Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de produse lactate


Anunt de participare numarul 42948/08.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA DE ADMINISTRATIE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 1
Adresa postala: str.Jiului nr.163; Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013218, Romania, Punct(e) de contact: Lucian Paraschiv, Tel.021-6673898, Email: [email protected], Fax: 021.6673881, Adresa internet (URL): www.primariasector1.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de produse lactate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitati de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 1
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 402, 035 si 9, 134, 974RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de produse lactate la unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 1
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
minim=12336725
maxim=15224956
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 402, 035 si 9, 134, 974RON
II.2.2) Optiuni
Da
Conform caietului de sarcini pct.1.3.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 2% din valoarea acordului cadru=148041 lei;Garantie de buna executie 10% din valoarea contractului subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru a fi admise la selectie firmele trebuie sa aiba minim un an vechime de producere si/ sau distributie a produselor lactate cf.H.G.nr.932/2002 Anexa 1 la Regulament pct.6 si adresa MIRA nr.2638/M.P./22.05.2007;Declaratia de eligibilitatea; formular nr. 12ADeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; formular nr.12B;Certificate privind plata taxelor si impozitelor labugetul general consolidat.Fisa de informatii generale;Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata si valabile la data depunerii.Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului ComertuluiCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil inregistrat (copiesemnata si stampilata pe fiecare pagina) 31.12.2006 si 30.06.2007;Fisa privind informatiile financiare (original)- exercitiu financiar pozitiv
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dispune de mijloace de transport si distributie/ autovehicule speciale termoizolante, dotate cu instalatii frigorifice, minim 5 autovehicule/ sector (lipsa documentului de la dosar atrage dupa sine descalificarea ofertantului);Dispune de spatii de depozitare pentru asigurarea pastrarii produselor lactate la temperaturi indicate de producator.Asig cu personal de specialitate si calificare;Laborator de analize acreditat sau autorizat;Autorizatie sanitar veterinara de functionare; Certificat eliberat de DSP a Mun Buc;Certificat ISO 9001 sau adeverinta in curs acreditare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
o runda pentru imbunatatirea ofertei financiare
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2008 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2008 09:30
Locul: DAIP sector1 ;str.Jiului nr. 163
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii firmelor cu imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195180, Fax: 0213195181
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DAIP- Serviciul juridic
Adresa postala: str.Jiului nr.163, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013218, Romania, Tel.0216673898, Email: [email protected], Fax: 0216673881
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2008 15:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer