Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Energie electrica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.174.885 RON

Castigatorul Licitatiei: TRANSENERGO COM SA
Anunt de atribuire numarul 145673/24.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141105
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Jandarmeria Romana - U.M. 0260 Bucuresti
Adresa postala: Str. Jandarmeriei, Nr. 9-11, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013894, Romania, Punct(e) de contact: Costel Opaina, Tel. +40 214096254, Email: [email protected], Fax: +40 213191413, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Energie electrica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: 1. U.M. 0260 Bucuresti, sector 1, str. Jandarmeriei, nr. 9-11;
2.vezi Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ? 1.065.500, 00 RON;Cantitati minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: min./max. - 2.100 MWh/ 2.131 MWh
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 174, 884.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
190664
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S060-099921din26.03.2013
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S156-271985din13.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 192.818 Denumirea: Acord cadru - Furnizare energie electrica
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANSENERGO COM SA
Adresa postala: Calea 13 Septembrie, Nr. 90, Et.2, Cam. 2.01, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050726, Romania, Tel. 0214034202, Email: [email protected], Fax: 0214034945, Adresa internet (URL): www. transenergo.ro
TINMAR - IND S.A.
Adresa postala: Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson6, et.5, camera11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014281, Romania, Tel. +40 0213180772, Email: [email protected], Fax: +40 0213180771, Adresa internet (URL): www.tinmar.ro
CEZ VANZARE S.A.
Adresa postala: Str. Brestei, Nr.2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel. 0251405483, Email: [email protected], Fax: 0251405462, Adresa internet (URL): http: //www.cez.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4262000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4174884.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
I. MODALITATI DE PLATA.a) conform prevederilor art. 36, alin. (1) din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, plata produselor se va efectua in perioada24-31 a fiecarei lunii in care se face deschiderea bugetara de credite cu aceasta destinatie, dupa receptia produselor si primirea ultimului document necesar efectuarii platii.b) operatorul economic castigator are obligatia ca pana la data semnarii acordului cadru sa aiba sau sa-si deschida cont la Trezoreria Statului in conformitate cu OMF 2254/2006, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr.201/2003.II. MODIFICAREA CONDITIILOR DE DERULARE A CONTRACTULUI.Orice modificare survenita asupra datelor de identificare, asupra pretului sau a conditiilor de derulare a contractului se face pe bazade act aditional, in conditiile legii si a conditiilor din Caietul de sarcini.III. DEPARTAJAREA OFERTELOR CU PRETURI EGALE.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.In cazul in care ofertele clasate pe locul 3 au pre?uri egale, pre?ul, nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 in clasament, reofertarea facandu-se in plic inchis.IV. UTILIZAREA LICITATIEI ELECTRONICE.Licitatia electronica va fi utilizata la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat acordul cadru, in vederea atribuirii contractelor subsecvente.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul intern specializat din cadrul autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Jandarmeriei, sector 1, nr. 9-11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013894, Romania, Tel. +40 214096311, Email: [email protected], Fax: +40 213191413
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2013 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer