Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de Robinetarie industriala si accesorii ale acestora


Anunt de participare (utilitati) numarul 149140/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Somes S.A.
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: Alexandru Pop, Tel. +40 264430050, In atentia: Maria Calatan, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264430886, Adresa internet (URL): www.casomes.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional licentiat clasa1
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare de Robinetarie industriala si accesorii ale acestora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj-Napoca, Zalau, Dej, Gherla, Huedin
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 821, 082EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se pot incheia pe o perioada cuprinsa intre 1 luna si 12 luni . Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: lotul I -123.665 Euro, echivalent a 555.837, 08 lei; lotul II -1.245 Euro, echivalent a 5.595, 90 Lei; lotul III -9.675 Euro, echivalent a 43.486, 22 Lei; lotul IV -2.665 Euro, echivalent a 11.978, 38 Lei; lotul V -4.550 Euro, echivalent a 20.450, 89 Lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare robinetarie industriala si accesorii ale acestora, impartite in cadrul a 5 loturi, conform precizarilor din caietul de sarcini, respectiv:
LOTUL I- Robinete de inchidere cu sertar pana / clapa fluture
LOTUL II- Robinete de retínere
LOTUL III- Robinete de aerisire
LOTUL IV- Robinete reductoare de presiuneLOTUL V- Filtre tip Y si tije de manevra
Pentru fiecare lot in parte urmand a se incheia cate un acord cadru cu un operator ecopnomic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42131270-9 - Vane de trecere (Rev.2)
42131100-7-Vane definite dupa functie (Rev.2)
42131141-6-Supape reductoare de presiune (Rev.2)
42131146-1-Clapete de retinere (Rev.2)
42131280-2-Vane fluture (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Produsele precum si cantitatea ce se estimeaza a fi achizitionate sunt precitate in caietul de sarcini.Produsele sunt impartite in cinci loturi. Componenta fiecarui lot este precizata in caietul de sarcini.Estimari ale cantitatilor min. si max. care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent conf. art. 66 lit f) din HG 925/2006, sunt pentru: lotul I de: min. 2 buc. - max. 195 buc;lotul II: min. 2 buc. - max. 11 buc;lotul III: min. 2 buc. - max. 36 buc; lotul IV: min. 2 buc. - max. 70 buc; lotul V: min. 2 buc. - max. 140 buc;
iar cantitatile min. si max. ale acordului cadru conform art. 66 lit e) din HG 925/2006, sunt pentru: lotul I: min. 605 buc. - max. 1297 buc; lotul II: min. 26 buc. - max. 88 buc;lotul III: min. 75 buc. - max. 237 buc;lotul IV: min. 200 buc. - max. 520 buc; lotul V: min. 235 buc. - max. 586 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 821, 082EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este pentru: lotul I - 2.669, 81 Euro;lotul II - 133, 49 Euro; lotul III - 567, 33 Euro; lotul IV - 229, 16; lotul V - 211, 36 Euro. Pentru situatia in care garantia de participare este constituita in alta moneda, pentru evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare se va utiliza cursul de referinta comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP.Perioada de valab. a garantiei pentru participare va fi de 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: a) virament bancar, ordin de plata, semnat de banca in favoarea S.C. COMPANIA DE APA SOMES S.A. in contul IBAN RO28 RNCB 0106 0007 6744 0001 deschis la BCR Cluj-Napoca; b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in conformitate cu Formularul nr.15. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% din cuantumul garantiei de participare, cu conditia demonstrarii ca se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(IMM), prezentand in acest sens Declaratia privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(Formularul nr.3).Restituirea garantiei de participare se face dupa semnarea acordului cadru, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertelor. Dupa primirea comunicarii rezultatului procedurii ofertantii a caror oferte au fost declarate necastigatoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare in conditiile precizate de art. 88, alin. (4) din H.G.nr. 925/2006. Retinerea garantiei de participare: In conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006 si art 278.1 dim OUG 34/2006. Garantia de buna executie se constituie pentru contractele subsecvente care se incadreaza in conditiile art. 89 din HG nr. 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul fara TVA a contractului subsecvent ce urmeaza a fi incheiat. Garantia de buna executie poate fi constituita prin una din urmatoarele forme: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (conform Formularului nr. 17) sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu respectarea prevederilor art.90, alin. (3)din H.G.925/2006 si H.G 1045/2011.In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct, la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului subsecvent. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% din cuantumul garantiei de buna executie. Restituirea garantiei de buna executie se face in conformitate cu prevederile art.92 alin.(1)din HG 925/2006. Se va prezenta si formularul nr. 18 Declaratie privind modul de constituire al garantiei de buna executie a contractelor subsecvente.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formularul 42.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din O.U.G. nr.34/2006, Formularul 5.3.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din O.U.G. nr.34/2006, Formularul 6.4.Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale)din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatul fiscal se va prezenta numai pentru punctul de lucru/sediul implicat in derularea acordului cadru. In masura in care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin.(4) din HG nr. 925/2006.
5.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatul fiscal se va prezenta numai pentru punctul de lucru/sediul implicat in derularea acordului cadru.In masura in care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin.(4) din HG nr. 925/2006.
6. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, Formular nr. 7.7. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in art. 69^1 din O.U.G nr. 34/2006, Formularul nr.8.Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Dorin Ciataras, Rodica Filip, Calin Nemtu, Doina Ivan, Maria Calatan, Alexandru Pop.Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci fiecare operator va trebui sa prezinte si sa indeplineasca cerintele prevazute la Sectiunea III.2.1.a). Daca ofertantul beneficiaza de sustinerea financiara si/sau tehnica si profesionala a unui tert sustinator, atunci tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181[lit.a), c1) si d)] si art. 69^1 din OUG 34/2006, prezentand in acest sens Formularele nr.5, nr.6 si nr.8 Certificat constatator emis de ONRC, din care trebuie sa reiasa faptul ca ofertantul/asociatul, dupa caz, au ca obiect de activitate principala sau secundara activitatile care fac obiectul procedurii de achizitie si care trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Certificatul constatator va fi prezentat in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci fiecare asociat va demonstra ca indeplineste cerinta pentru partea de contract pe care o realizeaza.Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru conformitate, prezentarea documentului in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, (anul 2011, 2012, 2013) se solicita sa fie mai mare sau cel putin egala cu: 220.000 Euro, pentru lotul I; pentru loturile II-V nu se solicita o anumita valoare. Ofertantul va prezenta Formularul nr.9 -Informatii generale.Daca un grup de operatori depun oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In acest caz se va prezenta formularul nr. 13.IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% din media cifrei de afaceri globale pe ultimi 3 ani, cu conditia demonstrarii ca se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, (IMM)
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta: Formularul nr. 9 - Informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, (anul 2011, 2012, 2013) si daca este cazul formularul 13 - Acord asociere
Pentru calculul echivalentei in alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE pentru fiecare an in parte.
In cazul in care operatorul economic sau grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, atunci se va prezenta o declaratie angajament, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. In acest caz tertul sustinator, un singur sustinator, va face dovada indeplinirii integrale a cerinei solicitate privind capacitatea economica si financiara.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta: - declaratie angajament de sustinere economica, formularul 11 din partea tertului sustinator, -Formularul nr. 9 Informatii generale, completat, semnat si stampilat de tertul sustinator.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantul va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, (numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor), din care sa rezulte ca a furnizat produse la nivelul a maxim 3 contracte, a caror valoare cumulata a fost de minim: -120.000Euro pentru lotul I; -1.000Euro, pentru lotul II; -9.500Euro, pentru lotul III; -2.500Europentru lotul IV; -4.200Euro pentru lotul V. Ofertantul va prezenta: -Formularul nr.10 - Declaratie privind lista principalelor livrari in ultimii 3 ani.
- Ofertantii vor prezenta pentru fiecare din contractele prin care se demonstreaza experienta similara certificate/documente, cu scopul de a demonstra livrarea produselor prezentate. Certificatele/documentele vor fi emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre beneficiar. Daca un grup de operatori depun oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota: in cazul in care un operator economic depune oferta pentru mai multe loturi, valoarea produselor similare din contractul/contractele prezentate va fi egala sau mai mare decat valoarea cea mai mare dintre valoarea cea mai mare dintre valorile minime solicitate pentru loturile pentru care se depune oferta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta: -Formularul nr. 10 Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, (anul 2011, 2012, 2013);
-certificate/documente aferente fiecarui contract prin care se demonstreaza experienta similara; -Formularul nr. 13 - Acord de asociere(daca este cazul).Pentru calculul echivalentei in alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE pentru fiecare an in parte.
2.In cazul in care operatorul economic sau grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea tehnica a unei/unor terte persoane, atunci se va prezenta o declaratie angajament, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si/sau profesionale invocate. In acest caz tertul sustinator va face dovada indeplinirii integrale a cerinei solicitate privind capacitatea tehnica si/sau profesionala.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12 ? declaratie angajament pentru sustinerea tehnica si/sau profesionala, din partea tertului sustinator, precum si Formularul nr. 10 Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani completat de catre tertul sustinator -certificate/documente aferente fiecarui contract prin care se demonstreaza experienta similara
Documente/certificate emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent pe domeniul care face obiectul procedurii. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta va fi indeplinita de fiecare asociat in parte.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea certificatului/documentului, probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii(conform art. 193 din OUG 34/2006).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
AP -39 -2013 - AP
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2014 12:00
Locul: Sediul S.C. Compania de Apa Somes S.A., et. 1, cam .3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali sau delegatii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse.- Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la sectiunea III.2, ofertantul are dreptul de a prezenta initial in conformitate cu prevederile art. 11, alin (4) din HG nr. 925/2006 o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate de AC. Aceasta declaratie va fi data prin completarea Formularului nr. 19 - Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare (inclusiv valori, cantitati sau altele asemenea).-Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita reofertarea in plic inchis, a pretului, la un termen stabilit, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Compania de Apa Somes S.A. - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79 , Localitatea: , Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Tel. +40 264591444, Email: [email protected], Fax: +40 264430886, Adresa internet (URL): www.casomes.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer