Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Furnizare echipamente pentru centrele de procesare ale Bancii Nationale a Romaniei?


Anunt de participare numarul 142197/27.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Nita, Tel. +40 311323222, In atentia: Cristiana Cretulescu, Email: [email protected], Fax: +40 213110162, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 16, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030035, Romania, Tel. +40 311323242, In atentia: Cristiana Cretulescu, Email: [email protected], Fax: +40 213158294
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 16, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030035, Romania, Tel. +40 311323242, In atentia: REGISTRATURA Cristiana Cretulescu, Email: [email protected], Fax: +40 213158294, Adresa internet (URL): http: //www.bnr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
, ,Furnizare echipamente pentru centrele de procesare ale Bancii Nationale a Romaniei?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Banca Nationala a Romaniei
Sucursala Regionala Bucuresti
SRCluj;SRIasi;SRTimis
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotarea centrelor de procesare ale Bancii Na?ionale a Romaniei cu echipamente noi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30123630-2 - Masini de rulare in fisicuri a monedelor (Rev.2)
30132200-5-Masini de numarat bancnote (Rev.2)
42921330-0-Masini de ambalare (Rev.2)
48921000-0-Sisteme de automatizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului sarcini
Valoare estimata Lot I , ,Furnizare masini de numarat si infisicat monede? - 538.800, 00 Lei fara TVA
Valoare estimata Lot II , ,Furnizare masini de banderolat bancnote? - 26.940, 00 Lei fara TVA
Valoare estimata Lot III , ,Furnizare masini de numarat bancnote? - 35.920, 00 Lei fara TVA
Valoare estimata Lot IV , ,Furnizare sisteme de management al aerului tehnologic? - 80.820, 00 Lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 682, 480RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de: 10.700, 00 Lei - Lot I , ,Furnizare ma?ini de numarat ?i infi?icat monede?500, 00 Lei - Lot II , ,Furnizare ma?ini de banderolat bancnote?700, 00 Lei - Lot III , ,Furnizare ma?ini de numarat bancnote?1.600, 00 Lei - Lot IV , ,Furnizare sisteme de management al aerului tehnologic?Valabilitate: 100 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Echivalen?a Leu/alta valuta se va face la cursul BNR de la data publicarii anun?uluide participare? Garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau cont bancar RO64NBORROBP000000XXXXXX, deschis la BNR Centrala (in toate cazurile se aplica prevederile art. 86 (1), (2), (3) b, (4), (5), (6), 87 din HG. 925/2006).Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 2781 lit. b din OUG 34/2006.In cazul ofertantilor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in L 346/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantum. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractata, fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui si se va depune de operatorul economic la sediul autoritatii contractante, pana la data semnarii contractului sau cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii acestuia.? Garantia de buna executie se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (in toate cazurile se aplica prevederile art. 89 (1) si (2), 90 (1), 91, 92 (1) din HG. 925/2006).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii.BNR are oblig de a efectua plata catre furnizori, in termenul convenit cu acestia, de la emiterea facturii.BNR nu efectueaza plati in avans.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44, 45 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaCompletarea formularului A.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Completarea formularului B.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Certificat de participare la licita?ie cu oferta independenta
Completarea formularului C.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006
Completarea formularului D.
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 691 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Persoanele cu func?ii de decizie din cadrul autorita?ii contractante, in ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: ?Guvernator ? Academician Mugur Isarescu
?Prim-Viceguvernator ? Prof. univ. dr. Florin Georgescu?Viceguvernator ? Bogdan Olteanu
?Viceguvernator ? Dr. Cristian Popa
?Membru ? Prof. univ. dr. Marin Dinu
?Membru ? Prof. univ. dr. Nicolae Danila
?Membru ? Prof. univ. dr. Virgiliu Stoenescu
?Membru ? Conf. univ. dr. Agnes Nagy
?Membru ? Dr. Napoleon PopConducerea Direc?iei Achizi?ii
?Vasile Ifrim, Director ? Director
?Niculae Dumitrache ? Director AdjunctConducerea Direc?iei Contabilitate
?Iulia Stanciu, Director ? Director
?Daniela Ilie ? Director AdjunctConducerea Direc?iei Juridice
?Alexandru Paunescu ? DirectorConducerea Direc?iei Emisiune, Tezaur ?i Casierie
?Ionel Ni?u, Director ? Director
?Ion Bogdan Cazacu ? Director Adjunct* Lista persoanelor cu func?ie de decizie din cadrul Autorita?ii contractante se regaseste pe site-ul Bancii Na?ionale a Romaniei http: //www.bnr.ro. Persoane juridice romane
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in Codul CAEN din certificatul constatator. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.Persoane juridice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenentadin punct de vedere profesional.Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenentadin punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident (traduse in limba romana si legalizate).
Persoana juridica straina beneficiaza in Romania de acelasi regim privind participarea, de care beneficiaza si executantul roman in tara in care executantulstrain este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru a putea participa la etapa finalade licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie inscrisi in SEAP.Informatii privind modul de inscriere si modul de utilizare a aplicatiei SEAP de catre ofertanti se gasesc la www.cnmsi.ro.Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura intr-o singura runda.La etapa finala de licitatie electronica vor participa numai ofertantii care au depus oferte admisibile si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta.Elementul care face obiectul procesului de ofertare estepretul cel mai scazut.Ofertele depuse de operatorii economici, in cadrul licitatiei electronice, nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.In cazul in care ofertantul nu modifica oferta initiala, la stabilirea clasamentului final, SEAP va lua in considerare oferta depusa anterior, oferta introdusa in sistem la initierea licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2013 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.04.2013 11:00
Locul: Bucuresti, str. Lipscani, nr. 16, parter, sector 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicirea va contine mandatul acordat reprezentantului ofertantului. Reprezentantul va prezenta obligatoriu C.I./B.I. (in original ?i in copie) si imputernicirea in original.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Referitor la clarificari: Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire se vor face numai in scris.Mod de transmitere: fax (0213158294) si e-mail ([email protected]).Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: conform prevederilor art. 78, 79 din OUG 34/2006, de regula, in trei zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economicReferitor la forma de asociere: Toti membrii asociatiei trebuie sa prezinte documentele privind situatia personala.?Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale si clasate pe primul loc se va face prin prezentarea de noi oferte financiare cu noi pre?uri pentru produsele solicitate(in plic sigilat) care vor fi deschise de comisia de evaluare.?Reprezentantii ofertantilor pot asista la deschiderea ofertelor doar cu imputernicire scrisa si semnata de persoanele competente, inso?ita de copia actului de identitate (Imputernicirea va mentiona nivelul de delegareal reprezentantului).In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei ? Directia Juridica
Adresa postala: str. Doamnei, nr. 8, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 213158087, Fax: +40 203126484
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.02.2013 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer