Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare dispozitive medicale implantabile


Anunt de participare numarul 145972/23.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Sanatatii Publice
Adresa postala: str.Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010024, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN COMANDASU, Tel. +40 213072594, Email: [email protected], Fax: +40 213072508, Adresa internet (URL): www.ms.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare dispozitive medicale implantabile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul autoritatilor contractante(unitatile sanitare)
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 74, 535, 889 si 534, 902, 600RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Va fi incheiat lunar, trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibil bugetar.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent circa 133725650 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare dispozitive medicale implantabile
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33182210-4 - Stimulator cardiac (Rev.2)
31711140-6-Electrozi (Rev.2)
33141200-2-Catetere (Rev.2)
33182100-0-Defibrilator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare dispozitive meidcale implantabile - conform ANEXEI B
Valoarea estimata fara TVA: intre 74, 535, 889 si 534, 902, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cnform ANEXEI B. Garantia de participare poate fi constituita si in euro.. Cursul euro care va fi luat in calcul la compararea ofertelor va fi cursul euro al BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Modul de constituire: in conformitate cu prevederile art 86 alin 1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Contul autoritatii contractante RO81TREZ7005005XXX000161, Cod fiscal: 4266456.Valabilitate 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Se va retine suma calculata conform prevederilor art. 278 indice 1 contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondata de catre CNSC precum si contestatorului care renunta la contestatie, in baza dispozitiilor art. 278 indice 1, alin 1 si alin 2 din OUG nr.34/2006. 10% din valoarea fiecarui contract subsecventfara TVA. Modul de constituire a garantiei a garantiei de buna executie: in conformitate cuprevederile art 90alin 1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv garantia de buna executie poate fi constituita printr-un instrument de garantare bancara emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul`de la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate(CNAS)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
?Certificat de participare la procedura cu oferta independenta?-Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.180 (Declaratie privind eligibilitatea)-Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/candidati/ofertantiasociati/ subcontractanti/tert sustinator
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. Se va atasa Certificatul de atestare fiscala eliberat de ANAF din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datoriiscadente la bugetul general consolidatin luna anterioara celeiin care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea prezentei procedurii de atribuire sunt: Ministeru Eugen NicolaescuSecretar general George Diga-Ordonator de credite
Director Gabriela Angheloiu
DirectorCarmen Comandasu
Director Mihaela Ela Udrea
Operatorii economici pot depunedocumentele de calificarein original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Se va depune obligatoriu in forma originala acte emise de societati de asigurari sau societati bancare.Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta obligatoriuin original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) Ofertantii vor prezenta original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului.In cazul in care Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului estedepusinitial in copie, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, sa depuna acest certificate constatator, in original sau copie legalizata.
Ofertantii vor prezenta copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa Avizul de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii (inclusv anexele)conformLegii 176/2000 privind dispozitivele medicale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara
Se va completa Formularul "Informatii generale" in care se vor prezenta informatii referitoare la cifra de afaceri globala pe ultimii 3(trei)ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 4
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii sa faca dovada ca aulivrat in ultimii 3 ani dispozitive medicale din categoria celor care fac obiectul contractului de achizitie publica - Se va completa Declaratia privind principalele livrari de produse din ultimii 3 ani -
Dovada implementarii si certificarii managementului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent pentru comert cu materiale sanitare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 5Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul?
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.10.2013 11:00
Locul: Sediul Ministerului Sanatatii, str Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari/masuri de informare/masuri de remediere/contestatii/decizii CNSC/instiintari vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.rola anuntulde participare avand ca obiect furnizarea dedispositive medicale implanatabile, in cadrul rubricii documentatie si clarificari.In cazul ofertelor clasate la egalitate pe primul loc, in vederea departajarii acestora autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis.Acordul cadru va fi incheiat cu primii3 operatori economici din clasament participanti la procedura si a caror oferte au fost declarate admisibie.Modalitatea de departajare a ofertantilor- ofertele care au cel mai mare termen de valabilitate a produsului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in 10zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIAACHIZITIIPUBLICESI DIRECTIA JURIDICA SI CONTENCIOS
Adresa postala: Str. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 10089, Romania, Tel. +40 213072594, Fax: +40 213072594, Adresa internet (URL): www.ms.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2013 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer