Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Energie electrica


Anunt de participare numarul 145673/09.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Jandarmeria Romana - U.M. 0260 Bucuresti
Adresa postala: Str. Jandarmeriei, Nr. 9-11, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Costel Opaina, Tel. +40 214096254, Email: [email protected], Fax: +40 213191413, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.E.A.P.
Adresa postala: Str. Italiana, sector 2, nr. 22, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032937, Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Energie electrica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: 1. U.M. 0260 Bucuresti, sector 1, str. Jandarmeriei, nr. 9-11;
2.vezi Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 4, 262, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: * Contractul subsecvent nr. 1 (12 luni) 2014? 2.131 MWh-1.065.500, 00 RON;* Contractul subsecvent nr. 2 (12 luni) 2015? 2.131 MWh-1.065.500, 00 RON;* Contractul subsecvent nr. 3 (12 luni) 2016? 2.131 MWh-1.065.500, 00 RON;* Contractul subsecvent nr. 4 (12 luni) 2017? 2.131 MWh-1.065.500, 00 RON;
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ? 1.065.500, 00 RON;
Cantitati minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: min./max. - 2.100 MWh/ 2.131 MWh
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Energie electrica - 8.524 MWh;
Valoarea estimata fara TVA: 4, 262, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantumul garantiei de participare este de 0.5% din valoarea estimata fara T.V.A. a acordului - cadru de furnizare, respectiv21.310, 00 RON.Conform art. 278^1 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care operatorul economic formuleaza contestatie, iar C.N.S.C. Bucuresti respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare precizata mai sus suma de 7.986, 20 RON.Pentru ofertantii care doresc sa constituie garantia de participare in valuta cursul de schimb leu/alta valuta este cel comunicat de B.N.R.sau B.C.E.etc., iar data pentru care se determina echivalenta este data publicarii anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile.Forma de constituire a garantiei pentru participare: Conform prevederilor art. 86 din H.G.R. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executieeste de 5% din valoarea fara T.V.A.a fiecarui contract subsecvent.1. Garantia de buna executie se constituie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti, care devine anexa la contract.2. Forma de constituire a garantiei de buna executie : Conform prevederilor art. 90, alin. (1) din H.G.R. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. (printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, este recomandabil sau este de preferat sa fie emisa de catre o banca din Romania).3. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie: inca 14 zile de la termenul limita de finalizare a fiecarui contract subsecvent.4. Garantia de buna executie va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 91 si 92 din H.G.R. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratia pe proprie raspundere privind eligibilitatea se va completa in conformitate cu modelul prezentat in cadrul documentatiei de atribuire (Formularul nr. 12A). Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul in care ofertantul are terti sustinatori, acestia vor completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006).
Cerinta nr. 2Certificate constatatoare, in original sau copii legalizate, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara datei limita stabilita pentru depunerea ofertelor:
? Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de Agentia Nationala de
Administratie Fiscala (Administratia Financiara),
? Certificat privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, eliberat de Directia de
Impozite si Taxe a Primariei.NOTA: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca operatorul economic are datorii, acesta va putea fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de prestare, cu exceptia cazului in care: - acestea sunt esalonate in baza unor conventii si se face dovada achitarii acestora la termenul scadent a platilor;
- se face dovada ca a fost acceptata compensarea datoriilor, conform prevederilor art. 116 alin. 9 C. Pr. Fiscala.
Cerinta nr. 3
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006; se va completa in conformitate cu modelul prezentat in cadrul documentatiei de atribuire (Formularul nr. 12B). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul in care ofertantul are terti sustinatori, acestia vor completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006) doar lit. a, c ^1, d) din O.U.G. nr.34/2006.
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, se va completa Formularul nr. 12E.
Cerinta nr. 5
Declaratia privind calitatea de participant la procedura in conformitate cu prevederile art. 41 OUG nr. 34/2006; se va completa Formularul nr. 12C.
Cerinta nr. 6
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se va completa Formularul nr. 12J.
NOTA: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire sunt: Marian CORCODEL ? sef unitate, Vasile CROITORU - adjunct al sefului unitatii, Sandu JUNGHIE ? adjunct al sefului unitatii, Tudorita BALTOIU ? sef contabil, Constantin CALIN - sef birou A.P.I., Gigliola ? Nicoleta ROSU - ofiter specialist A.P.I., Dumitru GLODEAN ? Ofiter specialist contabilitate, Mihai Iulian Costel BREBINARU ? consilier juridic, Liviu ION ? consilier juridic, Costel OPAINA - ofiter specialist Marketing si Achizitii, Geta ? Zuca JIANU ? subofiter Marketing si Achizitii. Cerinta nr. 1
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".Ofertantul castigator va prezenta pentru conformitate, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, documentul in original/copie legalizata, la solicitarea autoritatii contractante.
Cerinta nr. 2
Ofertantul are obligatia de a prezenta licenta de furnizare a energiei electrice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, emisa de ANRE, valabila la data limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul?, semnata si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
Ofertantul are obligatia sa prezinte si deciziile de modificare a deciziei privind acordarea licentei de furnizare a energiei electrice, in original, copii legalizate sau copii lizibile ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
Cerinta nr. 3
Certificat verde sau orice alt document, care sa ateste producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie, in concordanta cu prevederile Legii nr. 134/2012 cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru persoane juridice/fizice straine:
In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotit de o traducere legalizata a acestuia in limba romana. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 183 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.Ofertantul va depune documentele in oricare dintre formele: in original, copii legalizate sau copii lizibile ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Documente relevante aferente ultimilor 3 ani financiari incheiati, vizate si inregistrate de organele competente, prin care operatorul economic isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Se va prezenta bilantul contabil sau documente similare bilantului contabil, considerate legale si edificatoare in tara in care operatorul economic este rezident, sau orice alte documente legale edificatoare (rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, scrisori de bonitate din partea bancilor etc.).
Cerinta nr. 2
Fisa de informatii generaleMedia cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani financiari incheiati, in masura in care informatiile respective sunt disponibile; in acest ultim caz autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
Autoritatea contractanta solicita ca media cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 1.065.500, 00 lei.
NOTA. 1: Capacitatea economico-financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.In aceasta situatie trebuie sa se prezinte F.12A, certif.constat. si F.12J din partea persoanei care sustine capacitatea economico-financiara a operatorului economic.
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economico-financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma, faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si art. 181 alin. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006.
NOTA. 2: Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la NOTA.1. Toti operatorii economici din grup au obligatia de a prezenta documentele de la cap. III.2.1.a) si cap. III.2.1.b). In cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare, asocierea grupului de operatori economici va trebui autentificata la un notar public, inainte de data incheierii contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele vizate si inregistrate de organele competente in copie (lizibila) ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantuluiSe va completa Formularul nr. 1.NOTA: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Curs EUR - mediu anual: Anul 2012 - 4, 4560 lei/EURAnul 2011 ? 4, 2379 lei/EURAnul 2010 ? 4, 2099 lei/EURSursa: www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspxAngajament ferm al tertului sustinator, prin care acesta confirma, faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare.Toti operatorii economici din grup au obligatia de a prezenta documentele de la cap. III.2.1.a) si cap. III.2.1.b).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Fisa de informatii privind experienta similara.
Prezentarea listei cuprinzand principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prezentarea cel putin a unui document, (certificari/documente emise de beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse) prin care saconfirme furnizarea unei cantitati de energie electrica cel putin egala cu 2.131 MWh/an.
Cerinta nr. 2- Dovada ca furnizorul are contractata si accesibila, cantitatea maxima estimata de energie electrica precum si dovada ca are relatii contractuale cu Operatorul de transport si de sistem si cu Operatorul de distributie prin care se asigura fluxul de energie contractata la punctul de consum, in conformitate cu prevederile Legii nr. 123 din 10.07.2012 privind energia electrica si a gazelor naturale, actualizata.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Cerinta nr. 1
Demonstrarea Certificarii in managementul calitatii conform standardului ISO 9001 sau echivalent prin Certificat ISO 9001 sau echivalent, orice alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu art.191 -193 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 2 .Documentele vor fi prezentate in original, copii, legalizate sau copii lizibile ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.Se va completa Formularul nr. 9 .Se vor prezenta certificate valabile la data limita de depunere a ofertelor, in original, copii legalizate sau copii lizibile ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1903054
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S060-099921 din 26.03.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.09.2013 22:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2013 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.09.2013 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
I. MODALITATI DE PLATA.a) conform prevederilor art. 36, alin. (1) din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, plata produselor se va efectua in perioada24-31 a fiecarei lunii in care se face deschiderea bugetara de credite cu aceasta destinatie, dupa receptia produselor si primirea ultimului document necesar efectuarii platii.b) operatorul economic castigator are obligatia ca pana la data semnarii acordului cadru sa aiba sau sa-si deschida cont la Trezoreria Statului in conformitate cu OMF 2254/2006, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr.201/2003.II. MODIFICAREA CONDITIILOR DE DERULARE A CONTRACTULUI.Orice modificare survenita asupra datelor de identificare, asupra pretului sau a conditiilor de derulare a contractului se face pe bazade act aditional, in conditiile legii si a conditiilor din Caietul de sarcini.III. DEPARTAJAREA OFERTELOR CU PRETURI EGALE.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.In cazul in care ofertele clasate pe locul 3 au pre?uri egale, pre?ul, nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 in clasament, reofertarea facandu-se in plic inchis.IV. UTILIZAREA LICITATIEI ELECTRONICE.Licitatia electronica va fi utilizata la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat acordul cadru, in vederea atribuirii contractelor subsecvente.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 10 zile, in conf cu prevedrile art 256^2, lit. a) din OUG nr. 34/2006, persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterea dreptului pretins ori a interesului legitim.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul intern specializat din cadrul autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Jandarmeriei, sector 1, nr. 9-11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013894, Romania, Tel. +40 214096311, Email: [email protected], Fax: +40 213191413
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2013 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer