Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Furnizare diguri gonflabile cu motopompe si conducte flexibile?


Anunt de participare numarul 149323/14.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALAAPELE ROMANE
Adresa postala: Bucuresti, Str.Edgar Quinet nr.6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii, Tel. +40 0748101614, In atentia: Ec. Marian Manta, Email: [email protected], Fax: +40 0213151297, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Administratia Nationala ?Apele Romane ?
Adresa postala: Bucuresti, strada Ion Campineanu nr.11, etaj 1, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010031, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii, Tel. +40 213110146, In atentia: Ec. Marian Manta, Email: [email protected], Fax: +40 213151297, Adresa internet (URL): http: //www.rowater.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.E.A.P. ( Sistemul Electronic de Achizitii Publice )
Adresa postala: Strada Italiana nr. 22, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Email: [email protected], Fax: +40 213032937
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Administratia Nationala ?Apele Romane ?
Adresa postala: Bucuresti, strada Ion Campineanu nr.11, etaj 1, sector 1, Registratura., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010031, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii, Tel. +40 213110146, In atentia: Ec. Marian Manta, Email: [email protected], Fax: +40 213151297, Adresa internet (URL): http: //www.rowater.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
Altele: Aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor de suprafata si subterane ce apartin domeniul public al statului.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Furnizare diguri gonflabile cu motopompe si conducte flexibile?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ABA Jiu, ABA Arges-Vedea si ABA Buzau-Ialomita
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul se refera la achizitiaunor diguri gonflabile cu motopompe si conducte flexibile
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
19510000-4 - Produse din cauciuc (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 1, 117, 672.76RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofert.va constit.o gar.de particip.in cuantum de 22, 353.45 RON.In cazul in care ofert.doreste sa constit.gar.de particip.in alta VALUTA, echiv.leu/valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de dep.a ofert.cu 5 zile inainte ).Gar.de particip.se constit.in conf.cu prev.art.84-88 din HG nr.925/2006.Gar.de particip.se constit.prin viram.bancar sau printr-un instr.de gar.(care se prez.in orig.)emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asig, prin dep.la caseria unitatii in numerar sau prin ordin de plata, confirm. de banca emitenta.In cazul ofert.din categoria IMM, acestia vor face dovada prin prezentarea documentelor prev.in Legea nr. 346/2004, caz in care cuantumul gar.de particip.va fi de 50%(11, 176.72 RON) din cuantumul stabilit mai sus. Pt.aceasta trebuie prez.o decl.pe proprie rasp.din care sa rezulte atestarea incadrarii in cat.IMM-urilor(art.3 si 7 si 16 din Legea 346/2004).- Formularul nr.11.Gar.de particip.se poate depune in contul : RO07 TREZ 7005 005X XX00 2172 deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti .Gar.de particip.se poate constit.?i prin dep.in numerar la casieria aut.contractante.Perioada de val.a gar.de particip: egala cu perioada de val.a ofertei, adica 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.In cazul depunerii de ofert.in asoc. gar.de particip.tb.constit.in numele asoc.si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op.ec. Gar.de particip.emisa in alta limba decat romana va fi prez.in orig.si va fi insotita de traducerea autoriz.in lb. romana.Model Scrisoare de Garantie Bancara de Participare ( orientativ ) ? Formularul nr. 12 Cuant.gar.de buna exec.= 5% din val.fara TVA a contr.si se const.conf.art.90 din HG 925/2006 prin instr.de gar.emis de o soc.banc.sau de o soc.de asig.Gar.de buna exec.poate fi const.si prin dep.la cas.A.N.?Apele Romane?, sau vir.in cont.de gar.RO07TREZ7005005XXX002172, desch.la Dir.de Trez.siCont.Publica a Mun.Buc.Ofert.din cat.IMM conf.Legii nr.346/2004 gar.de buna exec.vor const.in proc.de 50% din cuantum.prec.in doc.de atrib.Gar.de buna exec.se poate const.si prin ret.succes.din sum.dat.pt.fact.part.Contractant.are oblig.de a desch.un cont la disp.aut.contract, la o banca agr.de ambele parti.Daca aut.contract.are calit.de aut.publ, inst.publ.sau op.ec.cu cap.integr.sau maj.de stat, contractant.are oblig.de a desch.la unit.Trez.Statului din cadrul org.fisc.compet.in adm.acestuia un cont de dispon.distinct la disp.aut.contract.Suma init.care se dep.de catre contractant in contul de dispon.desch.nu tb.sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contr.Pe parc.indepl.contr, aut.contr.urmeaza sa alim.acest cont de dispon.prin ret.succesiv.din sum.dat.si cuv.contractant.pana la concur.sum.stabil.drept gar.de buna exec.in doc.de atrib.Aut.contract.va instiinta contractant.despre varsam.efect, prec.si despre destin.lui.Din contul de dispon.desch.la Trez.Statului pe num.contractant.pot fi disp.plati atat de catre contractant, cu av.scris al aut.contract.care se prez.unit.Trez.Statului, cat si de unit.Trez.Statului la solicit.scrisa a aut.contract.in fav.careia este constit.gar.de buna exec, in sit.prev.la art.91.Contul astfel desch.este purt.de dob.in fav.contractant.Gar.de buna exec.se va elib.in cel mult 14 zile de la data intoc.P-V de recep.a prod.care fac ob.contr.si/sau de la plata fact.finale, daca nu a ridicat pana la acea data pret.asupra ei.Aut.contract.are dreptul de a emite pret.asupra gar.de buna exec.oricand pe parc.indepl.contract.in limita prej.creat, daca contractant.nu isi indepl.oblig.asum.prin contr.Model Scrisoare de Garantie Bancara de Buna Executie-Formularul nr.10
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala - bugetul Proiectului : Danube Water Integrated Management MIS ETC code 161 ? P.P.2
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Completare : Formular nr. 1 + Formularul 1A.
Cerinta nr.2: Declaratii privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta)-Cerin?a nr. 2
Declaratii privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta).
a. Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Cerinta nr.3: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006-Cerinta obligatorie: Declaratie privind neincadrarea in prev.art.181 din OUG 34/2006 - Formular nr.3.Documente de confirmare :
1.Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
2.Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
Totodata, in cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Nota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Astfel, pentru ofertele a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 01 - 25 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor aferente penultimei luni dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obligatii care au avut scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii dinainte de luna depunerii ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor).Pentru ofertele care a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 26 - 31 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru ultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor), respectiv pentru acele obligatii care au avut scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii stabilite pentru depunerea ofertelor.
b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de tipul esalonarilor sau compensarilor conf. art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
c. Dovada indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor ?i impozitelor se va face la nivelul societa?ii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Nota: - Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr.2 si 3 si a documentelor de confirmare.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, trebuie insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Se permite depunerea documentelor in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.
- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 lit. a), c^1) si d) din ordonanta se solicita a fi indeplinite de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.- In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.Cerin?a nr.4: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din ordonantaConflictul de interese-Formular nr.4: In sensul prevederilor art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, care se pot afla in conflict de interese cu ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul: Vasile Pintilie, Ovidiu Gabor, Florin Stefan Cojocaru, Ban Cristian, Ioan Oprean, Persinaru Cristina, Sorin Randasu, Vasile Ofimias, Mihai Chelaru, Mihaela Chelmu, Catalin Caluian, Olga Vasilescu, Dragos Cazan, Monica Mainerici, Mariana Lupu, Mihai Dumitru, Carmen Hamchevici, Ioana Poenaru, Serban Iliescu, Adrian Vladucu, Constanta Moldovan, Ileana Cheveresan, Marian Manta, Gabriela Ciocan, Marin Marin, Elena Slavescu, Mirela Neagu, Talau Marin, Petcu Adriana, Tuchiu Elena, Rusu Neaga, Marinescu Silvia, Paunescu Costica, Craciun Mary, Tolos Stefan, Croitoru Ruxandra, Vladescu Daniela, Costin Cocea, Marian Godea, Marin Petrus, Dragos Stefan Francu, Mihail Mircea Predescu, Inocentiu Albu, Ciprian Iustinian Bazga . Cerinte obligatorii: - Persoanele juridice romane vor prezenta urmatoarele documente : Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate aferenta obiectului contractului.
- In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.- Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora.
Note: Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract pe care o va realiza.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.2
Cerinta nr.1
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr.2: Modalitatea de indeplinire : - se solicita : cifra medie de afaceri globala pe cel mult ultimii 3 ani ? 2011, 2012, 2013 in RON siEuro ( la cursul din data bilantului anual ).- Valorile vor fi exprimate in RON si Euro, la cursul leu/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv dupa cum urmeaza : anul 2011 ? 4.2379 lei/euro, anul 2012 ? 4.4560 lei/euro, anul 2013 - 4.4190 lei/euro;
- Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau RON vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru moneda respectiva.- cerinta minima de calificare : realizarea unei cifre medii de afaceri globale pe cel mult ultimii 3 ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea minima impusa.- valoarea minima impusa a cifre medii de afaceri globale este de 2, 000, 000.00 RON fara T.V.A.- Autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea ;
- Se va completa Formularul nr. 5. Totodata Autoritatea contractanta lasa la latitudinea operatorului economic documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii acestei cerinte de calificare.Cerinta nr.1: Modalitatea de indeplinire : - se solicita : bilanturi contabile/extrase de bilant aferente anilor 2011, 2012 si 2013( in copie lizibila pe care se va preciza ? ? conform cu originalul ? ).Pentru anul 2013, autoritatea contracatanta lasa la latitudinea operatorilor economici ce documente va ce alte documente vor prezenta in sustinerea cifrei de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Documente de confirmare: - Documente, emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii: ISO 9001:2008, sau certificat echivalent .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr.1: Modalitatea de indeplinire : Ofertantul va furniza informatii referitoare la capacitatea tehnica si profesionala prin completarea urmatorului document :1.Declaratie privind lista principalelor livrari similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestea sunt autoritati contractante sau clienti privati - Formularului nr. 62.Experienta similara : Se solicita prezentarea unui document/documente, contract/contracte, proces-verbal de receptie/ procese-verbale de receptie care sa confirme furnizarea de produse similare in cel mult ultimii 3 ani, in valoare de minim 1, 117, 672.76 RON (249, 999.50 Euro). Echivalenta leu/euro s-a facut pentru un curs euroinfo valabil pentru luna ianuarie 2014.( 1 euro = 4.4707 RON ). Pentru ofertantii care au contracte incheiate in euro, echivalenta leu euro se va face la cursul leu/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv dupa cum urmeaza : anul 2011 ? 4.2379 lei/euro, anul 2012 -4.4560 lei/euro, anul 2013 - 4.4190 lei/euro;Documente de confirmare: - completare : Formularul nr.7- certificate / documente emise de principalii beneficiari, clienti privati sau autoritati contractante;Certificatele / documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari, si trebuie sa contina informatii privind obiectul contractului, duratei acestuia si pretul platit pentru produsele furnizate.Precizari: Ultimii 3 ani, in lista principalelor livrari, se calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor.Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale se poate demonstra si pe baza informatiilor cuprinse in documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de furnizare executate in ultimii trei ani sau prin alte documente edificatoare cum ar fi: copii ale partilor relevante ale contractelor respectiv: partile, obiectul contractului, durata, valoare, semnaturi si recomandari din partea beneficiarului /clientului respectiv.Art.190/OUG nr.34/2006 : ?1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit.a), c^1)sid).(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).?Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau RON vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru moneda respectiva.Documente de confirmare: - Documente, emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii: ISO 9001:2008, sau certificat echivalent .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a). Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare : pretul, exprimat in lei, fara TVA ;b). Eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit.a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului : NU exista limite ;c). Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand acestea vor fi disponibile ? sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la : - existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice ;
- numarul participantilor la licitatia electronica ;
- clasamentul ;d). informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice : * Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire .Nota : Parametrii tehnici ( propunerea tehnica ) sunt cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca produsele ofertate si un vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare ;Neindeplinirea de catre produsele ofertate a parametrilor tehnici solicitati da dreptul autoritatii contractante de a respinge oferta ( oferta neconforma, conform art.36 alin(2) lit.(a) din HG.nr. 925/2006, ofertantul participant nemaiavand dreptul de a participa la runda stabilita pentru licitatia electronica .e). conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze : - in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa-si imbunatateasca oferteledepuse anterior organizarii acestei faze ;
- licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei nr.1 a licitatiei electronice .** In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inscris in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in SEAP de autoritatea contractanta .**Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1**Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.**Durata unei runde: 1 (una) zi.f). Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii : in vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem . Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la : http//www.e-licitaie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF.B.a). Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art.200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art.169 alin.(2) din OUG 34/2006 .Dupa incheierea rundei de reofertare, se solicita operatorilor economici sa transmita Autoritatii contractanteFormularul de oferta, completat cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1489/CP/29.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2014 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.04.2014 10:00
Locul: Sediul A.N.Apele Romane - strada Ion Campineanu nr.11, sector 1, Bucuresti - sala parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor care vor prezenta imputernicire scrisa insotita de copie a unui act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Danube Water Integrated Management MIS ETC code 161 ? P.P.2
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.2562 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Nationala ?Apele Romane? ? Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Strada Ion Campineanu nr.11, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010031, Romania, Tel. +40 213110146, Email: [email protected], Fax: +40 213151297, Adresa internet (URL): http: //www.rowater.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2014 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer