Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipament de protectie si securitate


Anunt de participare (utilitati) numarul 148041/18.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Elisabeta Pogocsan, Tel. +40 254236407/+40 254570790/+40 254541460, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 254236404/+40 254570481/+40 0254506104, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro;www.termodeva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA-SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA
Adresa postala: Str. Timisoara , nr.2 , jud.Hunedoara, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Ing. Adrian Ciltan, Tel. +40 0254506146, Fax: +40 0254506149, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare echipament de protectie si securitate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan, EM Lupeni, PCVJVulcan si SSM puncte de lucru ale Sucursalei Divizia Miniera
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamentul individual de protectie utilizat in mediu minier pentru activitatea desfasurata atat in subteran cat si la suprafata, trebuie sa faca fata unor conditii extrem de dificile(umiditata mare, praf de carbune, praf silicogen, solicitari mecanice pronuntate, etc. ), motiv pentru care este necesar ca acest tip de echipament sa prezinte o serie de caracteristici specifice scopului pentru care urmeaza a fi utilizat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35113400-3 - Imbracaminte de protectie si de securitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL I - Salopete tip miner pentru subterancantitate minima - 2.170 buc.cantitate maxima- 3.820 buc.Valoarea estimata minima/lot a prezentei achizitii pana la data de 31.12.2013 :125860.00 leiValoarea estimata maxima/lot :221560.00 leiLotul II - Salopete tip miner pentru suprafatacantitate minima - 540 buc.cantitate maxima- 895 buc.
Valoarea estimata minima/lot a prezentei achizitii pana la data de 31.12.2013 :27540.00 leiValoarea estimata maxima/lot :45645.00 leiLotul III - Veste vatuitecantitate minima - 620 buc.cantitate maxima- 1.080 buc.Valoarea estimata minima/lot a prezentei achizitii pana la data de 31.12.2013 :23560.00 leiValoarea estimata maxima/lot :41040.00 leiLotul IV - Cojocele imblanitecantitate minima - 500 buc.cantitate maxima- 690 buc.Valoarea estimata minima/lot a prezentei achizitii pana la data de 31.12.2013 :75000.00 leiValoarea estimata maxima/lot :103500.00 leiLotul V - Curele port lampacantitate minima - 1.200 buc.cantitate maxima- 0 buc.Valoarea estimata minima/lot a prezentei achizitii pana la data de 31.12.2013 :26220.00 leiValoarea estimata maxima/lot :0 leiValoarea estimata minima/lot a prezentei proceduri reprezinta valoarea estimata/lot pana la data de 31.12.2013, valoare in functie de care se vor elabora si evalua ofertele.Valoarea estimata maxima/lot cuprinde si valoarea suplimentarilor/lot, care vor fi conditionate de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea estimata fara TVA: intre 278, 180 si 437, 965RON
II.2.2) Optiuni
Da
Prelungire durata contractului conform prevederilor art.6 alin.3 din HG nr.925/2006
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
NOTA: GP-garantie participare.Valorile GP-re sunt cele mentionate in Anexa B-LOTURI;Perioada de valab.: 90 zile de la termen.lim.de primire a ofert.Modalit.de constit.(ptr.garantii in valuta data echivalentei in lei la cursul BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor)a)virament bancar, in contul nr.RO53CECEHD0130RON0574338 deschis la CEC Bank Deva b)instrument de garantare, emis cf.lg.de o soc.bancara sau de asig.in original. Daca documen.este emis de o banca sau o soc.de asig.din strainatate, se va prezenta si traducerea autorizata si legalizata.(formular 1?model de scrisoare de GP)pentru IMM-uri: daca doved.ca indeplin.cerint.Lg.nr.346/2004, depunand declaratie cf.anex.1 sau 2 la lg.op.econ.pot beneficia de red.cu 50% a valorii GP.Daca se prez.o asociere de op.ec., ptr.a benef.de reducere, fiecare va face dovada ca e IMM. GP trebuie sa fie irevocab.Dovada const.GP trebuie sa fie prezent.cel mai tarziu la data si ora stab.ptr.deschid.ofertelor. Autorit.contract.are dreptul de a retine GP, ofertant.pierzand astfel suma constit., in oricare din urmat.situatii: -isi retrage oferta in perioada de valabilit.a acesteia;oferta sa fiind stabilita castig., refuza sa semneze contract.de achiz. in perioada de valabilit.a ofert., oferta sa fiind stab.castig., nu constit.garantia de buna executie in perioada de valabilit.a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contract.Deoarece val. estim.a contractelor pentru loturile 1-5 este mai mica decat pragul valoric prev.la art.278^1 din OUG nr.34/2006, prev.acestui art.nu sunt aplicabile. Restituirea GP se face cf. prevederilor art. 88 din HG nr. 925/2006. Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA. Modalitatile de constituire sunt: a)instrument de garantare emis cf. legii de o soc. bancara sau de asigurari ? in original, ce devine anexa la contract. Valabilitatea trebuie sa fie cu cel putin 14 zile mai mare decat durata de indeplinire a contractului. b)daca partile convin, se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale ? cf. art.90 alin. 3 din HG 925/2006 modificat prin HG 1045/2011 pentru IMM-uri : daca dovedesc ca indeplinesc cerintele Legii nr. 346/2004, depunand declaratie cf. anexei 1 sau la 2 la lege, op.econ. pot beneficia de reducere cu 50% a valorii garantiei de buna executie. Daca se prezinta o asociere de op.econ., pentru a beneficia de reducere, fiecare va face dovada ca e IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea, in temeiul art. 180 din OUG 34/2006 se completeaza conform formularului 2.Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art.180 din OUG 34/2006.Se va prezenta si de ofertantul asociat sau de tertul sustinator, daca este cazul.2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a, c^1, d si e din OUG 34/2006 se completeaza conform formularului 3.1. ( de catre ofertant/ofertant asociat ).Nu se solicita confirmare privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat).Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art.181 lit. a, c^1, d si e din OUG 34/2006.Se va prezenta si de ofertantul asociat, daca este cazul.Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul ? se completeaza conform formularului 3.2., declaratia privind neincadrarea in situatiile de la art.181 lit. a, c^1 si d din OUG 34/2006.3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006 se completeaza conform formularului 4.1 ( de catre ofertant/ofertant asociat ). Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul (formularul 4.2).Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire) sunt: - Ing. Andronache Daniel Costel ? Director General- Ing. Sandru Florian Ioan ? Director General Adjunct Divizia Energetica- Ing. Giurgiu Vasile - Director Comercial- Ec. Ciobanu Maria ? Director Economic- Ing. Dragoi Nicolae ? Director General Adjunct Divizia Miniera- Ec. Pogocsan Elisabeta ? Sef Serv. Achizitii- Ing. Utu Victor ? Sef Birou Contracte Vanzari- Jr. Paciu Gabriela ? Sef Serv. JuridicValoarea necesara finantarii acestui contract de achizitie publica a fost aprobata de directorul economic al CEH-SA .Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art. 69.1 din OUG 34/2006.4.Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta potrivit Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 se completeaza conform formularului 5.5.Acord de asociere ? numai in cazul in care la procedura de achizitie se prezinta o asociatie se completeaza conform formularului 6.Mai multi operatori economici se pot asocia pentru a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze asocierea.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai daca oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului. Asociatii vor desemna un lider de asociatie.In cazul depunerii ofertei comune, fiecare dintre asociati va indeplini cerintele solicitate la Situatia personala (III.2.1.a), la Capacitatea de exercitare a act.profesionale (III.2.1.b) si la Standarde de asigurare a calitatii (III.2.4), pentru partea din contract pe care o realizeaza.Capacitatea economica si financiara (III.2.2) si Capacitatea tehnica si profesionala (III.2.3) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie se completeaza conform formularului 7 Pentru persoane juridice si fizice romane : - Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Ofertantii isi asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile /reale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoane juridice straine : - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional- in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduceri autorizate in limba romanaIn etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2012
Modalitatea de indeplinire
- copie lizibila a bilantului contabil vizat de organele competente, cu mentiunea "conform cu originalul"
Sustinerea capacitatii economice si financiare a ofertantului de o terta persoana, prin prezentarea angajamentului ferm incheiat ? daca este cazul
Modalitatea de indeplinire
- se solicita angajamentul ferm incheiat de catre tertul sustinator, completat conform formularului 8 - angajamentul prezentat de catre ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clenti privati
Modalitatea de indeplinire
-se completeaza in conformitate cu formularul 9 si anexa acestuia.
2. Sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de o terta persoana prin prezentarea angajamentului ferm incheiat ? daca este cazul
Modalitatea de indeplinire
- se solicita angajamentul ferm incheiat in de catre tertul sustinator, completat conform formularului 10 - angajamentul prezentat de catre ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.
3. Respectarea prevederilor Directivei ATEX 94/9/CE a Parlamentului European sau a HG 752 din 14 mai 2004
Modalitatea de indeplinire
- prezentarea de documente ce fac dovada posibilitatii folosirii in subteran, in medii potential explozive grizutoase emise de un organism notificat .
4. Prezentarea de mostre - a cate 2 buc/lot - mostra se solicita in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare celor ce fac obiectul achizitiei in cauza.
Referitor la solicitarea prezentarii celor 2 mostre/lot: datorita conditiilor precare de lucru din subteran, echipamentul de protectie trebuie spalat zilnic, motiv pentru care comisia de avizare tehnica supune una dintre mostre unui procedeu de spalare (cu respectarea recomandarilor furnizorului) pt a se verifica modul de comportare a materialului si a resaturilor la spalare, precum si pastrarea dimensiunilor corespunzatoare marimii de livrare. A doua mostra solicitata se va pastra intacta pt comparatie cu loturile care se vor livra. In cazul in care mostrele prezentate nu primesc avizul comisiei de securitate miniera, oferta tehnica va fi respinsa.
Pt ofertantii necastigatori, la solicitarea acestora, mostrele vor fi returnate.
Modalitatea de indeplinire
mostrele se solicita in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produsele similare celor ce fac obiectul achizitiei in cauza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Operatorii economici inregistrati in SEAP, potrivit preved.art.6 alin.2 din HG nr. 1660/2006, carora li s-au transmis invitatii de participare electronice in SEAP, potrivit preved. art.165 alin.2 din OUG 34/2006, vor prezenta preturi noi in SEAP pentru intreaga cantitate minima de produse solicitata/lot . Invitatia electronica va preciza data si ora de start a licitatiei electronice pentru intreaga cantitate minima de produse solicitata/lot , care nu poate fi mai devreme de 2 zile lucratoare de la data la care se transmit invitatiile electronice. Numar de runde si calendarul de desfasurare: 1 runda Durata unei runde: 1 zi Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: valoarea ofertei/lot fara TVA Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit : DA Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: DA Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului : DA Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie : DA Pas minim de licitatie :0, 1% din valoarea minima estimata/lot .
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2013 10:00
Locul: La sediul CEH-SA , str. Timisoara, nr.2, Loc. Petrosani, Jud. Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Mambrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantii isi pot modifica/retrage ofertele deja depuse, cu conditia ca solicitarea in scris in acest sens sa fie primita de autoritatea contractanta inaintea expirarii termenului limita de primire a ofertelor. Ofertantul are obligatia de a se asigura ca modificarile solicitate au fost primite si inregistrate de autoritatea contractanta pana la data si ora limita pentru primirea ofertelor.Plicul cu modificarile respective, atasat ofertei, se va marca pe exterior in mod obligatoriu cu inscriptia "MODIFICARI". Eventualele propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice din proiectul de contract al documentatiei de atribuire se depun odata cu oferta. Fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta pe mai multe loturi, ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: ?sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; ?sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei la care este ofertant asociat. Daca dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut fata de pretul oferit conform clasamentului SEAP. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a uza de prev. art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006. In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare cf. prev. art. 11 alin. 5 din HG nr. 925/2006 (se completeaza conform formularului 14 si anexei la acesta) Ptr. vizualizare D.A. incarcata in SEAP, op.ec.trebuie sa aiba un program adecvat, disponibil gratuit pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica. Nota: Lista cu nominalizarea si adresa punctelor de lucru ale societatii CEH-SA, beneficiare : ? EM LONEA - cu sediul in Petrila, strada Voievodului nr. 1, jud. Hunedoara, numar de inmatriculare J 20/994/2012, CUI 30855230.? EM LIVEZENI - cu sediul in Municipiul Petrosani, Strada Luncii, nr. 153, jud. Hunedoara, numar de inmatriculare J 20/994/2012, CUI 30855230? EM VULCAN cu sediul in Municipiul Vulcan, Strada Crividia, nr. 52, jud. Hunedoara, numar de inmatriculare J 20/994/2012, CUI 30855230 ? EM LUPENI - cu sediul in Municipiul Lupeni, strada Vitos Gavrila, nr. 1, jud. Hunedoara, numar de inmatriculare J 20/994/2012, CUI 30855230 ? PCVJ VULCAN cu sediul in Municipiul Vulcan, Strada Preparatiei, nr. 1, jud. Hunedoara, numar de inmatriculare J 20/994/2012, CUI 30855230.? STATIA DE SALVARE MINIERA cu sediul in Municipiul Petrosani, Strada Lunca, nr. 60, jud. Hunedoara, numar de inmatriculare J 20/994/2012, CUI 30855230.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Paroseni, nr.20 , Localitatea: Vulcan , Cod postal: 332015 , Romania , Tel.+40 0254570790 , Email: [email protected] , Fax: +40 0254570481 , Adresa internet (URL): www.cenhd.ro, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 332015, Romania, Tel. +40 0254570790, Email: [email protected], Fax: +40 0254570481, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer