Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipamente I.T. si licente necesare implementarii propiectului Proiectul SEROP ? Servicii de Ocupare Performante - Elaborarea, implementarea si evaluarea strategiei de aliniere a calitatii serviciilor publice de ocupare


Anunt de participare numarul 148476/13.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT
Adresa postala: STR.PRELUNGIREA CRISAN, NR.2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230008, Romania, Punct(e) de contact: ILINCA PIETRARU, Tel. +40 249438595, Email: [email protected], Fax: +40 249432276, Adresa internet (URL): www.anofm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipamente I.T. si licente necesare implementarii propiectului Proiectul SEROP ? Servicii de Ocupare Performante - Elaborarea, implementarea si evaluarea strategiei de aliniere a calitatii serviciilor publice de ocupare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul AJOFM OLT, localitatea Slatina, judetul Olt, str. Prelungirea Crisan, nr. 2
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare echipamente I.T. si licente: {Server IT (server de aplicatie +server baze de date );Storage;
Server firewall;Server BACK-UP;TAPE BACK-UP;RACK+ACCESORII +UPS;SWITCH(switch tip SAN+switch de retea);Laptop-uri;Imprimante;Multifunctionale laser color; Componente software de baza;Sistem operare servere;Sistem operare laptopuri; Aplicatie tip Office laptopuri;Sistem de gestiune a bazelor de date;Solutie antivirus servere si statii de lucru;Solutie firewall si proxy;Solutie backup}
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48820000-2 - Servere (Rev.2)
30121400-7-Copiatoare automate (Rev.2)
30213100-6-Computere portabile (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
48761000-0-Pachete software antivirus (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Server IT ?2 buc. (server de aplicatie ? 1 buc.; server baze de date ? 1 buc)
- Storage ? 1 buc.
- Server firewall ? 1 buc.
- Server BACK-UP ? 1 buc.
- TAPE BACK-UP- 1 buc
- RACK+ACCESORII +UPS- 2 buc.
- SWITCH ? 2 buc. (switch tip SAN ? 1 buc.;switch de retea ? 1 buc.)
- Laptop-uri ? 17 buc
- Imprimante ? 8 buc. din care 1 buc.color
- Multifunctionale laser color ? 4 buc.
- Componente software de baza
o Sistem operare servere
o Sistem operare laptopuri
o Aplicatie tip Office laptopuri
o Sistem de gestiune a bazelor de date
o Solutie antivirus servere si statii de lucru
o Solutie firewall si proxy
o Solutie backup
Valoarea estimata fara TVA: 843, 250RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
50 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garatiei de participare16.850ron. Ofertantii pot constitui garatia de participare conf. art.86 din 925/2006, actualizata, precum si prin depunere de numerar la casieria AJOFM Olt, sau in contul RO88TREZ5065005XXX000229 deschis la Trezoreria mun Slatina.Ofertantii incadrati in categoria IMM si care prezinta declaratie in acest sens(conform anexei la Legea 346/2004, au dreptul de a constitui garantia de participare in procent de 50% din cuantumul precizat mai sus.Perioada de valabilitate a garantiei - 90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul formularii unei CONTESTATII, autoritatea contractanta va RETINE suma prevazuta in art. 278 indice 1 OUG 34/2006 modificata si completata de OUG 76 din 30/06/2010, urmand ca, in situatia in care contestatia va fi respinsa, suma mai sus mentionata sa se faca venit la bugetul de stat . In vederea evaluarii in mod unitar a cuantumurilor garantiilor de participare depuse in euro sau in alte valute, echivalentul in lei al fiecareia dintre acestea va fi calculat la cursul monedei nationale (RON) comunicat de BNR cu 5 (cinci) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor . Garantiile departicipare emise in alte limbi decat limba romana vor fi prezentate in original si vor fi insotite de traducerile autorizate in limba romana.Autoritatea contractanta poate solicita din motive obiective extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In cazul in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura. In cazul unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari se va folosi Formularul 1 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% (5% pentru IMM-uri) din valoarea contractului fara TVA si va fi constituita in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.- Garantia trebuie sa fie irevocabila.Modul de constituire a garantiei de buna executie: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ? Formularul 2
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri externe: Proiectul SEROP ? Servicii de Ocupare Performante - Elaborarea, implementarea si evaluarea strategiei de aliniere a calitatii serviciilor publice de ocupare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Declaratii privind eligibilitatea
Completarea si prezentarea Formularului din Sectiunea Formulare a prezentei documentatii de atribuire.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea candidatului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publicaNOTA! Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi solicitate obligatoriu si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.II. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG34/2006Completarea si prezentarea Formularului din Sectiunea Formulare a prezentei documentatii de atribuire- Certificat de atestare fiscala eliberat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, (original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat (indiferent de cuantumul acestora) din luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prev.art.9 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011.- Certificat de plata a impozite si taxe locale (original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul)din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul local (indiferent de cuantumul acestora) din luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prev.art.9 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011.III. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006- completarea si prezentarea Formularului din Sectiunea Formulare a prezentei documentatii de atribuire.Formularul se va completa si de eventualii subcontractanti/terti sustinatori.Persoanele cu functie de decizie in cadrul AJOFM Olt cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documentele emise in legatura cu procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica (persoanele care aproba bugetul aferent achizitiei in cauza)GHERGHINA IONITA, CONSTANTIN CITU, CONSTANTIN GHEORGHE, DANIELA POPESCU.IV.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Cerinta obligatorie completarea si prezentarea Formular din SectiuneaFormulare a prezentei documentatii de atribuireNOTA! Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) si art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.Oferta comuna/asociere/consortiu: Documentele solicitate vor fi depuse de catre fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu.Persoana care sustine tehnic si/sau profesional operatorul economic ofertant nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina obligatia excluderii din procedura de atribuire(prevederile art.180, art.181 lit. a), c1) si d), art. 69^1 din OUG nr.34/2006 ). 1.Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, (se va prezenta o copie a acestuiasemnata si stampilata avand mentiunea ?conform cu originalul?/original/ copie legalizata) din care sa rezulte: - codurile CAEN, adresa actuala, - obiectul de activitate al societatii, - numele asociatilor, etc. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinde in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.(declaratie pe propria raspundere).In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate, a documentul in original/copie legalizata.Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr.34/2006, modificata si completata. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta Certificatul constatator)Persoane juridice straine: Se va prezenta echivalentul documentelor de mai sus insotite de traducere autorizata si legalizata.
2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura conf. Formularului din Sectiunea Formulare a prezentei documentatii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta de calificare continuta de formularul denumit "Informatii generale" si anume Inforamatii generale ? privind cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani.
Completarea si prezentarea Formularului ?Informatii generale?? din Sectiunea Formulare prezentei documentatii de atribuire.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiatiNOTA
1. Conversia leu-valuta se face prin raportarea la cursul mediu BNR aferent
fiecarui an in parte.
- cursul mediu BNR leu/euro pentru anul 2010 este 4, 2099 lei- cursul mediu BNR leu/euro pentru anul 2011 este 4, 2379 lei.- cursul mediu BNR leu/euro pentru anul 2012 este 4, 4560 lei.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de B.C.E. publicate pe site-ul www.ecb.int.
2. In cazul operatorului economic non-profit (ONG), echivalentul cifrei de afaceri sunt veniturile totale anuale.
3. In cazul IMM, valoarea cifrei de afaceri solicitata mai sus, va fi redusa la jumatate.
Demonstrarea incadrarii in categoria IMM se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii interesate privind incadrarea in categoria IMM. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conform modelului din Anexa 1/Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare si va fi prezentata in original.
Bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente, in copie certificata "conform cu originalul", de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusive liderul) va prezenta aceste documente.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).ยป din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa - Formularul 8 - Fisa de informatii generale.In cazul unei Asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte Formularul 8.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) cu cifra medie de afaceri globale declarate sauprezentarea altor documente edificatoare, in masura in careacestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice sifinanciare a ofertantului conform prevederilor art. 185 alin.(2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Atentie: a. Ofertantii rezidenti vor prezenta documentele solicitate mai sus in copie. Acestea vor contine mentiunea ?conform cu originalul", semnatura si stampila operatorului economic care depune oferta.b. Ofertantii nerezidenti vor prezenta documentele de mai sus sau echivalente in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiune ?conform cu originalul? insotite obligatoriu de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Lista principalelorlivrari de produse in ultimii 3 ani.
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada livrarii in ultimii 3 ani, de produse similare la nivelul a cel putin un contract, calculati de la termenul limita de depunerea a ofertelor. Ofertantul va prezenta documente/ informatii relevante din contract/ proces-verbal de receptie contrasemnat de beneficiar, etc., care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarul contractului, bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat contractul
Documentele se vor prezenta in copie ?conform cu originalul?.
Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si insotite de o traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Asociere
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.
In cazul desemnarii ofertei comune castigatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita legalizarea asocierii.
Sistem de management al calitatiiOfertantul va prezenta un certificat pentru sistemul de management al calitatii respectiv ISO 9001:2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularele 9 si 9A - in original, semnate si stampilate. Pentru fiecare contract mentionat in Formularul 9 si 9A se vor atasa orice documente suport (copiicontract/parti ale contractului, sausau procese verbale, etc.) care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarul contractului, bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat contractulDocumentele se vor prezenta in copie ?conform cu originalul?.Valorile contractelor vor fi exprimate in lei, la cursul de schimb leu/euro, mediu comunicat de B.C.E. pt. anul respectiv.Conversia altor monede decat Euro sau Lei se face utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre B.C.E.Formularul 13 - Lista cu asociatii si specializarea acestora, in original, semnat si stampilat.Se va prezenta Formular 13 ? Lista cu subcontractantii si specializarea acestora ? in original, semnat si stampilatSe va prezenta copia conforma cu originalul a certificatului ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la licitatia electronica ofertantii care au depus oferte eligibile. In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid. Invitatia va fi transmisa simultan tuturor participantilor. Aceasta va fi un mesaj generat si transmis automat de SEAP. In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: 1.In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa; 2.Numarul de runde: 1; 3.Durata runda: o zi. Pe parcursul licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea si numarul ofertantiilor participanti si nici cea mai buna oferta de pret. Dupa runda de reofertare, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in termen de 72 ore, Formularul de oferta si anexele la formularul de oferta cu noile preturi rezultate in urma licitatiei electronice.Daca in urma licitatiei electronice se constata ca doua sau mai multe oferte contin acelasi pret , autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.01.2014 10:00
Locul: Sediul A.J.O.F.M. Olt, str. Prelungirea Crisan, nr.2, localitatea Slatina, jud. Olt.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor (maxim 2 persoane de fiecare ofertant), reprezentanti UCVAP, membrii comisiei.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?SEROP ? Servicii de Ocupare Performante - Elaborarea, implementarea si evaluarea strategiei de aliniere a calitatii serviciilor publice de ocupare? ID 92443.proiect finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
VI.3) Alte informatii
I. Termen livrare: maxim 30 de zile de la semnarea contractului. Termen de instalare/configurare: maxim 20 de zile de la semnarea procesului verbal de recep?ie a produselor.II.Daca in urma licitatiei electronice se constata ca doua sau mai multe oferte contin acelasi pret , autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste contestat.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AJOFM OLT - Compartiment achizitii
Adresa postala: Strada Prelungirea Crisan, nr.2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230008, Romania, Tel. +40 249438595, Email: [email protected], Fax: +40 249432276, Adresa internet (URL): www.anofm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 12:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer