Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipament si utilaj tehnologic si functional fara montaj - Echipament de irigare - in cadrul proiectului ?COMPLEX DE AGREMENT ?LA STEJARII? - cod SMIS 19896 in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea du


Anunt de participare numarul 142789/29.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. Medusa Hotel International S.R.L.
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Jandarmeriei, nr. 14, parter, bl. B17, ap. 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013896, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Dorobantu, Tel. +4 0740036603/+4 0316205830, In atentia: Adriana Dorobantu, Email: [email protected], Fax: +4 0316205831, Adresa internet (URL): www.medusaturism.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
Altele: turism
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipament si utilaj tehnologic si functional fara montaj - Echipament de irigare - in cadrul proiectului ?COMPLEX DE AGREMENT ?LA STEJARII? - cod SMIS 19896 in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2 ? Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Muncipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Jandarmeriei nr. 14A
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de echipament si utilaj tehnologic si functional fara montaj - Echipament de irigare -(obiectul contractului include: livrare, ambalare, asigurare, transport, formalitati vamale, depozitare, dezambalare, consumabile necesare pentru efectuarea testelor de receptie, licente, instruire, garantie) in cadrul proiectului ?COMPLEX DE AGREMENT ?LA STEJARII? - cod SMIS 19896 in vederea realizarii acestuia. Echipamentul mai sus mentionat este parte integranta din proiectul Complex de Agrement ?La Stejarii?, ale carui lucrari de constructie (inclusiv montaj echipamente) au fost licitate in cadrul unei alte proceduri de licitatie restransa in anul 2011 (Anunt de participare nr. 120407/28.04.2011)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43323000-3 - Echipament de irigare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 instalatie de irigatie - Specificatiile tehnice pentru produsele ce vor fi furnizate sunt detaliate in Caietul de sarcini ? Sectiunea II a documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 346, 761.74RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Per.Valabil.GarantieParticpare(denumita GP)-90zileDeLaDataLimitaDePrimireAOfertelor(denumitaOF).GP seConstituieInFav.AutoritatiiContractante(denumitaAC) cf Art86alin(1)-HG925/2006prin: ViramentBancarSauInstr.DeGarantareEmis cfLegiiDe oSocBancaraSauDeAsig.InOrig.In CuantumulSiPtPer.Prev.InDoc.DeAtrib.(F03).PtConstituireaGPprinViramentBancar: InContRO18BACX0000000324542011UnicreditTiriac-suc.GrigoreMora: RO6505878.Instr.DeGarantare: VaCuprindeSiPrev.Art.278^1Alin(1)Lit.a) Sau b), DupaCaz, Rap.LaVal.Ctr, siAlin(2)-OUG34/2006SiPrev.Art87alin(1), lit.a, b, c- HG925/2005;VaContineRef.ExpresaSiLaPosibil.ACsaExecuteGPdaca: seRetrageOF inPer.Valabilit.Ei;dacaOFeStab.Castigatoare, darNuSeConstituieGarantiaDeBunaExecInPerValabil.OFsi, oricum, nuMaiTarziuDe15zileDelaSemnareCtr;desiOFeStab.Castigatoare, ofertantulRefuzaSaSemnezeCtr.InPerValabilit.OF;(SumeleSolicDe ACcf.Art.278^1Alin(1), (2)-OUG34/2006)SeFormuleazaContestatieSiCNSCoRespingePeFond, ContestatorulRenuntaLaContestatie, maiPutinDacaRenutareaA fostRealizata icAC aAdoptatMas.DeRemediereNecesare, cfArt256^3Alin(1)OUG34/2006.DovadaConstituiriiGPsePrezintaIn orig.CelTarziuLaDataSiOraStab.ptDeschidereaOF.ToateDoc.PrivindConstituireaGPsePrezintaCaDoc.InsotitoareAleOF.OFneinsotitedeGPconf.CerintelorDeMaiSusSeResping deAC.ACpoateSolic.ExtindereaPerValabilit.OF.dacaOfertantulExtindePer.Valabilit.OF, per.Valabili.GP vaFiPrelungitaCoresp.Echivalenta ptGP depusaInEURseFaceCursulBNR dinDataAnt.Cu5zileDateiLimitaDeDepunereA OF.NOTA: Ofertantul-IMMbenef.DeReducereaCu50%aGP, cf.Art16alin(2)Legea346/2004, DacaPrezinta AC, inOrig.SauCopieConf.CuOrig., oDecl.Tip(F02), pePropriaRasp.SemnataSiStampilataDeReprez.LegalAlOperatoruluiEc.PrivindIncadrareaInAceastaCat., cfAnexa 1Legea346/2004.InCazulUneiAsoc., TotiMembriiTrebuieSaFieIMMpt aBenef.dePrev.Legii346/2004 Cuantumul Garantiei de buna executie(denumita GE)este10%din pretul contractului, faraTVA.GE se constituie: conform art.89 alin.2 si art.90 alin.1 din HG925/2006; printr-un instrument de garantare emis cf legii de o societate bancara ori de asigurari si se depune cel tarziu la data semnarii contractului.AutoritateaContractanta va restitui GE, in max14zile dela data platii facturii finale, sub conditia executarii de furnizor a tuturor obligatiilor sale, potrivit contractului, daca AutoritateaContractanta nu a ridicat anterior pretentii asupra ei.NOTA: Ofertantul care este IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a GE, cf art.16alin.2 din Legea346/2004, sub conditia prezentarii, AutoritatiiContractante, in original sau copie conform cu originalul, o declaratie?tip (Formular 02 din Sectiunea III?Formulare), pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, privind incadrarea in aceasta categorie, in forma prevazuta in Anexa nr.1 la Legea346/2004. Pt asocieri, toti membrii trebuie sa fie IMM pt a beneficia de prevederile Legii346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR2007-2013;Axa5;DMI5.2;FDR?peste50%, plata60zileDeLa acceptarea facturiiFiscale, 20%dupaPVlivrare, 80%dupaPVpunereInfunctiune
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: Neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006
Documente care sustin indeplinirea cerintei:
1.Se va completa Declaratie privind eligibilitatea (Formularul 06 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire).In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
Declaratia se va depune si de catre tertul sustinator, daca ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert conform art. 186 si/sau art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006.
2.Cazier judiciar al companiei. Pentru statele in care nu se elibereaza un astfel de document, operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica cu privire la neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul 06 din Sectiunea III ? Formulare).Cazierul se va depune in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu orginalul?.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest document.Documentul se va depune si de catre tertul sustinator, daca ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert conform art. 186 si/sau art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006.
Cerinta obligatorie:
Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.
Documente care sustin indeplinirea cerintei:
1.Se va completa Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 (Formularul 07 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire).
Declaratia se va depune si de catre tertul sustinator pentru situatiile prevazute la lit. a), c) si d) din Formular, respectiv ca nu se incadreaza in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, daca ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert conform art. 186 si/sau art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.2.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul general consolidat al statului, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
3.Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale pentru punctul/punctele de lucru/sediul implicate in derularea contractului din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
4.Certificat privind plata contributiei la asigurarile sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS).Certificatele se depun in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu orginalul?.
Cerinta obligatorie: Demonstrarea calitatii de participant la procedura
Documente care sustin indeplinirea cerintei:
Se va completa Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formularul 05din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire).
Cerinta obligatorie: ?Certificatul de participare cu oferta independenta? ? conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010
Documente care sustin indeplinirea cerintei: Se va completa Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? (Formularul 09din Sectiunea III ? Formulare)
Cerinta obligatorie: Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006
Documente care sustin indeplinirea cerintei: Se va completa Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul 10a din Sectiunea III ? Formulare). In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Catalina Bobarnac/Anca Andra Ogneru ? Administrator
Catalina Bobarnac ?Expert Achizitii Publice
Doina Furnica ? Controlor Financiar, in calitate de reprezentant al SC AUDIT CONSULTING D.F. SRL
Ciprian Ionut Ungurianu ? responsabil tehnic
Iulian Petru Lupu ? inginer instalatii pentru constructii
Mihnea Ioan Ureche ? manager proiectCostin Stoian ? inginer constructii civile.
Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert conform art. 186 si/sau art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
Cerinta obligatorie: Neincadrarea in situatia prevazuta laart. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Documente care sustin indeplinirea cerintei: Se va completa Declaratie privind neincadrarea in conflict de interese asa cum este definit la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 (Formularul 10b din Sectiunea III-Formulare).
Nota 1: Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare) atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.
Nota 2: In cazul in care exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
Nota 3: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emitdocumente din care sa rezulte ca acesta nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 sau acestea nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, Autoritatea Contractanta va accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens (Formularul 08 din Sectiunea III-Formulare).
Nota 4: Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat si bugetul local la o data corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor. Cerinta obligatorie: Pentru persoane juridice/fizice romane
Dovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.
Documente care sustin indeplinirea cerintei: Se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor care sa ateste faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment.Cerinta obligatorie: Pentru persoane juridice/fizice straine
Dovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile din tara in care operatorul economic este stabilit.
Documente care sustin indeplinirea cerintei:
Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, precum si care sa ateste ca obiectul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate / atestate la autoritatile competente ale tarii respective.
Documentele se vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de catre ofertant. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original/copie legalizata.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota: In cazul in care exista incertitudini referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) a unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.Cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani financiariSe vor prezenta: 1.Declaratie privind cifra de afaceri (Formularul 11 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire);2. Bilanturile contabile sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul vizate si inregistrate de organele competente, pentru ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012) - in copie ?conform cu originalul.?NOTA: In conditiile respectarii prevederilor art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, operatorii economiciau dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care Autoritatea Contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.In cazul unei asocieri, capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Un operator economic poate, in scopul derularii contractului, sa recurga la capacitatile economice si financiare ale altor entitati, indiferent de natura relatiilor dintre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006. In acest caz, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza. Pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare in cazul sustinerii de catre un tert se va prezenta un angajament ferm (Formularul 21 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de
atribuire) al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006 (dovada facandu-se prin completarea Formularului 06 - Declaratie privind eligibilitatea si completarea Formularului 07 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? lit. a), c^1), d din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire) sau Formularul 08 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (pentru persoanele juridice straine).
Informatii privind asociatii
Se va completa Formularul 13a si Fomularul 13b din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: 1. Declaratie privind cifra de afaceri (Formularul 11 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire);2. Bilanturile contabile sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul vizate si inregistrate de organele competente, pentru ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012) - in copie ?conform cu originalul.?NOTA: In conditiile respectarii prevederilor art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, operatorii economiciau dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care Autoritatea Contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv: ANUL CURS EURO: 2010-4.2099;2011-4.2379;2012-4, 4560Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana.Pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare in cazul sustinerii de catre un tert: prezentarea unui angajament ferm (Formularul 21 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire) al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006 (dovada facandu-se prin completarea Formularului 06-Declaratie privind eligibilitatea si completarea Formularului 07 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? lit. a), c^1), d) din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire) sau Formularul 08 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (pentru persoanele juridice straine).XXX
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Se va prezenta lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani. Prin ?ultimii 3 ani? se va intelege perioada de 3 ani calculata pana la data limita de depunere a ofertelor.
Se vor prezenta:
1.Detalii privind livrarile de produse similare (instalatii de irigatie) efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati ? Formularul 12 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire.
2.Implicarea in executia contractelor care demonstreaza experienta similara va fi dovedita prin prezentarea a maxim 3
declaratii/contracte/procese-verbale de receptie sau punere in functiune sau similare/documentului emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Aceste documente vor contine obligatoriu date referitoare la:
-beneficiarul contractului;
-tipul si cantitatea produselor furnizate;
-perioada in care s-a realizat contractul;
-valoarea contractului;
-calitatea ofertantului.
Documentele care demonstreaza experienta similara vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul.
Sunt considerate astfel de documente doveditoare (exemplificativ): copii de pe contracte (inclusiv acte aditionale), copii de pe procesele verbale (de receptie sau de punere in functiune sau similare) sau parti relevante din acestea.
In cazul unei asocieri, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Un operator economic poate, in scopul derularii contractului, sa recurga la capacitatile tehnico-profesionale ale altor entitati, indiferent de natura relatiilor dintre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile art. 190 din OUG 34/2006. In acest caz, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza. Pentru demonstrarea capacitatii tehnico-profesionale in cazul sustinerii de catre un tert, se va prezenta un angajament ferm (Formularul 22 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire) al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006 (dovada facandu-se prin completarea Formularului 06 - Declaratie privind eligibilitatea si completarea Formularului 07 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? lit. a), c ^1) si d) din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire), sau Formularul 08 ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (pentru persoanele juridice straine).Se va completa Formularul 13a si Fomularul 13b din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: 1. Detalii privind livrarile de produse similare (instalatii de irigatie), efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati ? Formularul 12 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire.2. Implicarea in executia contractelor care demonstreaza experienta similara va fi dovedita prin prezentarea declaratiei/contractului/procesului-verbal de receptie sau punere in functiune sau similare/documentului emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Acest document va contine obligatoriu date referitoare la: -beneficiarul contractului;
-tipul si cantitatea produselor furnizate;
-perioada in care s-a realizat contractul;
-calitatea ofertantului.Documentele care demonstreaza experienta similara vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul.Sunt considerate astfel de documente doveditoare (exemplificativ): copii de pe contracte (inclusiv acte aditionale) copii de pe procesele verbale (de punere in functiune, de receptie sau similare) sau parti relevante din acestea.Pentru demonstrarea capacitatii tehnico-profesionale in cazul sustinerii de catre un tert, se va prezenta un angajament ferm (Formularul 22 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire) al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006 (dovada facandu-se prin completarea Formularului 06- Declaratie privind eligibilitatea si completarea Formularului 07 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? lit. a), c^1) si d) din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire), sau Formularul 08 ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (pentru persoanele juridice straine).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de livrare
25%
Descriere: componenta tehnica
3.
Termen de garantie
25%
Descriere: componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2013/S026-040262din06.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2013 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Ofertele/orice coresp.si doc.legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si AC
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.05.2013 10:00
Locul: Bucuresti, sector 1, str. Jandarmeriei, nr. 14, parter, bl. B17, ap. 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care depun candidatura, observatori, alte persoane
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013;Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului; Domeniul major de interventie 5.2 ? Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care comisia de evaluare a acordat acelasi punctaj pentru doua sau mai multe oferte, atunci AC va incheia contr. cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret.Daca si preturile ofertate sunt egale, AC va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul final cel mai scazut.2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).3.La incheierea contractului, ofertantului castigator i se va solicita sa prezinte: - acordul de asociere legalizat (in cazul unei asocieri de operatori economici);
- contractele incheiate cu subcontractantii, in cazul in care parti din contractul de furnizare urmeaza sa fie executate de subcontractanti;
- Formularul de identificare financiara (Formularul 11a din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire), completat cu datele contului bancar in care urmeaza sa fie efectuate platile.4. Autoritatea Contractanta organizeaza o vizita comuna in data de 15.04.2013 ora 11:00. In vederea participarii ofertantii vor inainta Autoritatii Contractante o scrisoare de intentie nu mai tarziu de data de 14.04.2013.Vizitarea amplasamentului nu este obligatorie. In cazul in care operatorul nu face vizita in teren acesta isi asuma riscul de a elabora oferta fara a vizita locatia. CONTINUARE IV.3.6: Altele: Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si Autoritatea Contractanta trebuie sa fie redactate in limba romana.Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare si/sau selectie si alte documente suplimentare pot fi furnizate de ofertant in alta limba, cu conditia sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. In cazul unor neconformitati sau diferente intre versiuni, limba romana prevaleaza.CONTINUARE: Plata pentru pretul produselor se va efectua dupa cum urmeaza: - 20% dupa receptia cantitativa a acestora, la livrarea ehipamentului si utilajului functional si tehnologic fara montaj, conform graficului de livrare catre Achizitor, in maximum 60 zile de la data primirii de catre Achizitor a facturii fiscale corespunzatoare emise de catre Furnizor ulterior receptiei cantitative;
- 80% dupa semnarea procesului-verbal de punere in functiune (receptia calitativa) fara obiectiuni, in maximum 60 zile de la data primirii de catre Achizitor a facturii fiscale corespunzatoare emise de catre Furnizor ulterior semnarii procesului-verbal de punere in functiune, dar nu mai tarziu de 90 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie cantitativa fara obiectiuni, in cazul in care punerea in functiune nu s-a facut in termen de 30 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie cantitativa fara obiectiuni din motive independente de Furnizor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii pot fi depuse in conformitate cu prevederile art. 2562 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL SRL
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Jandarmeriei, nr. 14, bl. B17, parter, ap. 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013896, Romania, Tel. +40 740036603 / +40 316205830, Email: [email protected], Fax: +40 316205831, Adresa internet (URL): http: //medusaturism.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.03.2013 20:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer