Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipamente si utilaje tehnologice si functionale fara montaj in cadrul proiectului ?COMPLEX DE AGREMENT ?LA STEJARII,cod SMIS 19896 in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turi


Anunt de participare numarul 141705/31.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. Medusa Hotel International S.R.L.
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Jandarmeriei, nr. 14, parter, bl. B17, ap. 4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013896, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Dorobantu, Tel. +4 0740036603/ +4 0316205830, In atentia: Adriana Dorobantu, Email: [email protected], Fax: +4 0316205830, Adresa internet (URL): www.medusaturism.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
Altele: turism
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipamente si utilaje tehnologice si functionale fara montaj in cadrul proiectului ?COMPLEX DE AGREMENT ?LA STEJARII, cod SMIS 19896 in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2 ? Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Muncipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Jandarmeriei nr. 14A
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de echipamente si utilaje tehnologice si functionale fara montaj (obiectul contractului include: livrare, ambalare, asigurare, transport, formalitati vamale, depozitare, dezambalare, consumabile necesare pentru efectuarea testelor de receptie, licente, instruire, garantie) in cadrul proiectului ?COMPLEX DE AGREMENT ?LA STEJARII? - cod SMIS 19896 in vederea realizarii acestuia.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31000000-6 - Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)
32000000-3-Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2)
38000000-5-Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
39000000-2-Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)
42000000-6-Echipamente industriale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1:1 centrala termica, 1 centrala de apa racita cu turn de racire
Lot 2:1 instalatie de climatizare si ventilare
Lot 3:1 instalatie de irigatie
Lot 4:1 instalatie sanitaraLot 5:1 instalatie de stins incendiu
Lot 6:3 echipamente pentru piscine, 1 piscina, 4 saune
Lot 7:1 instalatie electrica de siguranta
Lot 8:1 instalatie electrica
Lot 9:1 instalatie curenti slabi, BMS
Lot 10:6 lifturi
Specificatiile tehnice pentru produsele ce vor fi furnizate sunt detaliate in caietul de sarcini(sect.2 a documentatiei de atribuire).
Valoarea estimata fara TVA: 7, 185, 582.13RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
L1:18390lei;L2:30355lei;L3:6900lei;L4:3167lei;L5:1719lei;L6:35408lei;L7:6179lei;L8:10964lei;L9:15874lei;L10:14031lei.Per.Valabilit.GarantieParticpare(denumita GP)-90zileDeLaDataLimitaDePrimireAOfertelor(denumitaOF).GP seConstituieInFav.AutoritatiiContractante(denumitaAC) cf Art.86alin(1)-HG925/2006prin: ViramentBancarSauInstrumentDeGarantareEmis cfLegiiDe oSocBancaraSauDeAsig.InOrig.In CuantumulSiPtPer.Prev.InDoc.DeAtribuire(Formular03).PtConstituireaGPprinViramentBancar: InContRO18BACX0000000324542011 UnicreditTiriac-suc.GrigoreMora: RO6505878.Instr.DeGarantare: VaCuprindeSiPrev.Art.278^1Alin(1)Lit.a)Sau b), DupaCaz, RaportatLaVal.FiecaruiLotInParte, siAlin(2)-OUG34/2006SiPrev.Art87alin(1), lit.a, b, c-HG925/2005;VaContineReferireExpresaSiLaPosibil.ACsaExecuteGPdaca: seRetrageOF inPer.Valabilit.Ei;dacaOFeStab.Castigatoare, darNuSeConstituieGarantiaDeBunaExecInPerValabilit.OFsi, oricum, nuMaiTarziuDe15ziledelaSemnareContr;desiOFeStab.Castigatoare, ofertantulRefuzaSaSemnezeContrInPerValabilit.OF;(SumeleSolicDe ACcf.Art.278^1Alin(1), (2)-OUG34/2006)SeFormuleazaContestatieSiCNSCoRespingePeFond, ContestatorulRenuntaLaContestatie, maiPutinDacaRenutareaAfostRealizata icAC aAdoptatMas.DeRemediereNecesare, cfArt256^3Alin(1)OUG34/2006.DovadaConstituiriiGPsePrezintaInorig.CelTarziuLaDataSiOraStab.ptDeschidereaOF.ToateDoc.PrivindConstituireaGPsePrezintaCaDoc.InsotitoareAleOF.OFneinsotitedeGPconf.CerintelorDeMaiSusSeResping deAC.ACpoateSolic.ExtindereaPerValabilit.OF.dacaOfertantulExtindePer.Valabilit.OF, per.Valabili.GP vaFiPrelungitaCoresp.Echivalenta ptGP depusaInEURseFaceCursulBNR dinDataAnt.Cu5zileDateiLimitaDeDepunereA OF.NOTA: Ofertantul-IMMbenef.DeReducereaCu50%aGP, cf.Art16alin(2)Legea346/2004, DacaPrezintaAC, inOrig.SauCopieConf.CuOrig., oDeclaratieTip(Formular 02), pePropriaRaspundereSemnataSiStampilataDeReprez.LegalAlOperatoruluiEc.PrivindIncadrareaInAceastaCat., cfAnexa1Legea346/2004.InCazulUneiAsocieri, TotiMembriiTrebuieSaFieIMMpt aBenef.dePrev.Legii346/2004 CuantumulGarantieiDeBunaExecutie(denumitaGE)este10%dinPretulContractului, faraTVA.GEseConstituie: cf Art89Alin2 siArt90alin1dinHG925/2006;printr-unInstrumentDeGarantareEmis cfLegiiDeOSoc.BancaraOriDeAsig.siSeDepuneCelTarziuLaDataSemnariiContr.AC vaRestituiGE, inMax14zileDelaDataPlatiiFacturiiFinale, subConditiaExecutariiDeFurnizorA TuturorObligatiilorSalePotrivit contr, dacaAC nuaRidicatAnteriorPretentiiAsupraEi.NOTA: Ofertantul-IMM benef de ReducereaCu50%a GE, cfArt16alin2dinLegea346/2004, sub ConditiaPrezentarii, AC, in origSauCopieConf.cuOrig., oDeclaratie?tip(Formular 02), pePropriaRaspundere, SemnataSiStampilataDeReprez.LegalAlOfertantului, PrivindIncadrareaInAceastaCategorie, inFormaPrevazutaInAnexa1laLegea346/2004.Pt asocieri, totiMembriiTrebuieSaFieIMM pt a BeneficiaDePrev.Legii346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR2007-2013;Axa5;DMI5.2;FDR? peste 50%, plata 90zileDeLa acceptarea facturiiFiscale, 20%dupaPVlivrare, 80%dupaPVpunere infunctiune.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie:
Neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006
Documente care sustin indeplinirea cerintei:
1. Se va completa Declaratie privind eligibilitatea (Formularul 06 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire).
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
Declaratia se va depune si de catre tertul sustinator, daca candidatul beneficiaza de sustinerea unui tert conform art. 186 si/sau art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006.
2. Cazier judiciar al companiei.Pentru statele in care nu se elibereaza un astfel de document, operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica cu privire la neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul 06 din Sectiunea III ? Formulare).Cazierul se va depune in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu orginalul?.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest document.Documentul se va depune si de catre tertul sustinator, daca candidatul beneficiaza de sustinerea unui tert conform art. 186 si/sau art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006.Cerinta obligatorie:
Neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006
Documente care sustin indeplinirea cerintei:
1. Se va completa Declaratie privind eligibilitatea (Formularul 06 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire).
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
Declaratia se va depune si de catre tertul sustinator, daca candidatul beneficiaza de sustinerea unui tert conform art. 186 si/sau art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006
2. Cazier judiciar al companiei. Pentru statele in care nu se elibereaza un astfel de document, operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica cu privire la neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul 06 din Sectiunea III ? Formulare).Cazierul se va depune in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu orginalul?.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest document.Documentul se va depune si de catre tertul sustinator, daca candidatul beneficiaza de sustinerea unui tert conform art. 186 si/sau art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006.Cerinta obligatorie:
Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.
Documente care sustin indeplinirea cerintei:
1. Se va completa Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 (Formularul 07 din Sectiunea III ?Formulare a documentatiei de atribuire).
Declaratia se va depune si de catre tertul sustinator pentru situatiile prevazute la lit. a), c) si d) din Formular, respectiv ca nu se incadreaza in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, daca candidatul beneficiaza de sustinerea unui tert conform art. 186 si/sau art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.2. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul general consolidat al statului, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa ca candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun candidaturile;
3. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale pentru punctul/punctele de lucru/sediul implicate in derularea contractului din care sa reiasa ca candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun candidaturile;
4. Certificat privind plata contributiei la asigurarile sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS).
Certificatele se depun in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu orginalul?.Cerinta obligatorie:
Demonstrarea calitatii de participant la procedura
Documente care sustin indeplinirea cerintei:
Se va completa Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formularul 05 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire).
Cerinta obligatorie:
?Certificatul de participare cu oferta independenta? ? conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010
Documente care sustin indeplinirea cerintei:
Se va completa Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? (Formularul 09 din Sectiunea III ? Formulare)
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.Cerinta obligatorie:
Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006
Documente care sustin indeplinirea cerintei:
Se va completa Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul 10a din Sectiunea III ?Formulare). In situatia in care din documentele solicitate reiese ca candidatul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura.
Persoanele de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Catalina Bobarnac / Anca Andra Ogneru ? Administrator
Catalina Bobarnac ?Expert Achizitii Publice
Doina Furnica ? Controlor Financiar, in calitate de reprezentant al SC AUDIT CONSULTING D.F. SRL
Ciprian Ionut Ungurianu ? responsabil tehnic
Iulian Petru Lupu ? inginer instalatii pentru constructii
Mihnea Ioan Ureche ? manager proiectCostin Stoian ? inginer constructii civile.
Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca candidatul beneficiaza de sustinerea unui tert conform art. 186 si/sau art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
Cerinta obligatorie:
Neincadrarea in situatia prevazuta la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Documente care sustin indeplinirea cerintei:
Se va completa Declaratie privind neincadrarea in conflict de interes asa cum este definit la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 (Formularul 10b din Sectiunea III-Formulare).
Nota 1: Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare) atrage excluderea candidatului din procedura de atribuire.
Nota 2: In cazul in care exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
Nota 3: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente din care sa rezulte ca acesta nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 sau acestea nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, Autoritatea Contractanta va accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a
unei asociatii profesionale care are competente in acest sens (Formularul 08 din Sectiunea III-Formulare) Cerinta obligatorie:
Pentru persoane juridice/fizice romane: Dovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.
Documente care sustin indeplinirea cerintei:
Se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii candidaturilor care sa ateste faptul ca domeniul de activitate al candidatului corespunde obiectului procedurii: vanzare sau productie de echipamente si utilaje tehnologice si functionale si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment.Cerinta obligatorie:
Pentru persoane juridice/fizice straine: Dovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile din tara in care operatorul economic este stabilit.
Documente care sustin indeplinirea cerintei:
Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit, precum si care sa ateste ca obiectul de activitate al candidatului corespunde obiectului procedurii: vanzare sau productie de echipamente si utilaje tehnologice si functionale si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate / atestate la autoritatile competente ale tarii respective.
Documentele se vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea, conform cu originalul?, semnata si stampilata de catre candidat. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
in original/copie legalizata.
In cazul in care candidatura este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota: In cazul in care exista incertitudini referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) a unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta1: Media Cifrei de afaceri globale a candidatului pentru ultimii trei ani financiari(2009, 2010, 2011) trebuie sa fie cel putin egala cu: Lotul 1 ?1800000 lei; Lotul 2 ? 3000000 lei; Lotul 3 -690000 lei; Lotul 4 ? 300000 lei;Lotul 5 ? 170000 lei; Lotul 6 ? 3550000 lei; Lotul 7 ? 620000 lei ;Lotul 8 ?1100000 lei, Lotul 9 ? 1590000 lei: Lotul 10 ? 1400000 lei.Se vor prezenta: 1.Declaratie privind cifra de afaceri (Formularul 11 din Sectiunea III
? Formulare a documentatiei de atribuire)2. Bilanturile contabile sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit candidatul vizate si inregistrate de organele competente, pentru ultimii 3 ani (2009, 2010 si 2011) - in copie
?conform cu originalul.?NOTA: In conditiile respectarii prevederilor art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, operatorii economici au dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente
pe care Autoritatea Contractanta le poate considera edificatoare, in masurain care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului.In cazul unei asocieri, capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor
asocierii.Un operator economic poate, in scopul derularii contractului, sa recurga la capacitatile economice si financiare ale altor entitati, indiferent de natura relatiilor dintre candidat si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile art.186 din OUG34/2006.
In acest caz, candidatul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza.Pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare in cazul sustinerii de catre un tert se va prezenta un angajament ferm
(Formularul 21 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire) al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatulului resursele financiare
invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006 (dovada facandu-se prin completareaFormularului 06 -
Declaratie privind eligibilitatea si completarea Formularului 07 - Declaratie
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 ?lit. a), c^1), d din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire)
sau Formularul 08 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrareain una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006(pentru persoanele juridice straine). Informatii privind asociatii: Se va completa Formularul 13a si Fomularul 13b din Sectiunea III ?Formulare a documentatiei de atribuire.
COMPLETARE CRITERIU SELECTIE: Capacitatea economica si financiara-Media Cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani financiari-40PCT.In cazul in care2sau mai multi candidati intrunesc punctaje egale dupa aplicarea algoritmului de selectie, acestia se vor ordona dupa media cifrei de afaceriglobale pe ultimii3ani, in ordine descrescatoare.Punctajul pentru criteriul deselectie?media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani?(PCEF)se acordaastfel: Pentru lotul1: pentru o valoare egala cu echivalentul a 1.800.000 lei, se acorda 0puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a1.800.001 lei si mai mica de 3.600.000 lei se acorda 10 puncte;pentru ovaloare egala sau mai mare decat echivalentul a 3.600.000 lei si mai mica de 7.200.000 lei se acorda 20puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 7.200.000 lei, se acorda 40puncte;Pentru lotul 2: pentruo valoare egala cu echivalentul a 3.000.000 lei, se acorda 0 puncte;
pentru o valoare egala saumai mare decat echivalentul a 3.000.001 lei si mai mica de 6.000.000 lei, se acorda 10 puncte;pentru o valoare egala saumai mare decat echivalentul a 6.000.000 lei si mai mica de 12.000.000 lei, se acorda 20 puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 12.000.000 lei, se acorda 40 puncte;Pentru lotul 3: pentru ovaloare egala cu echivalentul a 690.000 lei, se acorda 0 puncte;pentru ovaloare egala sau mai mare decat echivalentul a 690.001 lei si mai mica de1.380.000 lei, se acorda 10puncte;pentru o valoare egala sau mai maredecat echivalentul a 1.380.000 lei si mai mica de 2.760.000 lei se acorda 20puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 2.760.000lei, se acorda 40puncte;Pentru lotul 4: pentru o valoare egala cu echivalentula 300.000 lei, se acorda 0puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decatechivalentul a 300.001 lei si mai mica de 600.000 lei se acorda 10puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 600.000lei si mai mica de 1.200.000 lei se acorda 20 puncte;pentru o valoare egalasau mai mare decat echivalentul a 1.200.000 lei, se acorda 40 puncte;
Pentru lotul 5: pentru o valoare egala cu echivalentul a 170.000 lei, se acorda 0 puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 170.001 lei si mai mica de 340.000 lei, se acorda 10 puncte;pentru ovaloare egala sau mai mare decat echivalentul a 340.000 lei si mai mica de 680.000 lei, se acorda 20 puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 680.000 lei, se acorda 40 puncte;Pentru lotul 6: pentru o valoare egala cu echivalentul a 3.550.000lei, se acorda 0 puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 3.550.001 lei si mai mica de 7.100.000 lei se acorda 10 puncte;pentru o valoare egala sau mai maredecat echivalentul a 7.100.000 lei si mai mica de 14.200.000 lei se acorda 20 puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 14.200.000 lei se acorda 40 puncte;Pentru lotul 7: pentru o valoare egala cu echivalentul a 620.000 lei, se acorda 0 puncte;
pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 620.001lei si mai mica de 1.240.000 lei, se acorda 10puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 1.240.000 lei si mai mica de 2.480.000Lei seacorda 20puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 2.480.000lei, se acorda 40 puncte;Pentru lotul 8: pentru o valoare egala cu echivalentul a 1.100.000 lei, se acorda 0 puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 1.100.001 lei si mai mica de 2.200.000 lei seacorda 10 puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 2.200.000 lei si mai mica de 4.400.000lei se acorda 20 puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 4.400.000 lei, se acorda40puncte;Pentru lotul 9: pentru o valoare egala cu echivalentul a 1.590.000 lei, se acorda 0 puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 1.590.001 lei si mai mica de 3.180.000lei se acorda 10puncte;
pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 3.180.000lei si mai mica de 6.360.000lei se acorda 20 puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 6.360.000 lei, se acorda 40 puncte;Pentru lotul 10: pentru o valoare egala cu echivalentul a 1.400.000 lei, se acorda 0 puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 1.400.001 lei si mai mica de 2.800.000 lei se acorda 10 puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 2.800.000 lei si mai micade 5.600.000lei se acorda 20 puncte;pentru o valoare egala sau mai mare decat echivalentul a 5.600.000 lei, se acorda 40 puncte;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: 1. Declaratie privind cifra de afaceri (Formularul 11 dinSectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire)2. Bilanturile contabile sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit candidatul vizate si inregistrate de organele competente, pentru ultimii 3 ani (2009, 2010 si 2011) - in copie?conform cu originalul.?NOTA: In conditiile respectarii prevederilor art. 185 alin. (2) dinO.U.G. nr. 34/2006, operatorii economici au dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care Autoritatea Contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv: 2009-4.2373;2010-4.2099;2011-4.2379.Candidatii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana.Pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare in cazul sustinerii de catre un tert: prezentarea unui angajament ferm(Formularul 21 din Sectiunea III?Formulare a documentatiei de atribuire)al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatulului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 (dovada facandu-se prin completarea Formularului 06- Declaratie privind eligibilitatea si completarea Formularului 07 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? lit. a), c1), d) din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire) sau Formularul 08 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (pentru persoanele juridice straine).xxxx
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: a) Se va prezenta lista principalelor livrari de echipamente tehnologice si
functionale pentru constructii efectuate in ultimii 3 ani, b) Se va prezenta cel putin un document /contract/proces verbal de receptie
sau punere in functiune sau similare care sa confirme livrarea de produse similare (echipamente tehnologice si functionale pentru constructii aferente
fiecarui lot) in cantitatile de minim, pentru: Lotul 1 ?instalatie compusa din
centrala termica, centrala de apa racita cu turn de raciere:
Cazan de temperatura joasa functionand pe gaze naturale sau motorina, cu putere termica nominala de min. 800 KW ? 1 buc;Arzator mixt functionand pe gaze naturale sau pe motorina, cu putere termica de min. 850 KW ? 1
buc; Turn de racire cu circuit inchis cu putere min. 450 kw ? 1 buc;Racitor de lichid pentru montaj la interior putere min. 400 kw ?1 buc;Pompe circulatie agent termic?23 buc;Schimbatoare de caldura in placi cu puterea termica min. 120 kW ? 7 buc;
Lotul 2 ?instalatie de climatizare si ventilare: Centrale de tratare aer cu debit de aer min. 20000 mc/h ? 1 buc;Ventiloconvector necarcasat, pentru montaj in plafonul fals? 100 buc;Atenuatoare de zgomot pentru montaj pe tubulatura de ventilatie? 30buc;Ventilatoare de introducere si/sau de extractie si/sau de presurizare
si/sau de desfumare ? 30 buc;Clapete antifoc ?180 buc;Lotul 3 ? instalatie de irigatie-instalatie de irigatie complet echipata ?suprafata min 6000mp - 1buc;Lotul4 ? instalatie sanitara-Statie pompare ape uzate menajere, min.Q=20 mc/h, H=8 mCA ? 1 buc;Separator de hidrocarburi min. Q=5 l/s ? 1buc; Lotul5 ?instalatie de stins incendiul-Aparat de control si semnalizare, sistem alternativ aer-apa min. Dn 100 mm ? 4 buc; Capete de sprinkler ? 1000 buc;Lotul6 ? echipament pentru piscine si saune-Instalatie piscina interioara, cuprinzand pompe, echipamente tratare apa, filtre, conducte, armaturi etc.(fara piscina propriu-zisa)suprafata min.
300 mp ? 1 buc;
Instalatie pentru piscina descoperita, cuprinzand pompe, echipamente
tratare apa, filtre, conducte, armaturi etc.(fara piscina propriu-zisa)suprafata
min. 15 mp ? 1 buc;Piscina exterioara suprafata min. 15 mp ? 1 buc;Sauna tip "hammam" ? 1 buc;Sauna Finlandeza-1buc;Lotul 7?instalatie electica de
siguranta: UPS min. 60 KVA ?1buc;Grup electrogen min.250 KVA?1buc;Lotul 8?
instalatie electrica-Tablou electric de distributie complet echipat min. 2000
KW ? 1 buc;Tablou electric de siguranta complet echipat min. 400 KW ? 1
buc;Tablouri electrice complet echipate min. 30 KW ?40buc;Lotul 9 ?instalatie curenti slabi si BMS: Cititoare de proximitate ? 50 buc;Camere video color IP?50buc;Proiectoare de sunet?40buc;Difuzoare de plafon?100buc;Detector de fum si temperatura multi criteria?300 buc;Instalatie BMS comanda, control si monitorizare Centrala temica, Centrala de frig, Centrala de tratare aer, Iluminat interior si exterior, Distributie electrica,
Managementul consumului electric, Instalatii sanitare si de stins incendiul Instalatii de evacuare a fumului si noxelor, Conditii meteo exterioare, Interfata cu sistemul de avertizare incendiu si control acces ? 1instalatie;Lotul 10 ? lifturi- Lift persoane capacitate min. 12 persoane ? 5buc.Prin ?ultimii 3 ani? se va intelege perioada de 3ani calculata pana la datalimita de depunere a candidaturilor.Se vor prezenta: 1.Detalii privind livrarile de produse similare (echipamente tehnologice si functionale pentru constructii aferente fiecarui lot), efectuate in ultimii 3 ani, continand cantitati, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati ?Formularul 12 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire.2.Implicarea in executia contractelor care demonstreaza experienta similara va fi dovedita prin prezentareadeclaratiei/contractului/procesuluiverbal de receptie sau punere in functiune sau similare
documentului emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientulbeneficiar.Acest document va contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul contractului;tipul si cantitatea produselor furnizate;perioada in care s-a realizat contractul;calitatea candidatului.Documentele care demonstreaza experienta similara vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul.Sunt considerate astfel de documente doveditoare(exemplificativ): copii de pe contracte(inclusiv acte aditionale)copii de pe PV(de punere in functiune, de receptie sau similare)sau parti relevante din acestea.
In cazul unei asocieri, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Un operator economic poate, in scopul derularii contractului, sa recurga lacapacitatile tehnico-profesionale ale altor entitati, indiferent de natura relatiilor dintre candidat si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile art.190 din OUG 34/2006.In acest caz, candidatul are obligatiade a dovedi sustinerea de care beneficiaza.Pentru demonstrarea capacitatiitehnico-profesionale in cazul sustinerii de catre un tert, se va prezenta un angajament ferm (Formularul 22 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire) al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatulului resursele invocate.
Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 din OUG nr.34/2006 si ale art.181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr.34/2006(dovada facandu-se prin completarea Formularului 06 - Declaratie privind eligibilitatea si completarea Formularului 07 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006 ? lit.a), c^1) si d) din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire), sau Formularul 08 ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea inuna dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006(pentru persoanele juridice straine).Informatii privind asociatii: Se va completa Formularul 13a si Fomularul 13b din Sectiunea III ?Formulare a documentatiei de atribuire.COMPLETARE DETALII ALGORITM DE SELECTIE A CANDIDATILOR: criterii de selectie: capacitatea tehnica-experienta relevanta in contracte de furnizare
de produse similare derulate in ultimii 3 ani-punctaj maxim-60 pct.Cel mai mare contract/cele mai mari contracte similare prezentat/e de candidat se va/vor puncta astfel: punctajul pentru criteriul de selectie ?experienta relevanta in contracte de furnizare de produse similare (echipamentetehnologice si functionale pentru constructii aferente fiecarui lot), in unul sau mai multe contracte derulate in ultimii 3 ani(PCT)-se acorda in functie de cantitatea produselor furnizate astfel: Lot 1: pt dovedirea furnizarii: - Cazan de temperatura joasa functionand pe gaze naturale sau motorina, cu putere termica nominala de min. 800 KW: 1 buc-0 pct; intre 2-5 buc-3 pct; intre 6-10 buc - 5 pct; mai mult de 10 buc-10 pct; - arzator mixt functionand pe gaze naturale sau pe motorina, cu putere termica de min. 850 KW: 1 buc- 0 pct;intre 2-5 buc - 3 pct; intre 6-10 buc - 5 pct; mai mult de 10buc - 10 pct;
-Turn de racire cu circuit inchis cu putere min. 450 kw: 1 buc- 0 pct; intre 2-5buc - 3 pct; intre 6-10 buc - 5 pct; mai mult de 10buc- 10 pct; - Racitor de lichid pentru montaj la interior putere min. 400 kw: 1 buc -0 pct; intre 2-5buc - 3 pct; intre 6-10 buc - 5 pct; mai mult de 10buc- 10 pct; - pompecirculatiie agent termic: 23 buc- 0 pct; intre 24-50 buc - 3 pct; intre 51-100buc - 5 pct; mai mult de 100 buc- 10 pct; -Schimbatoare de caldura in placicu puterea termica min. 120 kW: 7 buc- 0 pct; intre 8-15 buc - 3 pct; intre 16-30 buc - 5 pct; mai mult de 30 buc - 10 pct;Lot 2: pt dovedirea furnizarii: -Centrala de tratare aer cu debit de aer de min 20000 mc/h: 1 buc- 0 pct;intre 2-5 buc - 5 pct; intre 6-10 buc - 10 pct; mai mult de 10 buc-20 pct;
- Ventiloconvector necarcasat pt montaj in plafonul fals: 100 buc- 0 pct; intre101-200 buc - 3 pct; intre 201-400 buc - 5 pct; mai mult de 400 buc-10 pct; -Atenuatoare de zgomot pt montaj pe tubulatura de ventilatie: 30 buc- 0 pct;intre 31-60 buc - 3 pct; intre 61-100 buc - 5 pct; mai mult de 100buc- 10 pct;
- Ventilatoare de introducere si/sau de extractie si/sau de presurizare si/saude desfumare: 30 buc- 0 pct; intre 31-60 buc -3 pct; intre 61-100 buc - 5pct; mai mult de 100 buc-10 pct; - Clapete antifoc: 180 buc- 0 pct; intre 181-350 buc - 3 pct; intre 351-700 buc- 5 pct; mai mult de 700 buc - 10 pct; Lot 3: pt dovedirea furnizarii: - Instalatie irigat complet echipata in suprafata de: 6000mp- 0 pct;
intre 6001-10000mp - 10 pct; intre 10001-20000mp - 30 pct;mai mare de 20000 mp- 60 pct; Lot 4: pt dovedirea furnizarii: - Statie pompare ape uzate menajere, min. Q=20 mc/h, H=8 mCA: 1 buc- 0 pct;intre 2-5 buc - 10 pct;intre 6-10 buc -20pct; mai mult de 10 buc- 40 pct; - Separator de hidrocarburi min. Q=5 l/s: 1 buc - 0 pct;intre 2-5 buc - 5 pct; intre 6-10 buc -10 pct;mai mult de 10 buc- 20 pct; Lot 5: pt dovedirea furnizarii: -Aparat de control si semnalizare, sistem alternativ aer-apa min. Dn 100 mm: 4 buc- 0pct;intre 5-10 buc - 10 pct;intre 11-20 buc - 20 pct; mai mult de 20 buc- 30pct;
- Capete de sprinkler: 1000 buc - 0 pct;intre 1001-1500 buc -10 pct;intre1501-2000 buc - 20 pct; mai mult de 2000 buc- 30 pct;
Lot 6: pt dovedirea furnizarii: - Instalatie piscina interioara, cuprinzand pompe, echipamente tratare apa, filtre, conducte, armaturi etc. (fara piscina propriu-zisa) suprafata min. 300 mp: 1 buc- 0 pct; 2 buc - 5 pct;intre 3-4buc - 10 pct;mai mult de 4 buc - 30 pct; - Instalatie pentru piscinadescoperita, cuprinzand pompe, echipamente tratare apa, filtre, conducte, armaturi etc. (fara piscina propriu-zisa) suprafata min. 15 mp: 1 buc- 0 pct;intre 2-5 buc - 1 pct; intre 6-10 buc - 3 pct;mai mult de 10 buc- 5 pct; -Piscina exterioara suprafata min. 15 mp: 1buc-0 pct;intre 2-5 buc - 1 pct;intre 6-10 buc - 3 pct;mai mult de 10 buc- 5 pct; - Sauna tip "hammam": 1buc- 0 pct;intre 2-4 buc - 3 pct; intre 5-7 buc - 5 pct;mai mult de 7 buc - 10pct;
- Sauna Finlandeza: 1 buc- 0 pct;intre 2-4 buc - 3 pct;intre 5-7 buc - 5 pct;mai mult de 7 buc - 10 pct; Lot 7: pt dovedirea furnizarii: - UPS min. 60KVA: 1 buc- 0 pct; intre 2-5 buc - 5 pct;intre 6-10 buc - 15 pct;mai mult de 10 buc - 30 pct; - Grup electrogen min. 250 KVA: 1 buc- 0 pct;intre 2-5 buc - 5 pct;intre 6-10 buc - 15 pct; mai mult de 10 buc - 30 pct; Lot 8: pt dovedirea furnizarii: - Tablou electric de distributie complet echipat min. 2000 KW: 1 buc - 0 pct;intre 2-3 buc - 5 pct;intre 4-5 buc - 10 pct;mai mult de 5 buc- 20 pct; - Tablou electric de siguranta complet echipat min.400 KW: 1 buc- 0 pct;intre 2-3 buc - 5 pct;intre 4-5 buc - 10 pct; mai mult de 5 buc- 20 pct;
- Tablouri electrice complet echipate min. 30 KW: 40 buc- 0 pct; intre 41-60buc -5 pct; intre 61-100 buc - 10 pct; mai mult de 100 buc - 20 pct; Lot 9: pt dovedirea furnizarii: - Cititoare de proximitate: 50 buc- 0 pct; intre 51-100buc - 3 pct;intre 101-200 buc - 5 pct; mai mult de 200 buc - 10 pct; -Camere video color IP: 50 buc - 0 pct; intre 51-100 buc - 3 pct;intre 101-200 buc - 5 pct; mai mult de 200 buc- 10 pct; -Proiectoare de sunet: 40 buc-0 pct;intre 41-100 buc - 1 pct; intre 101-200 buc - 3 pct;mai mult de 200buc - 5 pct; - Difuzoare de plafon: 100 buc- 0 pct;intre 101-200 buc - 1 pct;intre 201-400 buc - 3 pct; mai mult de 400 buc - 5 pct; - Detector de fum si temperatura multi criteria: 300 buc - 0 pct;
intre 301-600 buc - 3 pct;intre 601-1000 buc - 5 pct;mai mult de 1000 buc-10 pct; - Instalatie BMS comanda, control si monitorizare Centrala termica Centrala de frig Centrala de tratare aer Iluminat int si ext Distributie electrica Managementul consumului electric Instal sanitare si de stins incendiul Instalatii de evacuare a fumului si noxelor Conditii meteo ext Interfata cu sistemul de avertizare incendiu si control acces: 1 buc - 0 pct;intre 2-5 buc
- 3 pct;intre 6-10 buc - 10 pct;mai mult de 10 buc - 20 pct; Lot 10: pt dovedirea furnizarii: - Lifturi persoane capacitate min. 12 persoane: 5 buc- 0pct;intre 6-10 buc - 15 pct; intre 11-20 buc - 30 pct; mai mult de 20 buc - 60pct.Punctaj total=maxim 100 puncte.Calculul punctajului total (PT): PT =PCT + PCEF.In cazul in care doi sau mai multi candidati intrunesc punctaje egale dupa aplicarea algoritmului de selectie, acestia se vor ordona dupa media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, in ordine descrescatoare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: 1. Detalii privind livrarile de produse similare (echipamente tehnologice si functionale pentru constructii aferente fiecarui lot), efectuate in ultimii 3 ani, continand cantitati, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati ? Formularul 12 din Sectiunea III ?Formulare a documentatiei de atribuire.2. Implicarea in executia contractelor care demonstreaza experienta similara va fidovedita prin prezentarea declaratiei/contractului/procesuluiverbalde receptie sau punere in functiune sausimilare/documentului emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Acest document va contineobligatoriu date referitoare la: beneficiarul contractului;tipul si cantitatea produselor furnizate;perioada in care s-a realizatcontractul;calitatea candidatului.Documentele care demonstreaza experienta similara vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul.Sunt considerate astfel de documente doveditoare(exemplificativ): copii de pe contracte (inclusiv acte aditionale)copii de pe procesele verbale (de punere in functiune, de receptie sau similare) sau parti relevante din acestea.Pentru demonstrarea capacitatii tehnico-profesionale in cazul sustinerii de catre un tert, se va prezenta un angajament ferm(Formularul 22 din Sectiunea III ? Formulare a documentatiei de atribuire) al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatulului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 din OUG nr. 34/2006 si ale art.181 lit.a), c^1) si d) din OUG nr.34/2006 (dovada facandu-se prin completarea Formularului06 - Declaratie privind eligibilitatea si completarea Formularului 07 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 ? lit. a), c^1) si d) din Sectiunea III ?Formulare a documentatiei de atribuire), sau Formularul 08 -Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in una dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG nr.34/2006 (pentru persoanele juridice straine).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
VorFiSelectatiInEtapa2CandidatiiCareCumuleaza60PCT(vz.sect.III 2.2siIII.2.3a)
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de livrare
25%
Descriere: Descriere: Componenta tehnica: Termenul de livrare se va exprima in zile calendaristice.
3.
Termenul de garantie
25%
Descriere: Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.03.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.03.2013 10:00
Locul: Bucuresti, sector 1, str. Jandarmeriei, nr. 14, parter, bl. B17, ap. 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ReprezentantiiOfertantilorCePrezintaMandatulScrisPrinCareSuntAutorizati sa ii reprezinte in proced pt atribuirea contr de achizitie publ, si copia unui doc de identitate al pers ce reprez ofertantul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013;Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila sipromovarea turismului.Domeniul major de interventie 5.2 ? Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
DATORITA NR LIMITAT DE CARACTERE DE LA SECT.IV.1.2DIN ANUNTUL DE PARTICIPARE, INF.SUPLIMENTARE SE GASESC LASECT.III.2.2.SI III.2.3aDIN ANUNTUL DE PARTICIPARE SI LA SECT.IV1.2.2DIN FISA DE DATE, DISPONIBILE PE SEAP.1.Daca comisia de evaluare a acordat acelasi punctaj pt2sau mai multe oferte, atunciACva incheia ctr.cu ofertantul a caruiOfertaAreCelMaiMicPret.Daca si preturileOfertateSuntEgale, ACva solicitaOfertantilorCare au oferitPreturiEgale oNouaPropunere fin.in plicInchis, caz in care ctr.va fi atrib.ofertantului aCaruiNouaPropunere fin.are pretul final cel maiScazut.2.Pt.vizualizarea doc.de atribuire incarcate inSEAP operatorii ec.trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.3.La incheierea ctr.ofertantului castigator iSe va solic.sa prezinte: acordul de asoc.legalizat(in cazulUneiAsoc.de operatori ec.);ctr.incheiate cu subcontractantii, dacaParti din ctr.deFurnizareUrmeazaSaFieExecutateDeSubcontractanti;Formularul deIdentificareFinanciara(Formularul 11a), completatCuDatele contului bancarInCareUrmeazaSaFie efectuate platile.4.ACorganizeaza oVizitaComunaInData de18.02.2013, ora11:00.Pt.ParticipareOperatoriiEcVor inaintaACoScrisoare deIntentie nuMaiTarziu deData15.02.2013.VizitareaAmplasamentuluiNuEsteObligatorie.Daca operatorul nuFaceVizitaInTeren acestaIsiAsumaRiscul de aElaboraOfertaFara aVizitaLocatia.5.CompletareCPV: 31000000-6;31100000-7;31121000-0;31140000-9;31200000-8;31214500-4;31216200-5;31600000-2;31625100-4;31625200-5;31625300-6;32000000-3;32234000-2;32340000-8;32343000-9;32350000-1;38000000-5;38421100-3;39000000-2;39712300-9;42000000-6;42122000-0;42123000-7;42130000-9;42160000-8;42163000-9;42416100-6;42500000-1;42961100-1;43000000-3;43323000-3;43324100-1;44000000-0;44115500-4;44622100-7;48000000-8;48820000-2. 6.Per.min.pe parcursulCareiaOfertantulTrebuie saIsiMentinaOfertaDeLaTermenulLimitaDePrimire aOfertelor90zile.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii pot fi depuse in conformitate cu prevederile art. 256^2 din OUG nr.34/2006 raportat la valoarea estimata a fiecarui lot, publicata in anuntul de participare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL SRL
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Jandarmeriei, nr. 14, , bl. B17, parter, ap. 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013896, Romania, Tel. +4 040036603/+4 0316205830, Email: [email protected], Fax: +4 0316205831
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2013 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer