Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare energie electrica


Anunt de participare (utilitati) numarul 27143/09.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Transport Public Iasi
Adresa postala: str.Silvestru nr.5, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700012, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Ababei, Tel.0332409861, In atentia: domnului Stoica Cristian, Email: [email protected], Fax: 0232213913
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare energie electrica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: RATP Iasi conform caietului de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare energie electrica pentru mijloacele de transport electric , alimentarea atelierelor de raparatii, servicii interne ale substatiilor de redresare, dispecerate si chioscuri de bilete.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
40100000-3 - Electricitate (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
minim 8.000 MWh , cu posibilitatea de prelungire prin act aditional pana la maxim 14.000 MWh
Valoarea estimata fara TVA: intre 665, 000 si 1, 200, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 25.000 lei , garantia de buna executie: 5% din valoarea propunerii financiare a ofertantului declarat castigator.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
resurse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Acte normative emise deAutoritatea Nationala de Reglementare a Energiei.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, Autorizatie de functionare / altele echivalente si licenta de furnizare a energiei electrice eliberata de A.N.R.E.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Rezultatul exercitiilor finantare pe ultimii 3 ani (Bilantul contabil).-Declaratie bancara din care sa rezulte existenta unei linii de credit, capacitatea financiara de a plati furnizorii, resurse reale negrevate necesare achizitionarii energiei electrice contractate lunar fara sa pretinda plata anticipat.- Cifra de afaceri medie anualape ultimii 3 anisa fie de minim 6.500.000 lei, respectiv echivalentul in euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor livrari in ultimii 3ani( formularulC1)- Documente care sa demonstreze modul in care este aplicata politica de asigurare si control al calitatii (sistemul de management al calitatii ISO 9001/2000 sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
12153/06.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.09.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Biroul investitii-licitatii, dupa prezentarea unei copii a ordinului de plata sau innumerar la sediul autoritatii contractante.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.09.2007 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.09.2007 10:00
Locul: str.Silvestru nr.5 , localitatea Iasi.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: b-dul Anastasie Panu nr.25 Bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232260600, Email: [email protected], Fax: 0232255907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al RATP Iasi
Adresa postala: str.Silvestru nr.5, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700012, Romania, Tel.0332409861, Email: [email protected], Fax: 0232213913
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2007 17:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer