Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare ?Echipament de deszapezire a suprafetelor de miscare ale aeroportului la R.A. Aeroportul Oradea?


Anunt de participare (utilitati) numarul 109481/14.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. AEROPORTUL ORADEA
Adresa postala:  STRADA CALEA ARADULUI, NR. 80, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410223, Romania, Punct(e) de contact:  VIOREL BAICAN, Tel. 0259416082, Email:  [email protected], Fax:  0259455641, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare ?Echipament de deszapezire a suprafetelor de miscare ale aeroportului la R.A. Aeroportul Oradea?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: LA sediul autoritatii contractante din Oradea, Calea Aradului nr. 80
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract cadru de furnizare ?Echipament de deszapezire a suprafetelor de miscare ale aeroportului (pista de decolare-aterizare, cale de rulare si platforma de imbarcare-debarcare) la R.A. Aeroportul Oradea?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43313000-0 - Pluguri si turbine pentru zapada (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipament pentru deszapezire a suprafetelor de miscare ale aeroportului (pista de decolare-aterizare, cale de rulare si platforma de imbarcare-debarcare) la R.A. Aeroportul Oradea: 1 (una) buc.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 650, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Grantia de participare la procedura: 40.000 lei, constituita conform prevederilor legale
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Bihor si surse proprii. Plata in 48 rate lunare cu avans 800.000 lei
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea este necesara a fi legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic: Formularul nr. 1
Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 si 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Persoane juridice romane: Certificat constatator (copie), emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte ca:
- Domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului ce face obiectul prezentei proceduri;
- Nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.
Certificat de inregistrare al societatii emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial (copie)
Persoane fizice romane:
Autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului (copie)
Persoane juridice/fizice straine:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (copie)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia financiara la 30.06.2010: Raportarea semestriala
Informatii generale si declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani: Formularul nr. 2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor furnizari in ultimii 3 ani (Formularul nr. 5), cuprinzand valori, perioade de furnizare si beneficiari
Declaratie privind subcontractantii si specializarea acestora: Formularul nr. 7 (dupa caz)
In cazul subcontractantilor, acestia vor trebui sa indeplineasca aceleiasi criterii de calificare si selectie similare ofertantilor
Se va prezenta:
Autorizatia delivrare pentru echipamentele ofertate din partea producatorului/fabricantului pentru ofertant/candidat si/sau, dupa caz, Autorizatie de livrare pentru produsele ce provin din spatiul extracomunitar, efectuare lucrari de service si mentenanta pentru echipamentul ofertat si de instruire personal din partea producatorului/fabricantului pentru ofertant/candidat (in cazul in care nu sunt efectuate de producator)
Angajament Tert sustinator financiar, privind sustinerea financiara a ofertantului/candidatului /grupului de operatori economici: Formularul nr. 8
Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici: Formular nr. 9
Declaratie tert sustinator tehnic si profesional - privind logistica, utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice aflate in dotare si care urmeaza a fi efectiv folosite pentru indeplinirea contractului de achizitie publica: Formularul nr. 10
Declaratie tert sustinator tehnic si profesional - privind personalului angajat si al cadrelor de conducere care urmeaza a fi efectiv alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica: Formularul nr. 11
Formularele 8, 9 , 10 si 11 solicitate, nu vor fi prezentate de catre ofertantii pentru care nu este necesara sustinerea tehnica ? profesionala si/sau financiara de catre alta persoana/tert pentru indeplinirea contractului de achizitie publica
Certificat ISO 9001:2000 pentru producatorul echipamentului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
7312
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.11.2010 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 04.01.2011
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2010 18:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bihor
Adresa postala:  Parcul Traian nr. 10, Oradea, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410033, Romania, Tel. 0259414896, Email:  [email protected], Fax:  0259.414.484
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic
Adresa postala:  Calea Aradului nr. 80, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410223, Romania, Tel. 0259416082, Email:  [email protected], Fax:  0259455641, Adresa internet (URL):  www.aeroportoradea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2010 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer