Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipamente aferente instalatiilor electrice de curenti slabi, (voce-date, avertizare incendiu, sonorizare, traducere simultana si proiectie video, avertizare efractie, supraveghere video, control acces


Anunt de participare numarul 120001/23.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca
Adresa postala:  str. Emil Isac, nr. 13, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400023, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Achizitii, Tel. 0264.430.896, Email:  [email protected], Fax:  0264.430.896, Adresa internet (URL):  www.umfcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipamente aferente instalatiilor electrice de curenti slabi, (voce-date, avertizare incendiu, sonorizare, traducere simultana si proiectie video, avertizare efractie, supraveghere video, control acces
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. Marinescu 23, Spatii de Invatamant , Colegii si Masterat
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare echipamente aferente instalatiilor electrice de curenti slabi, (voce-date, avertizare incendiu, sonorizare, traducere simultana si proiectie video, avertizare efractie, supraveghere video, control acces) aparute ca urmare a modificarii solutiei pentru instalatiile electrice de curenti slabi la Cladirea ? Spatii de invatamant , colegii si masterat ? la Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32342410-9 - Echipament de sonorizare (Rev.2)
31625100-4-Sisteme de detectare a incendiilor (Rev.2)
31625300-6-Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)
32323500-8-Sistem video de supraveghere (Rev.2)
32522000-8-Echipamente de telecomunicatii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare echipamente aferente instalatiilor electrice de curenti slabi, (voce-date, avertizare incendiu, sonorizare, traducere simultana si proiectie video, avertizare efractie, supraveghere video, control acces) aparute ca urmare a modificarii solutiei pentru instalatiile electrice de curenti slabi la Cladirea ? Spatii de invatamant , colegii si masterat ? la Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj
Valoarea estimata fara TVA: 1, 016, 733.14RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 20 000 leiCuantumul garantiei de buna executie este 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat si surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Informatii generale despre ofertant
Imputernicirea notariala
Cazierul fiscal
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Certificatul de atestare fiscalaCertificat privind plata impozitelor si taxelor legaleCertificatde participare la licitatie cu oferta independenta - conform Ord. 314/12.10.2010.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1/OUG 34/2006Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului
Certificat de inregistrare in copie conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri si profitul
Ofertantii vor depune ultimul bilant depusspre inregistrare la Directia Finante Publice
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) sa fie mai mare decat 2 000 000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani
Experienta in contracte similare
Experienta similara in furnizarea de produse
Autorizatie din partea producatorului sau a dealerului de comercializare si interventie.
- CertificatISO9001pentru furnizor- Certificat ISO 9001 pentru firma ce asigura service-ul echipamentelor
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara in furnizarea de produse: 32342410-9 Echipament de sonorizare, 32323500-8 Sistem video de supraveghere, 32522000-8 Echipamente de telecomunicatii, 31625100-4 Sisteme de detectare a incendiilor, 31625300-6 Sisteme de alarma antiefractieIndeplinirea de contracte de furnizare echipamernte similare (produse incadrate in acelasi CPV ca si prezentele produse), atestate prin: ? copie contract? recomandare din partea beneficiaruluiCa si nivel specific minim necesar ofertantii vor prezenta documentele , care sa respecte conditiile de mai sus, pentru un contract finalizat in ultimii 3 ani, contract ce vadovedi experienta similara si care trebuie sa fi avut valoarea de minim 1 000 000 lei fara TVA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.05.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.06.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.06.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul national pentru solutionarea contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleus, nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UMF CLUJ- OFICIUL JURIDIC
Adresa postala:  str. E. Isac nr. 13, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400023, Romania, Tel. 0264430896, Fax:  0264430896
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.04.2011 13:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer