Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE DISLOCATOR LATERAL DE RAND PUIETI


Anunt de participare numarul 147922/14.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr. 12, ,Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080191, Romania, Punct(e) de contact: Enescu Petrisor, Tel. +40 246218238, In atentia: Compartiment achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 246218292, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE DISLOCATOR LATERAL DE RAND PUIETI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: OCOLUL SILVIC BOLINTIN, LOC MALU SPART, JUD GIURGIU
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE UNA BUCATA DISLOCATOR LATERAL DE RAND PUIETI ANTRENAT DE LA PRIZA DE PUTERE A TRACTORULUI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16110000-9 - Pluguri sau grape cu discuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
UNA BUCATA
Valoarea estimata fara TVA: 42, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie?. In cazul in care se opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei contul RO63BRDE190SV03187991900 deschis la BRD Giurgiu, urmand ca dovada constituirii garantiei de participare (OP, etc) sa fie scanata si postata pe SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, in fisier separat denumit ?Garantie de participare? impreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica, cat si in original la sediul autoritatii contractante. Garantia de participare se retine in situatiile prevazute la art 87 din HG 925/2006. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 zile de la termenul limita de depunere al ofertelor. Cuantumul garantiei de participare este 800 lei. Pentru operatorii economici care constituie garantia de participare in euro/alta valuta, echivalenta se va face la data publicarii anuntului de participare, la cursul comunicat de BNR
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI DIN PRODUCTIE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - Formularul 1;2. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - Formularul 2;3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/2010 - Formularul 3;4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69(1) - conflictul de interese - din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - Formularul 4; Persoanele care aproba bugetul necesar finantarii contractelor de achizitie publica: Director Dan Dumitrescu, Director economic Mecla Mihaiela; Persoanele care semneaza, aproba documentele aferente procedurii sunt: ec. Mecla Mihaiela, ec. Grigore Ioana, jurist Stanescu Florentin Marius, ing. Bicu Constantin, ing. Frumuselu Romeo, ing. Enescu Petrisor;5. Declaratie privind calitatea de participant ? Formularul 5;6. Se va prezenta Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat. Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantulnu are datorii scadente lunii anterioara celei in care este prevazut termenul-limita de depunere a ofertelor.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (Art. 36, alin (1) lit. b) din H.G.925/2006).Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, compensari, etc.) de catre organele competente in domeniu, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. 1. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator - copie stampilata si semnata "Conform cu originalul";
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani. Media se va calcula pentru anii 2010, 2011 si 2012 si se va exprima in lei. Pentru conversia in lei, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul 6;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista produselor similare livrate in ultimii trei ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; Nu se solicita o anumita valoare, perioada de furnizare sau un anumit numar de beneficiari/contracte pentru a fi calificat;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul 7 si formularul 7.1.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Avand in vedere ca procedura de achizitie publica se desfasoara online, documentul care atesta constituirea garantiei de participare si ofertele vor fi depuse in SEAP, cu semnatura electronica, in conformitate cu prevederile art. 17 alin.3 din H.G. nr. 1660/2006, modificata si completata, coroborat cu art.61 alin.3 din O.U.G. nr. 34/2006, modificata si completata.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2/OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Giurgiu - Compartiment Juridic
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 12, Localitatea: GIURGIU, Cod postal: 080191, Romania, Tel. +40 246218238, Email: [email protected], Fax: +40 246218292, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 09:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer