? Declaratie cu subcontractantii ? Formular 13
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La etapa de licitatie electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prev. art. 42/H.G. 1660/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei. Autoritatea contractanta, in urma evaluarii ofertelor primite, va invita prin intermediul SEAP, sa participe la aceasta etapa doar operatorii economici care au depus oferte ce au fost declarate admisibile (art. 38 pct. 3/ H.G. 925/2006).Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Obiectul procesului repetitiv: preturile unitare ale produselor ce fac obiectul achizitiei.Ofertele depuse de catre operatori nu pot decat sa imbunatateasca (in sensul micsorarii preturilor) ofertele depuse anterior organizarii acestei etape electronice. In orice moment, in cursul desfasurarii L.E, se vor pune la dispozitia op. econ. informatiile necesare determinarii pozitiei pe care acestia o ocupa in clasament. Nu se vor dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor.Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura intr-o singura runda avand durata de o zi. La momentul finalizarii etapei, SEAP va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final.Conditiile concrete de realizare a L.E. se obtin de la operatorul SEAP (www.e-licitatie.ro)
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.06.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.06.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.06.2013 12:00
Locul: Sediul SAIFI din str.Fabrica de Glucoza nr.3A, sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cate un reprezentant imputernicit din partea fiecarui ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in care, se constata ca ofertele clasatepe primul loc, au preturi egale , atunci AC va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, conform criteriului de atribuire-pretul cel mai scazut.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG 925/2006, o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul de a depune initial declaratia pe propria raspundere prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a completa si prezenta Formularul D.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562*alin (1) lit. a)..
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala pentru administrarea fondului imobiliar-Serviciul Achizitii
Adresa postala: Str.Fabrica de Glucoza nr.3A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020331, Romania, Tel. +40 0214091224, Email: [email protected], Fax: +40 0214091209
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.05.2013 14:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer