Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE ECHIPAMENT MEDICAL IN CADRUL PROIECTULUI MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASULUI MACIN, JUDETUL TULCEA


Anunt de participare numarul 143973/29.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL MACIN (PRIMARIA ORASULUI MACIN)
Adresa postala: Macin, Str. Florilor nr.1, jud. Tulcea, Localitatea: Macin, Cod postal: 825300, Romania, Punct(e) de contact: Marian Jalea, Tel. +40 0240571354, Email: [email protected], Fax: +40 0240571102, Adresa internet (URL): www.primariaorasuluimacin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE ECHIPAMENT MEDICAL IN CADRUL PROIECTULUI MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASULUI MACIN, JUDETUL TULCEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Orasul Macin, str. Mircea Voda, nr. 34, judetul Tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul urmareste reabilitarea si modernizarea Ambulatoriului orasenesc al orasului Macin si achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a aparaturii medicale in cadrul investitiei MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CUECHIPAMENTE DESPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASULUI MACIN, JUDETUL TULCEA, conform fiselor tehnice ale echipamentelor medicale din cadrul proiectului tehnic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
51410000-9-Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire si caietului de sarcini cu fisele tehnice ce pot fi obtinute gratuit de pe SEAP site www.e-licitatie.ro.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 240, 997.1RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Solicitat: 180.000lei.Cu declaratie tip IMM: 90.000lei ( conversia se va face la cursul inforeuro mai 2013, cand 1 euro =4, 3225 lei.Modul de constituire a garantiei pentru participare: a) scrisoare de garantie bancara in favoarea Autoritatii Contractante.Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate, de regula, de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania;b) ordin de plata in contul autoritatii contractante.c) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.Garantia de participare se va vira in contul RO74TREZ6425006XXX000050 deschis la Trezoreria Oras Macin.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul respingerii unei eventuale contestatii de catre CNSC, autoritatea contractanta va retine cf art.278ยน, lit.c) din OUG 34/2006 modificata si completata la zi o suma de 8.484, 09 lei. Se va constitui GBE, in procent de 5% din valoarea contractului, exclusivTVA, prin: retineri successive din trageri, printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.GBE se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru tragerile din credit.Contractantul va deschide la Trezoreria Macin un cont de disponibil distinct la dispozitia Autoritatii Contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in acest cont va fi de 0, 5% din pretul contractului.Pe durata contractului, Autoritatea Contractanta va alimenta acest cont prin retineri succesive din sumele datorate contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept GBE.Autoritatea Contractanta poate emite pretentii asupra GBE, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate.Anterior emiterii unei pretentii, Autoritatea Contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local si POR 2007-2013, Axa prioritara 3, DMI 3.1., cod SMIS 32645
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 : Completare Formular 2 din Sectiunea Formulare; Declaratia privind neicadrarea in prevederile art 180 din OUG 34/2006 va trebui prezentata si de tertul sustinator daca este cazul.Cerinta nr. 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 : Completare Formular 3 din Sectiunea Formulare; Declaratia privind neicadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 va trebui prezentata si de tertul sustinator daca este cazul cu referire doar la punctele a, c^1 si d);.Cerinta nr. 3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Completare Formular 1 din Sectiunea Formulare;Cerinta nr. 4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Completare Formular 4 din Sectiunea Formulare;Cerinta nr. 5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.691 din O.U.G. nr. 34/2006 : Completare Formularul 5 din Sectiunea Formulare; Aceasta declaratie va trebui prezentata si de ofertant asociat/subcontractant/Tert sustinator, daca este cazul.
Precizari : Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in cea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Topoleanu Nicolae (primar), Pricop Cristian Silviu (viceprimar), Asan Imdat, Buradatencu Catalin Viorel, Calin Coca Steluta, Catruna Nita, Dascalu Tiberius, Dutu Costel, Gindac Dumitru, Grozdea Petrisor, Ichim Andone, Orbeanu Antonel, Perianu Alexandru, Sima Marin, Staicu Dragos-Romolo, Vacaru Gheorghe, Cabaua Constantin, Sandu Marian (Consilieri locali), Mandra Ionut (Achizitii-Investitii), Rata Nicoleta (Resurse umane), Cotoi Costel (Achizitii-Investitii), Jalba Laura Catalina (Jurist), Jalea Marian (Achizitii-Investitii), Voicu Cristina (Contabilitate).Cerinta nr. 6. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata :
- Persoanele juridice/fizice romane trebuie sa prezinte:
a) Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii scadente catre bugetul local in luna anterioara depunerii ofertelor;b) Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente catre Bugetul general consolidat, in luna anterioara depunerii ofertelor;
- Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta: - Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Certificatele trebuie sa prezinte situatia ca ofertantul nu are obligatii scadente in luna anterioara depunerii ofertelor.
- Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului Pentru persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in original sau copie conform cu originalul. Din certificat trebuie sa rezulte faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, depunerea documentului in original sau in copie legalizata.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document). Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Documentele trebuie sa fie valabile la data limita a depunerii ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document).Deasemenea, se solicita :
Certificat de inregistrare dispozitive medicale emis de Ministerul Sanatatii pentru dispozitivele fabricate de producatori romani, marcaj CE sau declaratie de conformitate din partea producatorului.Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru import, comercializare si depozitare dispozitive medicale in conformitate cu Ordinul nr. 962/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.636/2004 .Aviz de functionare pentru activitatea de service, emis de Ministerul Sanatatii sau sa detina contract service cu o firma ce indeplineste conditiile in acest sens.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare pe ultimii ani financiari 2010, 2011, 2012, vizate si inregistrate la organele competente.
Cerinta nr. 2: Se solicita realizarea unei cifra de afaceri globale pe ultimii ani financiari 2010, 2011, 2012 sa fie cel putin egala cu 9.240.997, 10lei.Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR, dupa cum urmeaza: 2010:1 euro= 4, 2099 lei 2011:1 euro= 4, 2379 lei, 2012:1 euro= 4, 4560 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011, 2012, prezentate in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentele solicitate.Se pot prezenta si alte documente considerate edificatoare, conform art.185, alin 2 din OUG 34 / 2006.Se vor prezenta informatii pentru anii 2010, 2011, 2012.Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii ani financiari, cifra de afaceri este cea globala.Completare Formularul nr. 4.Cursul ce va fi utilizat pentru conversia leu-euro este cursul valutar comunicat de BNR in ultima zi bancara a fiecarui an.In cazul unei asocieri se va prezenta de fiecare asociat (inclusiv liderul.)Se va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.Se pot prezenta si alte documente considerate edificatoare, conform art.185, alin 2 din OUG 34 / 2006 .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, descrierea serviciilor prestate, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (ultimii 3 ani se vor calcula pana la termenul limita pentru primirea ofertelor)Certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari / confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta nr. 2: Prezentarea a cel putin unui document / contract / proces verbal de receptie prin care sa confirme livrarea de produse similare.
Cerinta nr. 3: Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si/sau calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru derularea contractului.
Ofertantul va face dovada ca detine personalul necesar indeplinirii contractului.Se solicita 1 responsabil de contract.
Angajament de participare al persoanelor desemnate pentru indeplinirea sarcinilor in cadrul contractului, daca ofertantul nu are angajate astfel de persoana / persoane.
Cerinta nr. 4: Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Cerinta nr. 5: Informatii privind partea / partile din contract pe care operatorul economic are eventual intentia sa le subcontracteze si specializarea acestora) - daca este cazul.
Cerinta nr. 6: In cazul in care oferta este depusa de o asociatie (consortiu), fiecare asociat va trebui sa indeplineasca conditiile privind Situatia personala a ofertantului si Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), in conformitate cu Acordul de asociere, din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o vor indeplini asociatii si toate amanuntele necesare pentru evaluarea ofertelor. Acordurile care nu vor contine aceste date vor fi considerate incomplete.Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Mentiune: Daca operatorul economic castigator va fi o asociatie / consortiu, autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii conform prevederilor legale, pana la data incheierii contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 7: Acordul de asociere, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei.
Cerinta nr. 8: Sustinere de catre o terta persoana conform art.186 din OUG 34 / 2006.
Cerinta nr. 1 Standarde de asigurare a calitatii Certificatul privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul procedurii, in copie certificata ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, valabil la data limita de depunere a ofertelor . Nota: In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare asociat pentru partea lui de implicare in realizarea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 5 completat in original.Certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.Formularul nr. 8, formularul nr. 9, formularul nr. 10, CV-uri ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului.Pentru fiecare specialist nominalizat de catre operatorul economic se va atasa: Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplomele /adeverintele /autorizatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea cerintelor minime, sau documente echivalente conf.art 188, alin 3, litera c) din OUG 34 / 2006Se va completa Formularul nr. 6.Se va atasa Formularul nr. 13 completat - daca este cazul.Formularul nr. 14 (Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora) completat.
In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere legalizata in limba romana dupa acestea.
In cazul care oferta comuna va fi declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata si depusa la autoritatea contractanta.Completat Formularul nr. 16 si Formularul nr. 15 - Imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire.Formular nr. 17 Sustinere de catre o terta persoana conform art.186 din OUG 34 / 2006In cazul in care ofertantul / candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului / candidatului resursele financiare invocate.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).Se va prezenta copie legalizata sau in copie conforma cu originalul dupa Certificatul ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.07.2013 10:30
Locul: Primaria orasului Macin, Oras Macin, str. Florilor, nr. 1, cod postal: 825300, judetul Tulcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentantii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR Axa 3 ? DMI 3.1, cod SMIS 32645
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Toate documentele prezentate in alta limba vor fi insotite de traducere legalizata in limba romana.In cazul in care ofertantii clasati pe locul I prezinta oferte financiare egale se va solicita reofertare in plic inchis pana la obtinerea departajarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile art. 2562 din OUG34.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Primariei orasului Macin
Adresa postala: Strada Florilor, nr. 1, Localitatea: Macin, Cod postal: 825300, Romania, Tel. +40 240571354, Email: [email protected], Fax: +40 240571102, Adresa internet (URL): www.primariaorasuluimacin.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2013 11:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer