Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipamente de cercetare-dezvoltare


Anunt de participare numarul 90423/07.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI
Adresa postala: Str.Splaiul Independentei 169, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050098, Romania, Punct(e) de contact: Sebestean Anghel, Tel.021/318.05.11, In atentia: Cilt Lili, Email: [email protected], Fax: 021/314.00.15, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- SanatateAltele: Cercetare-Dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipamente de cercetare-dezvoltare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SUUB-Str.Spl.Independentei nr.169, sector5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38520000-6 - Scanere (Rev.2)
33111000-1-Aparate de radiologie (Rev.2)
33112000-8-Echipament de imagistica ecografica, cu ultrasunete si Doppler (Rev.2)
38515000-8-Microscoape cu fluorescenta si microscoape polarizante (Rev.2)
38518000-9-Microscoape cu camp larg de cuprindere, microscoape stereoscopice sau microscoape de disectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 7, 722, 547RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 1% din val. estimata fara TVA - vezi caiet de sarcini, garant.de buna exc.5%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR, Bugetul National - POS-CCE, Axa Prioritara 2, Operatiunea 2.2.1, Cod SMIS-CSNR 2188, Contract 04/01.03.2009
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere, privind eligibilitatea - formularul nr. 2 - valabila la data deschiderii ofertelor - semnata si stampilata.
2.Declaratie privind privind neincadrarea in prevederile art. 181 , litera a, b, c, c^ 1, d, e-valabila la data deschiderii ofertelor-semnata si stampilata - completarea formularuluinr. 3.
3.Certificat eliberat D.G.F.P.sau dovada depunerii obtinerii acestuia valabil la data deschiderii ofertelor- semnat si stampilat.
4.Certificat privind impozite si taxe eliberat de Directia Impozite si Taxe a Primariei sau dovada depunerii obtinerii acestuia valabil la data deschiderii ofertelor -semnat si stampilat.
5.Certificat constatator emis de ONRC - valabil la data deschiderii ofertelor conform legislatiei in vigoare original sau copie legalizata.
6.Certificat de inregistrare eliberat de ONRC - semnat si stampilat.
7.Aviz de functionare si anexa eliberat de M.S. sau echivalent, acolo unde este cazul - valabil la data deschiderii ofertelor -semnat si stampilat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Situatia financiar contabila (Bilantul financiarcontabil 31.12.2008), vizatDGFP -semnata si stampilata.2.Informatii generale Formularul nr. 4- semnat si stampilat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind compatibilitate/echivalenta produselor din componenta lotului cu specificatiile tehnice solicitate in caietul de sarcini
2.Declaratie de conformitate a producatorului in care sa fie precizata conformitatea produsului cu una din directivele europene in domeniu: Directiva93/42 CEE, directiva 98/79 CEE, directive 90/385 CEE, sau echivalent
3.Autorizatie de securitate radiologica, emisa de CNCAN sau autorizatie de furnizare pentru produsul respectiv, emisa de CNCAN, acolo unde este cazul (aparate rontgen).
4.Autorizatia de comercializare de la producator/distribuitor/reprezentanta, in termen de valabilitate5.Documente emise de organisme acreditate care sa certifice ca producatorul si/sau furnizorul a implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul ISO, sau dovada depunerii obtinerii acestuia, sau echivalent.
6.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse, in ultimii 3 ani - formularul nr. 5.
7.Declaratie privindservice autorizat in Romania pentru aparatura - valabila la data deschiderii ofertelor (daca este cazul).
8. Declaratia privind calitatea de participant la procedura.
9.Manual tehnic, ghid de utilizare publicat de catre producatorul echipamentului, studii independente si literatura de specialitate publicate de persoane/autoritati calificate in publicatii supuse unui proces de aprobare (peer-reviewed) in sustinerea compatibilitatii/echivalentei produselor din componenta lotului cu specificatiile tehnice solicitate.
10. Acord de subcontractare - daca este cazul.
11. Acord de asociere - daca este cazul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
53384
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.12.2009 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.12.2009 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.12.2009 10:00
Locul: SUUB - Str. Spl. Independentei nr.169, sector 5, Bucuresti, Sala de Consiliu Et. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai agentilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Bugetul National-Programul Operational Crestera Competitivitatii Economice, Axa Prioritara 2, Operatiunea 2.2.1, Cod SMIS-CSNR 2188, Contract 04/01.03.2009
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL N ATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: STR.SPL.INDEPENDENTEI NR.5, SECTOR 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 040022, Romania, Tel.021/319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021/319.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Art.255 si 256^2 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROU JURIDIC SUUB
Adresa postala: STR.SPL.INDEPENDENTEI NR.169, SECTOR 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050098, Romania, Tel.021/318.05.11, Fax: 021/314.00.15
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2009 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer