Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE DE PRODUSE IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI "COMPLETAREA DOTARII LABORATORULUI DE CONTROL AL CALITATII LA SC BIO EEL SRL"


Anunt de participare numarul 19619/18.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
BIO EEL S.R.L.
Adresa postala: str. Bega, nr. 4, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540390, Romania, Punct(e) de contact: ANAMARIA BUCULEU, Tel.0265-250783, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0265-250075, Adresa internet (URL): www.bioeel.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
Altele: Fabricarea produselor farmaceutice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE DE PRODUSE IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI "COMPLETAREA DOTARII LABORATORULUI DE CONTROL AL CALITATII LA SC BIO EEL SRL"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC BIO EEL S.R.L., str. Bega, nr. 4., Targu-Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33252400-5 - Echipament de masurare si de control (Rev.1)
33152000-0-Incubatoare (Rev.1)
33191110-9-Autoclave (Rev.1)
33241500-6-Sisteme de monitorizare a contaminarii (Rev.1)
33253000-8-Aparate de detectare si de analiza (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In conformitate cu datele din Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 152, 571RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 26.07.2007 pana la 05.10.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: lot1:634 ron; lot2:138 ron; lot3:202 ron; lot4:343 ron; lot5:125 ron; lot6:47 ron; lot7:17 ron; lot8:20 ron; garantie de buna executie: 10 % din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din fonduri bugetare (65%) si fonduri proprii (35%) in vederea derularii contr. nr. 1246/2364/230621, incheiat cu MEF, in cadrul Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-in "Declaratie privind eligibilitatea" sa fie mentionate toate cele sase puncte prevazute;
-demonstreaza ca si-a achitat la zi obligatiile exigibile de plata catre stat, inclusiv cele locale, precum si a C.A.S.S. si de sanatate;
-cert. constatator sa fie emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de O.R.C. si sa rezulte ca: -obiectul de activitate corespunde obiectului procedurii;
-nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.64/1995, sau ca soc. se afla in incapacitate de plata;
-form. sa fie prezentate in original sau copie legalizata si sa fie valabile.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte doc.legale edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita prezentarea cifrei medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani, valoarea minima impusa: 465.000 lei / an (138.085 euro / an).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista livrarilor efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari;2.Autorizare pentru livrarea produselor; 3.Declaratie care contine informatii privind asigurarea cu personal de specialitate;
4.Doc. emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.In lista principalelor livrari de produse, ofertantul va prezenta incheierea si indeplinirea, a cel putin unui contract al carui obiect a fost furniz. de produse similare;2.Autorizarea pentru livrarea produselor, emisa de catre producator;3.Declaratia va fi insotita de CV-uri ale pers. resp. direct, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini "cheie" in indeplinirea contractului; certificate de instruire la producator pentru persoanele acreditate, implicate.4.Certificate de conformitate emise de organisme de certificare romane sau straine - conditie: sa fie valabile.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.07.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.07.2007 14:00
Locul: sediul BIO EEL S.R.L., strada Bega, nr. 4, Targu-Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si reprezentantii BIO EEL S.R.L.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Sursa de finantare: din fonduri bugetare (65%) si fonduri proprii (35%) in vederea derularii contractului nr. 1246/2364/230621, incheiat cu MEF, in cadrul Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult cinci zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal (art. 272 al.3/O.G.34/2006)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIO EEL S.R.L.
Adresa postala: str. Bega, nr. 4, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540390, Romania, Tel.0265-250783, Email: [email protected], Fax: 0265-250075, Adresa internet (URL): www.bioeel.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2007 10:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer