Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de produse IT pentru proiectul POSDRU ID 63931


Anunt de participare numarul 139565/10.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: Strada Gen. Berthelot 28-30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: Merima Petrovici, Tel. +40 746048688, Email: [email protected], Fax: +40 214055694, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de produse IT pentru proiectul POSDRU ID 63931
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Maria Rosetti 49A, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona Computere portabile, Software creare documente, Genti pentru computere portabile, Licente antivirus, Servere, Licente sistem de operare, Echipamente de retea, Switch-uri, Echipamente de stocare, Surse de alimentare electrica continua, Rack, KVM, Cabluri UTP, Cabluri fibra optica necesare pentru implementarea proiectului ?Banca de date nationala a formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar? POSDRU/87/1.3/S/63931?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48820000-2 - Servere (Rev.2)
30213100-6-Computere portabile (Rev.2)
30237270-2-Genti pentru computere portabile (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
48310000-4-Pachete software pentru creare de documente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1: Laptop-uri
1 Laptop cu sistem de operare, software creare documente, mouse optic cu fir-compact 11
2 Software creare documente compatibil cu aplicatii de uz general (grafica, tehnoredactare, prezentare etc. (MS Office Professional 2010 sau echivalent) 22
3 Geanta laptop11
4 Licente antivirus 25
Lotul 2: Servere
4 Server de aplicatii 2
5 Server baze de date 2
6 Licente sistem de operare 4
7 Echipament Layer 4 and 7 Load Balancing 2
8 Echipamente de retea - switch management L2 2
9 Echipament Fibre Channel Switch 2
10 Patch cord fibra optica singlemode duplex, SC-SC, 3 metri 12
11 Sistem stocare multidisc cu redundanta (SAN STORAGE) 1
12 Storage Hard disk extern USB3.0, 3TB, 7200rot/min 2
13 Surse de alimentare electrica continua (UPS 5000 VA) 1
14 Rack (Cabinet Metalic pentru echipament de retea) 1
15 KVM 8-Port Serial Over the NET 1
16 Patch cord UTP CAT6, lungime 3, 5 m 15
Valoarea estimata fara TVA: 682, 880RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de? 2.068, 88 Lei, pentru Lotul 1? 11.588, 72 Lei, pentru Lotul 2OBSERVATIIGarantia pentru participare se va constitui in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original (Formular nr. 15). Valabilitatea garantiei de participare va fi de 90 zile de la data limita de primire a ofertelor.La cererea scrisa a autoritatii contractante, institutia care a emis garantia de participare va da curs cererii autoritatii contractante in cazul aplicarii dispozitiilor art. 278¹ alin (1) din OUG nr.34/2006. a)Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste la cota de 10 %din valoarea contractului, in leifara TVA.b)Ofertantul invitat sa semneze contractulare OBLIGATIA de a constitui garantia de buna executie a contractului respectiv in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii acestuia.c)Garantia se constituie conform prevederilor art. 90, alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, (scrisoare de garantie bancara de buna execu?ie - FORMULARUL 16)care se prezinta in original, in cuantumul mentionat mai sus si va fi valabila pe durata de valabilitate a contractului.d)Garantia trebuie sa fie irevocabila.e) Instrumentul de garantare trebuie sa mentioneze modul in care se va putea executa garantia
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare nerambursabilaprin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritara 1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Declaratii privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Operatorul economic trebuie sa completeze Formularulnr. 1 care va fi depus in original.
Precizari: a. Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Cerinta 2:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare1. Operatorul economic trebuie sa completeze Formularul nr. 2 care va fi depus in original.
2. Certificat de atestare fiscala, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care are loc depunereaofertelor.
3. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care are loc depunerea ofertelor.
Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara deschiderii ofertelor (aceasta data se va corela cu termenul legal al scadentei la plata).
Note: - Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti insa persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006 ?i va prezenta o declara?ie pe propria raspundere in acest sens.
- In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.Cerinta 3: Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaOperatorul economic trebuie sa completeze Formularulnr. 5 care va fi depus in original.
Cerinta 4:
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.691 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioarePersoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Ordonator de credite: Merima Carmen PETROVICI, Responsabil achizitii publice: Bogdan PUSCAS, Responsabil financiar: Ondin POPESCU, Consilier juridic: Cristina POMAGA, Control financiar preventiv: George GHELMEZ, Responsabil monitorizare: Silviu PARAGINA, Responsabil tehnic: Danut Paul IONESCU. Operatorul economic trebuie sa completeze Formularulnr. 3 care va fi depus in original.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹ din O.U.G.nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Se solicita prezentarea ?Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006? ? atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta 5: Declaratie privind calitatea de participant la procedura Operatorul economic trebuie sa completeze Formularul nr. 4 care va fi depus in original. Cerinta 1:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului Pentru persoanele juridice romane se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului?, (in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) semnat si stampilat de reprezentantul legal din care sa rezulte: numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori si ca societatea desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii.
Pentru persoanele fizice romane se va prezenta Autorizatia de functionare (in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?);Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident (documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere autorizata si legalizata in limba romana sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? in limba romana).Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Nota: Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil/extras de bilan? pe cel mult ultimii 3 (trei) ani
Declaratie privindcifra de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art.190, alin. (1) din OUG 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180, art.181, lit. a)c1) si d)
cel putin un contract de furnizare in cel mult ultimii 3 ani (calculati pana la data depunerii ofertelor) iar valoarea totala mai mare sau egala cu: 103.444 Lei, pentru Lotul 1579.436 Lei, pentru Lotul 2
Pentru a dovedi furnizarea de produse similare ofertantul va prezenta certificate/documente emise de catre clientul beneficiar care sa ateste livrarea produselor similare.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul
economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia,
demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documentele respective insotite de traduceri in limba romana autorizate.
Certificat care sa ateste implementarea unui sistem de management al calitatii ? ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2012 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2012 14:00
Locul: Maria Rosetti, 49A, sector 2 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluarereprezentantii ofertantilorreprezentanti imputerniciti ai autoritatilor publice centrale cu atribuitii in domeniul achizitiilor publice
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta traducerea autorizata a documentelor solicitate. In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.Nota: In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiarainvocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, in conformitate cu prevederile art.186, alin. (1) din OUG 34/2006, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatatii contractante considerat nelegal, conform precizarilor art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA GENERALA JURIDICA din MINISTERUL EDUCA?IEI, CERCETARII, TINERETULUI ?I SPORTULUI
Adresa postala: Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: : 010168, Romania, Tel. +40 214055633, Email: [email protected], Fax: +40 213120140
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2012 15:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer