Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare "detergenti si dezinfectanti"


Anunt de participare numarul 143076/13.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1
Adresa postala: B-dul Maresal Averescu, nr. 17, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 71314, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Briciu, Tel. +4 0212224340, Email: [email protected], Fax: +4 0212224340, Adresa internet (URL): www.dgaspc-sectorul1.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare "detergenti si dezinfectanti"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Complexele de Servicii Sociale, Centrele de Asistare si Ingrijire, Centrul de Primire Urgente, Case de tip Familial si CRRN din subordinea DGASPC Sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare "detergenti si dezinfectanti"
Valoarea estimata a contractului pana la 31.12.2013 este de 608744.11 RON fara TVA, si reprez. val es a prez proc(in functie de care se vor elabora si evalua ofertele)
Valoarea estimata a contractului ce contine si val posibilelor suplimentari este de 913116.16 RON fara TVA.RON fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
24455000-8-Dezinfectanti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini
Valoarea estimata a contractului pana la 31.12.2013 este de 608744.11 RON fara TVA, si reprez. val es a prez proc(in functie de care se vor elabora si evalua ofertele)
Valoarea estimata a contractului ce contine si val posibilelor suplimentari este de 913116.16 RON fara TVA.RON fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: intre 608, 744.11 si 913, 116.16RON
II.2.2) Optiuni
Da
pana la 31.12.13, cu prel 4 luni cf art. 6 din HG nr. 925/2006
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: 9131 lei.Gar de part se poate depune si in valuta la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zileModalitati de constituire al garantiei de participare acceptate: ? Virament bancar in contul autoritatii contractante;? Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Termen de valabilitate al garantiei de participare cel putin 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contul in care se va vira garantia de participare este RO26TREZ70124680220XXXXX, TREZORERIA SECTOR 1 cod fiscal 15318810.Cand ce i sa va respinge contestatia formulata catre C.N.S.C i se va retine potrivit art. 2781 din OUG 34/2006 o parte din garantia de participare.Dovada constituiri garantiei de participare se va prezenta cel tarziu la deschiderea ofertelor si nu se introduce in plic. 1 Garantia de buna executie se va constitui in procent de 5 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A.2. Mod de constituire: ? printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;? prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont deschis la Trezorerie, cu respectarea art. 90, alin (3) din HG. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea completat, Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completat.
? certificat de atestare fiscala emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, care sa ateste inexistenta de datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
? certificat de atestare fiscala emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, care sa ateste inexistenta de datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Persoanele juridice straine vor atasa certificate de atestare fiscala sau echivalent, eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale, in luna anterioara celei in care se depun
- Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Formularul nr. 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura completat.
Formularul nr. 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completat.
Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completat.Persoanele de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Danut Ioan Fleaca ? Director GeneralComan Mariana ? Director General AdjunctMihaela Briciu ? Sef Serviciu Achizitii Publice, Avizare ContracteDaniela Nita ? Director EconomicMarius Petre ? Sef Serviciu Contabilitate, BugetConsilieri locali: Adam M, Andreiana SC, Antipa AL, Borta C, Brad I, Diaconescu A, Diaconescu FNA, Dinu SC, Dumitrescu TC, Fodoroiu CM, Gheorghe LI, Iamandi D, Iorgulescu MA, Mara LC, Mitu RA, Motoc V, Olteanu PI, Pavel BV, Pupaza N, Radu A, Stamule T, Stan TS, Stancu N, Stancescu mD, Tanaescu A, TeodorescuC, Zvirid AL.Pt tert-ul sustinator se vor solicita doc prev la art. 69^1, art. 180 si art.181 lit.a, c indice 1 si d din OUG nr.34/2006 mod si comp prin Legea nr. 279 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/Autorizatie de functionare / altele echivalente, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Nota: ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, autoritatea contractanta ii va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale din care sa reiasa cifra de afaceri pe ultimii 3 ani se completeaza conform Formularului 6 si se va depune in original.Pentru conversia in alta moneda se va lua in calul cursul mediu anual afisat de BNR pentru ultimii 3 ani
Valoarea medie globala a cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani financiari incheiati 2010, 2011 si 2012 trebuie sa fie cel putin egala cu 1217488lei.Det valorii medii globale a cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani financiari incheiati, se va calcula in functie de data la care op ec a fost infiintat sau si-a inceput activitatea. Sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.?Nota: Cifra de afaceri a ofertantilor care se incadreaza in categoria IMM-lor va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa. Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-urilor, persoane fizice sau juridice romane si/sau straine, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a cifrei de afaceri. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale din care sa reiasa cifra de afaceri pe ultimii 3 ani se completeaza conform Formularului 6 si se va depune in original.Pentru conversia in alta moneda se va lua in calul cursul mediu anual afisat de BNR pentru ultimii 3 aniValoarea medie globala a cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani financiari incheiati 2009, 2010 si 2011 trebuie sa fie cel putin egala cu 1217488lei. Det valorii medii globale a cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani financiari incheiati, se va calcula in functie de data la care op ec a fost infiintat sau si-a inceput activitatea. Sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare. Nota: Cifra de afaceri a ofertantilor care se incadreaza in categoria IMM-lor va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa. Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-urilor, persoane fizice sau juridice romane si/sau straine, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a cifrei de afaceri. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind lista principalelor livrari de produse livrate in ultimii 3 ani- ofertantultrebuie sa faca dovada ca a livrat in ultimii trei ani, produse similare cu o valoare de minim 608744.11 lei fara TVA - prezentarea unui document/contract/proces-verbal de receptie prin care sa confirme livrarea de ?detergenti, dezinfectanti? cu o valoare cel putin egala cu 608744.11lei fara TVA. Se va completa Formularul nr. 8 - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse livrate in ultimii 3 ani. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Pentru calculul echivalenta curs leu/euro se va tina cont de cursul leu/euro mediu anual comunicat de BNR.
Cerinta nr. 2 - Declaratie privind echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic in vederea asigurarii calitatii contractului de furnizare - operatorii economici trebuie sa faca dovada detinerii
(prorietate/incheriere/leasing sau alte forme de punere la dispozitie) unui spatiu de depozitare ? prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozit autorizat de Ministerul Sanatatii pentru dispozitive medicalesi a Mediului conformOrdinului nr 1798/2007 .
Cerinta nr. 3
Mostra de produs, cate o bucata din fiecare produs ofertat: odata cu depunerea documentelor de calificare, ofertantulare obligatia sa depuna cate o mostra pentru fiecare produs ofertat insotita de Fisa tehnica , Fisa de securitate conform Reg REACH ( CE) 1907/2006si Reg (UE) Nr 259/2012 ; Pentru produsele solicitate cu eticheta ECOLABEL se prezinta fisa tehnica si fisa de securitate din care sa reiasa faptul ca produsele au fost inregistrate la nivel European ( Nr. licenta ECOLABEL). Fiecare mostra trebuie sa fie etichetata conform legislatiei in vigoare Reg(CE) NR 1272/2008 ; H.G.1408/2008 privind clasificarea , etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor periculoase ? prezentare in gramaj max 1 kg conform caracteristicilor din caietul de sarcini ; detalii producator etc.Absenta unei singure mostre din cele solicitate sau a vreunui document indicat mai sus , va conduce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila .Pentru dispensare, pompe oferite in comodat se prezinta fotografii , schite etc.
Cerinta nr. 4 Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate care sa ateste conformitatea produselor: declaratie de conformitatepentru produsele care se incadreaza in categoria dispozitive medicale- dovada marcaj CE, si Declaratie de conformitate ? conform Hotararii nr 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata , sanatatea , securitatea muncii si protectiei mediului pentru fiecare produs incadrat in categoria produselor cosmetice ? document de notificare pentru produsele cosmetice ofertate, precum si Avizul Comisiei Nationale pentru produseBiocide ?copie conform cu originalul si referat de evaluare
Precizari priv sustinerea capacitatii tehnica si profesionala: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (la notariat), prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale ar. 181 lit.a), c1si d)
Cerinta nr. 1
Oparatorul economic trebuie sa aiba implementat si sa detina certificat ISO 9001:2008 sau echivalent .Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca acesta va primi certificarea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va atasa Formularul nr. 8 - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse livrate in ultimii 3 ani- candidatultrebuie sa faca dovada ca a livrat in ultimii trei ani, produse similare cu o valoare de minim 608744.11 fara TVA - prezentarea unui document/contract/proces-verbal de receptie prin care sa confirme livrarea de ?detergenti, dezinfectanti? cu o valoare cel putin egala cu 608744.11 lei fara TVA. Se va completa Formularul nr. 8 - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse livrate in ultimii 3 ani. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Pentru calculul echivalenta curs leu/euro se va tina cont de cursul leu/euro mediu anual comunicat de BNRSe va completa Formularul nr. 9 ? Declaratie privind echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru asigurarea calitatii contractului de furnizare -operatorii economici trebuie sa faca dovada detineri (prorietate/incheriere/leasing sau alte forme de punere la dispozitie) unui spatiu de depozitare ? prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozit autorizat de Ministerul Sanatatii pentru dispozitive medicalesi a Mediului conformOrdinului nr. 1798/2007 .Mostra de produs, cate o bucata din fiecare produs ofertat: odata cu depunerea documentelor de calificare, ofertantulare obligatia sa depuna cate o mostra pentru fiecare produs ofertat insotita de Fisa tehnica , Fisa de securitate conform Reg REACH ( CE) 1907/2006si Reg (UE) Nr 259/2012 ; Pentru produsele solicitate cu eticheta ECOLABEL se prezinta fisa tehnica si fisa de securitate din care sa reiasa faptul ca produsele au fost inregistrate la nivel European ( Nr. licenta ECOLABEL). Fiecare mostra trebuie sa fie etichetata conform legislatiei in vigoare Reg(CE) NR 1272/2008 ; H.G.1408/2008 privind clasificarea , etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor periculoase ? prezentare in gramaj max 1 kg conform caracteristicilor din caietul de sarcini ; detalii producator etc.Absentaunei singure mostre din cele solicitate sau a vreunui document tehnic indicat mai sus , va conduce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila ;Pentru dispensare, pompe oferite in comodat se prezinta fotografii , schite etc.Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate care sa ateste conformitatea produselor: declaratie de conformitatepentru produsele care se incadreaza in categoria dispozitive medicale- dovada marcaj CE, precum si Declaratie de conformitate ? conform Hotararii nr 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata , sanatatea , securitatea muncii si protectiei mediului pentru fiecare produs incadrat in categoria produselor cosmetice ? document de notificare pentru produsele cosmetice ofertate, precum si Avizul Comisiei Nationale pentru produseBiocide ?copie conform cu originalul si referat de evaluareIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (la notariat), prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale ar. 181 lit.a), c1si d)Se va atasa copie dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.05.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.05.2013 10:00
Locul: sediul DGASPC Sector 1, B-dul Maresal Averescu, nr. 17, sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii sau imputernicitii op ec
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a solicita candidatilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios si Resurse Umane
Adresa postala: B-dul Maresal Averescu, nr. 17, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 71314, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.04.2013 16:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer