Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de unitati de compostare individuala, pubele si containere pentru colectarea deseurilor ?Judetul Arad


Anunt de participare numarul 101269/02.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala:  Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, Localitatea:  Arad, Cod postal:  310003, Romania, Punct(e) de contact:  NADIA RALUCA LUCACI, Tel. 0357731100, In atentia:  CALALB Monica, Email:  [email protected], Fax:  0357731287, Adresa internet (URL):  www.cjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de unitati de compostare individuala, pubele si containere pentru colectarea deseurilor ?Judetul Arad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de unitati de compostare individuala, pubele si containere pentru colectarea deseurilor ?Judetul Arad;
Specificatiile tehnice pentru bunurile ce vor fi furnizate sunt detaliate ?Caietul de sarcini – Sectiunea II a documentatiei de atribuire;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928480-6 - Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
44613800-8-Containere pentru deseuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total cantitati:
1. Unitate de compostare individuala (200 l) – 50000 buc.
2. Container metalic pentru colectarea deseurilor reziduale ?zone rurale (1, 1 m3) - 3200 buc.
3. Container din plastic pentru colectarea deseurilor de h?ie/carton (1, 1 m3) -1880 buc.
4. Container din plastic pentru colectarea deseurilor de plastic/metal (1, 1 m3) - 1250 buc.
5. Container din plastic pentru colectarea deseurilor de sticla (1, 1 m3) - 1900 buc.
6. Euro-pubela din plastic pentru colectare separata deseuri reciclabile (240 l) - 58000 buc.
7. Euro-pubela din plastic pentru colectare separata deseuri biodegradabile (120 l) - 46500 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 24, 276, 666RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 454.960 lei, garantia de buna executie 10 % valoarea totala a contractului, exclusiv TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- fonduri comunitare, bugetul de stat, bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
-asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formularul5.6;Declaratie privind eligibilitatea-Formularul5.4;Declaratie privind ne?adrarea ?situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 -Formularul5.5; certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului(sau echivalent pentru persoane juridice straine);Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia ? are sediul social operatorul economic (sau echivalent pentru persoane juridice straine);Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local;certificat privind plata contributiei la asigurarile sociale (pentru statele ?care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS);cazier judiciar al companiei; Pentru statele ?care nu se elibereaza cazier judiciar, operatorul economic va prezenta Notificarea de la Curtea Districtuala/Instanta Competenta unde ? are sediul operatorul economic;Pentru persoane juridice rom?: Prezentarea certificatului unic de ?egistrare emis de ORC;Pentru persoane juridice/fizice straine: Dovedirea formei de ?egistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, ?conformitate cu prevederile din tara ?care operatorul economic este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri si profitul ?egistrat(Formularul 6.1);copii certificate pentru conformitate cu originalul, ale situatiilor financiare ale companiei (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu) pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009). Ofertantul individual sau partenerul principal (?cazul unei asocieri) va prezenta o scrisoare de bonitate din partea bancii Ofertantului, privind situatia financiara a operatorului economic la momentul lunii mai 2010.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri a Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici) pentru ultimii trei ani financiari (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie echivalentul a cel putin 11.000.000 Euro; Profitul operational anual al Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici) trebuie sa fie pozitiv ?ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009);
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse ?ultimii 3 ani (Formular 6.2);Lista principalelor contracte de furnizare de bunuri derulate ?ultimii 3 ani -Formular 6.2(i);Detalii despre principalele contracte de furnizare de bunuri derulate ?ultimii 3 ani -Formular 6.2(ii); Experienta similara va fi dovedita prin prezentarea unor documente de confirmare semnate si stampilate de catre beneficiari (autoritate contractanta sau client privat), care sa ateste finalizarea cu succes a respectivelor contracte. Informatii privind intentiile de subcontractare, daca este cazul-Formularul 5.3, Acord de subcontractare;Informatii privind asociatii, daca este cazul, Acord de asociere; Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere -Formularul 5.7; Prezentarea unor documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent a producatorului si furnizorului de bunuri, emise de catre organisme stabilite ?statele membre ale Uniunii Europene. Ofertantul va completa Formularul 11 – Sisteme de asigurare a calitatii. Autorizare pentru livrarea/comercializarea produselor ofertate, emisa de producator/importator;Prezentarea certificatelor de origine CE pentru fiecare din produsele ofertate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul (individual sau asociere de operatori economici) trebuie sa fi executat unul sau cel mult 2 (doua) contracte de furnizare de bunuri similare, ?ultimii trei ani (2007, 2008, 2009), a caror valoare cumulataa bunurilor similare furnizate ?ultimii trei ani trebuie sa fi fost echivalentul a minim 4.750.000 Euro.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Punctaj tehnic
60%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.07.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.07.2010 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 25.10.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.07.2010 09:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Arad
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantul legal al operatorului economic pe baza ?uternicirii emise de aceasta;
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 2 – „Managementul deseurilor"
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
sursa de finantare - fonduri comunitare 80 %; bugetul de stat18 %; bugetul local 2 %.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR.Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala:  Piata Tepes Voda nr. 2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0256/494.650; 0256/498.054, Email:  [email protected], Fax:  0256/498.092
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CJ ARAD, Biroul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala:  STR.Corneliu Coposu, nr. 22, Localitatea:  ARAD, Cod postal:  310003, Romania, Tel. 0357731100, Email:  [email protected], Fax:  0357731284
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2010 17:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer