Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din Judetul Arad in anul scolar 2011-20


Anunt de participare numarul 125526/05.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala:  Str. Corneliu Coposu nr.22, Arad, Localitatea:  Arad, Cod postal:  310003, Romania, Punct(e) de contact:  NADIA RALUCA LUCACI, Tel. 0357.731.100, In atentia:  Nadia LUCACI, Email:  [email protected], Fax:  0357.731.287, Adresa internet (URL):  www.cjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din Judetul Arad in anul scolar 2011-2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop: furnizare de produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din Judetul Arad in anul scolar 2011-2012.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511000-3 - Lapte (Rev.2)
15511210-8-Lapte UHT (Rev.2)
15550000-8-Diverse produse lactate (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca scop: furnizare de produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din Judetul Arad in anul scolar 2011-2012.
Cantitatea este de 7.701.624 bucati a 200 g/unitate.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 775, 006.88RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi in cuantum de: 45000 lei.Cuantumul garantiei de buna executie este de 1% din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind calitatea de participant la procedura - Formularul nr. 1; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formular nr. 1.1; Fisa de ?Informatii generale? formular nr. 2; Declaratii privind eligibilitatea-Formularul nr. 3; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181. din O.U.G. nr. 34/2006-Formular nr. 4;Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, alte venituri ale bugetului local, Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice);
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; -Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului;Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani de activitate (2008, 2009 si 2010) sa fie de minim 9.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani de activitate ? Formular nr. 6;Fisa ?Experienta similara? ? Formular nr. 5.Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documente similare, insotite de traducere autorizata, autorizatia sanitara de functionare, precum si contractul cu o firma specializata in efectuarea dezinsectiei pt. spatiul de productie, Autorizatia sanitara veterinara pt. schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala, licenta de fabricare a acestor produse si STAS-ul pentru care a obtinut licenta de productie, certificat eliberat de Directia de Sanatate Publica Judeteana sau echivalent, autorizatie sanitar veterinara de functionare , autorizatie sanitar veterinara pentru mijloacele de transport, contractul cu o firma specializata in efectuarea dezinsectiei pe fiecare mijloc de transport, certificat de calitate ISO 9001, sau echivalent, certificat privind implementarea Sistemului de Siguranta Alimentara HACCP sau echivalent, Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat, al cadrelor de conducere precum si al persoanelor responsabile in indeplinirea contractului Formular nr.10, Declaratia privind personalul responsabil ce va fi angajat in contract Formular nr.11, Declaratie privind mijloacele de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare acontractului - Formular nr. 13; Formularul nr. 16 acordurile de subcontractare incheiate Formular nr. 16A-lista cu subcontractantii, Formularul nr. 17 A- acord de asociere Formularul nr. 17 - prin care liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului.Ofertantul trebuie sa faca dovada furnizarii in ultimii 3 ani de activitate (socotiti prin raportare la data publicarii anuntului de participare) a cel mult 3 contracte de natura similara celor ce fac obiectul procedurii, a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 4.000.000 lei, fara TVA, se vor prezenta la deschiderea ofertei mostre cu produsele care fac obiectul licitatiei 10 buc. din fiecare, respectiv pentru produsul de baza si pentru produsul derivat, insotit de analiza de laborator a produsului si a certificatului de conformitate a produsului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
12 autovehicule de transport
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Vor fi invitati doar ofertantii care au depus oferte admisibile. Nr. de runde 1.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S36-058702 din 22.02.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.07.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.08.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.10.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.08.2011 11:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Arad
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii ofertantilor, observatori CVAP(dupa caz), expertii cooptati(daca este cazul)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str.Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Email:  [email protected], Fax:  021 3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Arad - Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala:  Str. Corneliu Coposu nr.22, Localitatea:  Arad, Cod postal:  310003, Romania, Tel. 0357731100, Email:  [email protected], Fax:  0357731287, Adresa internet (URL):  www.cjarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2011 16:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer