Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipament radio in microunde pentru modernizare linii de radioreleu in microunde etapa 2. Proiectarea si instalarea unui sistem hibrid in microunde.


Anunt de participare (utilitati) numarul 144502/20.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Barbuceanu, Tel. +40 0244401360, Email: [email protected], Fax: +40 0244402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Transportator unic de titei, gazolina si etan
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare echipament radio in microunde pentru modernizare linii de radioreleu in microunde etapa 2. Proiectarea si instalarea unui sistem hibrid in microunde.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare echipament radio in microunde pentru modernizare linii de radioreleu in microunde etapa 2. Proiectarea si instalarea unui sistem hibrid in microunde.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31711423-4 - Echipament radio cu microunde (Rev.2)
45232332-8-Lucrari auxiliare de telecomunicatii (Rev.2)
51311000-5-Servicii de instalare de echipament radio (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP? 52.000 lei.Perioada de valab a GP trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valab ofertei(120 zile de la termenul limita de primire a of).Forma de const a GP: - prin vir bancar, in contul AC(RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, la BCR Pl), al sumei solicitate- prin instrument de garantare emis de catre o soc banc/soc.asig, prez in ORIGINAL, irev, in favoarea AC, conf.model anexat in cuantumul si pentru per de valab solic.In mod oblig, instrum de garant va mentiona clar ca, in cazul in care of a formulat o contest ce i-a fost respinsa de CNSC, inclusiv si in situatia in care contestatorul renunta la contestatia formulata Conpet are dreptul sa retina din val constituita drept GP, iar soc.banc/ asig.va elibera catre AC, suma stab in conf cu art.2781 din OUG76/2010, in raport cu val estimata a contr suma 6379, 9 leiDocum care confirma plata GP va fi anexat plicului exterior. In cazul neprez dovezii constituirii GP pana cel tarziu la data si ora stab pt deschid of, conf.Art.86alin.6dinHG925/2006 of va fi respinsa, potrivit art.33 alin(3)lit.b), dinHG925/2006.In cazul in care of benef de reduc privind GP, prev de L nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, si, ca urmare, a constituit 50% din GP solic in prezenta docum, acesta are oblig de a anexa of, docum prevazute de aceasta Lege, privind incadrarea SC in categoria IMM. Echivalenta leu/euro se realizeaza la cursul oficial stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a of. 10% din valoarea fara TVA a contractului.-instrument de garantie in conditiile prevazute in HG nr. 925/2006 conform art. 90 alin. (1)-retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform art. 90 alin. (3) modificat prin HG 1045/19.10.2011, situatie in care contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Cuantumul garantiei de buna executie pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat , cu declaratie pe proprie raspundere conform Legii nr.346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratii privind eligibilitatea
Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul existentei asocierii, fiecare asociat precum si pentru existenta tertilor sustinatori) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul 2 din sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prexenta Formularul nr. 2 din Sectiunea IV ?Anexa Formulare?, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in nici una din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta. Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006
Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul existentei asocierii, fiecare asociat precum si pentru existenta tertilor sustinatori, pentru lit. a), c)1 si d) din OUG nr.34/2006, daca este cazul ) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul 3 din sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prexenta Formularul nr. 3 din Sectiunea IV ?Anexa Formulare?, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in nici una din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta.
Depunerea documentelor solicitate pot fi in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerinta nr. 3
Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetete locale
Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a prezenta Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale - formulare-tip eliberate de autoritatile competente, si anume: certificate de atestare fiscala, emise de Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile Certificatele vor fi depuse in oferta in original, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de catre ofertant.
In cazul in care ofertantului i s-au acordat inlesniri la plata, acesta va prezenta si Conventia si Graficul de esalonare, precum si copii ale ultimelor documente de plata care sa dovedeasca faptul ca a respectat graficul de esalonare a platilor.
Observatii: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.
Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta certificat de rezident fiscal al statului de rezidenta, in original/copie lizibile cu mentiunea conform cu originalul si in traducere legalizata in limba romana.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii exigibile la bugetul consolidat precum si la cel local la data limita de depunerii ofertelor.Cerinta nr. 4
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 4 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantii din alte tari au obligatia de a prezenta documentele solicitate la acest punct in original/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul insotita de traducerea legalizata in limba romana.
Cerinta nr. 5
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 5 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantii din alte tari au obligatia de a prezenta documentele solicitate la acest punct in original/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul insotita de traducerea legalizata in limba romana.
Cerinta nr. 6
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34/2006
Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul existentei asocierii, fiecare asociat, subcontractant, precum si pentru existenta tertilor sustinatori)are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 6 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Persoanele cu functie de decizie din cadrul Conpet sunt: ing. Liviu Ilasi ? Director General, ing.Narcis Stoica ? director general adjunct, ec. Sanda Toader ? Director Financiar, dr. ing. Gheorghe Ionescu ? Director Mentenanta, ing.Vasile Crisan ? Sef. Serv. Achizitii-Logistica si presedintele comisiei de evaluare; membrii comisiei: ing. Catalin Ruse, ing. Emanuel Avramescu, ing. Iulian Bucur, tehn. Vasile Bobocea, cs. Jr. Cornel Banica, exp. AP. Camelia Barbuceanu; membrii comisiei de rezerva sunt: ec. Adrian Ivan, cs.jr. Octavian Tache, ing. Ingrid Voinea, Exp. AP Elena Matei. Ofertantii din alte tari au obligatia de a prezenta documentele solicitate la acest punct in original/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul insotita de traducerea legalizata in limba romana. Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu Legea nr. 26/1990, din care sa reiasa ca informatiile prezentate in acest certificat sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de catre ofertant, in situatia in care acesta s-a implicat in paralel in derularea mai multor proceduri de atribuire.
Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, starea societatii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Declaratie privind cifra de afaceri sau media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 anide minimum 5.200.000 lei. Pentru conversia in RON aferenta situatiilor financiare intocmite in alta moneda, se va indica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte sau se va face mentiunea ca pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunict de BNR
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 7 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.
Cerinta nr. 2
Bilanturile contabile la 31.12.2011 si 31.12.2012.
Ofertantul va prezenta bilanturile contabile la 31.12.2011 si 31.12.2012, vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri globala anuala, realizata in ultimii 3 ani. Deoarece termenul limita prevazut de lege la care operatorii economici au obligatia depunerii si inregistrarii bilantului contabil aferent ultimului an financiar, respectiv luna mai 2013, pentru anul 2012, se accepta prezentarea in locul bilantului, a oricaror documente din care sa rezulte indeplinirea nivelului
cifrei de afaceri. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta bilanturile contabile sau extrase de bilant sau alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri
globala realizata in ultimii 3 ani. In cazul asocierii, documentele vor fi prezentate de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii prin cumul, a cerintei. Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata.In cazul in care din motive justificate corespunzator, ofertantul, nu are posibilitatea de a prezenta bilanturile, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiilor economice a ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul va prezenta Bilanturile contabile la 31.12.2011 si 31.12.2012, vizate si inregistrate de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Se solicita Declaratie si Lista principalelor livrari de produse din care sa rezulte furnizarea in ultimii 3 ani a un contract-maxim 3 contracte cu obiect similar obiectului contractului si a caror valoare cumulata a fost de minimum 2.600.000 lei.
Pentru contractele mentionate ca experienta similara ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre un client din care sa rezulte furnizarea de produse similare.Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv.Se pot prezenta documente, contracte, procese verbale de receptie, certificari de buna executie care sa demonstreze abilitatea, capacitatea si experienta sa in furnizarea si instalarea acestui tip de sisteme de comunicatiiVor fi acceptate si documente care vor certifica furnizarea partiala a produselor cu conditia ca valoarea acestora sa corespunda valorii minime impuse de 2.600.000 lei.Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8 si Anexa 1 la Formularul nr. 8. Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8 si Anexa 1 la Formularul nr. 8. Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.
Cerinta nr. 2
Se solicita Declaratie si lista privind personalul de conducere, precum si personalul responsabil direct de indeplinirea contractului (Manager de proiect), angajat al ofertantului sau cu contract de colaborare sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. In CV-urile anexate trebuie sa se evidentieze studiile relevante si experienta persoanelor desemnate de catre ofertant in managementul unor proiecte similare ca obiect si amploare. Ofertantul trebuie sa prezinte componenta echipei de management a proiectului atat pe calificari/roluri, cat si nominal.Ofertantul castigator trebuie sa numeasca un Manager de Proiect (Project Manager) cu Certificat obtinut de Manager de Proiect si experienta profesionala in proiecte de IT dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar. La documentatia de calificare trebuie sa se ataseze CV care trebuie sa evidentieze studiile relevante si experienta persoanei desemnate de Ofertant. Experienta poate fi documentata prin Fisa de Post, Contractul de Munca, Contract de Colaborare/prestari servicii sau orice alte documente similare.Pentru fiecare Expert din cadrul echipei Ofertantul trebuie sa prezinte contracte receptionate partial, terminate sau finalizate cu proces verbal in care respectivul expert a fost sau este implicat si in care a realizat activitati similare ca cele care fac obiectul acestui contract. Experienta poate fi documentata prin Fisa de Post, Contractul de Munca, Contract de Colaborare/prestari servicii sau orice alte documente similare.Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 9, din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare? si de a anexa la acesta: CV-urile personalului de conducere si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului si copii ale autorizarilor personalului. Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 9, din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare? si de a anexa la acesta: CV-urile personalului de conducere si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului si copii ale autorizarilor personalului. Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.
Cerinta nr. 1
Certificatul ISO 9001:2008, sau echivalent, emis de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru domeniul de activitare al licitatiei in cauza.
Certificatul va fi valabil la data limita de depunere a ofertei.
Modalitatea de indeplinire
Cerinte obligatorii: Ofertantul va prezenta, in copie, Certificatul ISO 9001:2008, sau echivalent, emis de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii. Certificatul va fi valabil la data depunerii ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.07.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 18.10.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.08.2013 11:00
Locul: Sediul Ad-tiv II al S.C.CONPET S.A. Ploiesti din str. Rezervoarelor, nr.8 - sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor: imputernicire, copie BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in cadrul procedurii sunt prezentate doua sau mai multe oferte cu punctaj egal, clasate pe locul I, inainte de expirarea termenului de evaluare a ofertelor, vor fi solicitate firmelor aflate in aceasta situatie prezentarea in plic inchis a noilor propuneri financiare.Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).a) Termenul de plata al facturilor este: 30 zile de la inregistrarea facturii la Beneficiar prin confirmarea datei de primire de catre Beneficiar cu numar de inregistrare pe ziua respectiva in cazul depunerii directe la registratura Beneficiarului sau data recipisei prin care s-a confirmat primirea in situatia trimiterii prin Posta, Curier, etc.b) Termenul de executie a contractului este: 12 luni de la data semnarii contractului.c) Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie prin instrument de garantare sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform art. 90 alin. (3) modificat prin HG 1045/19.10.2011.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic - Avizare al SC CONPET SA Ploiesti
Adresa postala: str. Anul 1848, nr.1-3., Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel. +40 244401360, Fax: +40 244516451
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2013 15:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer