Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare energie electrica, pentru punctele de consum apartinand D.G.P.M.B.


Anunt de participare numarul 148758/08.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti
Adresa postala: Calea Victoriei nr. 19, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030023, Romania, Punct(e) de contact: Dorina Mihai, Tel. +40 0213131200, In atentia: Gogioiu Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 0213136161, Adresa internet (URL): http: //b.politiaromana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti
Adresa postala: str. Candiano Popescu, nr. 59 ? 61, sector 4 Telefon : +40 021.311.20.21 interior 24856, 23292, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul de Logistica - Biroul Achizitii, Tel. +40 0213131200, In atentia: Gogioiu Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 0213136161
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.E.A.P.
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032937, Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Logistica - Biroul Achizitii, etj. 5
Adresa postala: Calea Victoriei, nr. 19, sector 3 Telefon : +40 021.311.20.21 int. 23292/23233, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030023, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul de Logistica - Biroul Achizitii, Tel. +40 0213136161, In atentia: Gogioiu Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 0213136161
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare energie electrica, pentru punctele de consum apartinand D.G.P.M.B.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - punctele de consum apartinand D.G.P.M.B. si mentionate in Caietul de Sarcin.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 6, 157, 600RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 01 aprilie 2014 ? 31 decembrie 2014, 01 ianuarie 2015 ? 31 decembrie 2015, 01 ianuarie 2016 ? 31 martie 2016
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare energie electrica, medie tensiune si joasa tensiune, pentru punctele de consum apartinand D.G.P.M.B., in conditiile respectarii in totalitate a cerintelor din Documentatia de artibuire.
Lotul 1?Furnizare energie electrica Medie tensiune(1?110 kV exclusiv)pentru 1 punct de consum.
-estimari ale cantitatilor minime si maxime care vor face obiectul: acordului cadru : minim6, 71 MWh-maxim 161 MWh, unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 6, 71 MWh?maxim 80, 50 MWh.Valoarea estimata fara TVA: 128.800, 00 LEI
Lotul 2?Furnizare energie electrica Joasa tensiune (0, 1 ? 1 kV inclusiv) pentru 33 puncte de consum-estimari ale cantitatilor minime si maxime care vor face obiectul: acordului cadru: minim314, 00 MWh?maxim 7.536, 00 MWh; unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 314, 00 MWh?maxim 3.768, 00 MWh.Valoarea estimata fara TVA: 6.028.800, 00 LEI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare energie electrica, medie tensiune si joasa tensiune, pentru punctele de consum apartinand D.G.P.M.B., in conditiile respectarii in totalitate a cerintelor din Documentatia de artibuire.
Lotul 1?Furnizare energie electrica Medie tensiune(1?110 kV exclusiv)pentru 1 punct de consum.
-estimari ale cantitatilor minime si maxime care vor face obiectul: acordului cadru : minim6, 71 MWh-maxim 161 MWh, unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 6, 71 MWh?maxim 80, 50 MWh.Valoarea estimata fara TVA: 128.800, 00 LEI
Lotul 2?Furnizare energie electrica Joasa tensiune (0, 1 ? 1 kV inclusiv) pentru 33 puncte de consum-estimari ale cantitatilor minime si maxime care vor face obiectul: acordului cadru: minim314, 00 MWh?maxim 7.536, 00 MWh; unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 314, 00 MWh?maxim 3.768, 00 MWh.Valoarea estimata fara TVA: 6.028.800, 00 LEI
Valoarea estimata fara TVA: 6, 157, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumuri: 2% din valoarea estimata fara T.V.A., aferenta fiecarui lot in parte: Lotul 1?Furnizare energie electrica Medie tensiune (1?110 kV exclusiv) pentru 1 punct de consum?2.576, 00 LEI.Lotul 2?Furnizare energie electrica Joasa tensiune(0, 1?1 kV inclusiv) pentru 33 puncte de consum?120.576, 00 LEI.Cuantumurile garantiilor vor fi evidentiate distinct pentru fiecare lot in parte.Perioada de valabilitate a garantiilor: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire a garantilor: potrivit art. 86, alin.1 din H.G.R.925/2006-model formularul P.Potrivit art. 16 din Legea nr.346/2004 Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie.In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor, in momentul prezentarii garantiei de participare, voratasa si Declaratia tip prevazuta in Anexa nr. 1 din OG nr.27/2006. Ofertele care la data deschiderii nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse.Operatorul economic poate face dovda constituirii garantiei de participare inclusiv la data deschiderii ofertelor.Instrumentele de garantie de participare se inapoiaza participantilor necastigatori sau celor care nu s-au prezentat, dupa semnarea acordului cadru cu ofertantul castigator.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta : echivalentul in leu/alta valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Retinerea garantiei de participarein conformitate cu prevederile art.2781lit.c) din OUG 34/2006.Alte informatii: Autoritate contractanta: Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.Cod fiscal: 4221160.Contul de trezorerie pentru constituirea garantiilor de participare prin virament bancar: RO22TREZ7035005XXX000067, deschis la Trezoreria Sector 3, Bucuresti. Garantia de buna executie se constituie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti si devine anexa a contractului.Cuantumul garantiei de buna executie a contractului: Garantia de buna executie este exprimata la 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara T.V.A.Modul de constituire a garantilor: potrivit art. 90, alin.(1)?(2)din H.G.R.925/2006?printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original si care devine anexa la contract - model formularul nr. W, sau depunerea la casierie a unor sume in numerar.Potrivit art. 16 din Legea nr.346/2004 Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii, in momentul prezentarii garantiei de participare, acestia voratasa si Declaratia tip prevazuta in Anexa nr. 1 din Ordonanta de Guvern nr.27/2006.Restituirea garantiei bancare de buna executie: garantia bancara de buna executie se va elibera/restitui conform prevederilor HGR 925/2006, daca nu s-a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formularul A?Declaratie privind eligibilitatea - situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Formularul B?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181 din O.U.G. nr.34/2006, cumodificarile si completarile ulterioare.
3. Formularul C?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314 /2010privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
4. Formularul C1?Declaratie privind calitatea de participant la procedura in conformitate cu prevederile art. 41 dinO.U.G. nr.34/2006, cumodificarile si completarile ulterioare.5. Formularul D?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Toate formularelecompletate de operatorul economicvor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formulare solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru acesta.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 siart. 181 lit. a, lit.c1, si lit. d din OUG nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr.34/2006 se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
6.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale pe razacareia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent.
7. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale. 8. Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS). Pentru certificatele fiscale prevazute le pct. 6, 7, 8 : din acestea sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, conf . Notificarii ANRMAP nr. 149/2013.
In nasura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. 4 din H.G.R. nr. 925/2006.
Pentru a dovedii indeplinirea conditiilor solicitate la punctele 5, 6 si 7 se potprezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentele solicitate la punctele 5, 6 si 7 sunt acceptate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana;
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 180 si la art.181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru incheierea acordurilor ? cadru.Daca din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu este eligibil si/sau are datorii acesta va fi exclus de la procedura, cu exceptia cazului in care : - datoriile inregistrate sunt esalonate in baza unor conventii si se face dovada achitarii la termenul scadent a platilor; sau - se face dovada ca a fost acceptata compensarea datoriilor, conform prevederilor legale.
Persoanele cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuireConducerea unitatii: Director General ? Mihai Pruteanu, Adjunct al Directorului General ? Nelu Lupu, Contabil sef ? Laurentiu Ararau, Sef Serviciu Logistica ? Octavian Balan, Persoanele care semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire : Velicu Dan ? Serban ? Serviciul Juridic, Cirstea Adrian, Mihai Dorina, Gogioiu Constantin ? Biroul Achizitii; Marinache Gabriel Paul, Badea George ? Serviciul de Logistica. Pentru persoanele juridice/fizice romane: - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate / administratori, precum si faptul ca ofertantul are ca obiect de activitate furnizarea de produse din categoria celor care fac obiectul achizitiei. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei.- Licenta de furnizare a energiei electrice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, emisa de ANRE, valabila la data limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul?, semnata si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului. Ofertantul are obligatia sa prezinte si deciziile de modificare a deciziei privind acordarea licentei de furnizare a energiei electrice, in original, copii legalizate sau copii lizibile ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
Totodata va prezenta si urmatoarele documente: 1.Copie dupa Conditiile Licentei pentru Furnizarea Energiei Electrice care constituie anexa la Licenta si este emisa de A.N.R.E.2.Copie dupa RAPORTUL intocmit de A.N.R.E. privind acordarea Licentei pentru furnizarea de energie electrica.
Nota: 1.In cazul in care valabilitatea licentei emise de A.N.R.E. expira in timpul derularii contractului, ofertantul va prezenta un angajament scris privind prelungirea valabilitatii acesteia, in conformitate cu prevederile legale.Pentru persoane juridice/fizice straine:
- In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotit de o traducere legalizata a acestuia in limba romana.- Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 183 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).- Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.- Ofertantul va depune documentele in oricare dintre formele: in original, copii legalizate sau copii lizibile ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
Nota: In cazul in care un ofertant persoana juridica straina nu detine licenta de furnizare a energiei electrice eliberata de ANRE, acesta poate prezenta la momentul depunerii ofertei, documente echivalente emise de autoritati competente in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, cu respectarea conditiilor prevazute pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice din legislatia nationala in vigoare.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana;
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiunisunt acceptate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Ofertantul clasat pe primul loc dupa incheierea fazei finale de licitatie electronic si inainte de transmiterea comunicarilor de catre autoritatea contractanta, va a prezenta obligatoriu autoritatii contractante, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Datele de identificare ale oferatntului, principala piata a afacerilor precum si cifra de afaceri pe ulitimii 3 ani.Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul mediu de schimb euro/lei comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv, astfel: ANUL CURS EURO
2011 4, 2379
2012 4, 4560
20134, 4447
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat lei in euro vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (a se consulta in acest sens site-ul oficial www.ecb.int).
Formularul E ? Fisa Informatii generale.
Cerinta nr. 2Verificarea capacitatii economice a ofertantului.Ofertantul va prezenta Bilantul contabil aferent anului 2012, vizat si inregistrat de organele competente, in copie certificata, pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate va fi facuta de catre reprezentantul legal al ofertantului (sau semnatarul ofertei imputernicit de acesta) prin inscrierea pe fiecare pagina a mentiunii ?CONFORM CU ORGINALUL? insotita de semnatura persoanei respective.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor.
NOTA 1 : Capacitatea economico-financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.In aceasta situatie trebuie sa se prezinte certif.constat din partea persoanei care sustine capacitatea economico-financiara a operatorului economic.
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economicofinanciara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei espective, prin care aceasta confirma, faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si art. 181 alin. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006.
NOTA. 2: Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului.In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiileprevazute la NOTA.1. Toti operatorii economici din grup au obligatia de a prezenta documentele de la cap. III.2.1.a) si cap. III.2.1.b).
In cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare, asocierea grupului de operatori economici va trebui autentificata la un notar public, inainte de data incheierii contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr. 1Datele de identificare ale oferatntului, principala piata a afacerilor precum si cifra de afaceri pe ulitimii 3 ani.Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul mediu de schimb euro/lei comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv, astfel: ANUL CURS EURO2011 4, 23792012 4, 456020134, 4447Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat lei in euro vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (a se consulta in acest sens site-ul oficial www.ecb.int).Formularul E ? Fisa Informatii generale.Modalitatea de indeplinire: - ofertantul va completa Formularul E ? Fisa Informatii generale.Cerinta nr. 2Verificarea capacitatii economice a ofertantului.Ofertantul va prezenta Bilantul contabil aferent anului 2012, vizat si inregistrat de organele competente, in copie certificata, pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate va fi facuta de catre reprezentantul legal al ofertantului (sau semnatarul ofertei imputernicit de acesta) prin inscrierea pe fiecare pagina a mentiunii ?CONFORM CU ORGINALUL? insotita de semnatura persoanei respective.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor.Modalitatea de indeplinire: Ofertantul va prezenta Bilantul contabil aferent anului 2012, vizat si inregistrat de organele competente, in copie certificata, pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate va fi facuta de catre reprezentantul legal al ofertantului (sau semnatarul ofertei imputernicit de acesta) prin inscrierea pe fiecare pagina a mentiunii ?CONFORM CU ORGINALUL? insotita de semnatura persoanei respective.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor.Modalitatea de indeplinire: Ofertantul va prezenta Bilantul contabil aferent anului 2012, vizat si inregistrat de organele competente, in copie certificata, pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate va fi facuta de catre reprezentantul legal al ofertantului (sau semnatarul ofertei imputernicit de acesta) prin inscrierea pe fiecare pagina a mentiunii ?CONFORM CU ORGINALUL? insotita de semnatura persoanei respective.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor.NOTA 1 : Capacitatea economico-financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.In aceasta situatie trebuie sa se prezinte certif.constat din partea persoanei care sustine capacitatea economico-financiara a operatorului economic.In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economicofinanciara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei espective, prin care aceasta confirma, faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si art. 181 alin. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006.Angajament ferm al tertului sustinator, prin care acesta confirma, faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare.NOTA. 2: Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilorgrupului.In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiileprevazute la NOTA.1. Toti operatorii economici din grup au obligatia de a prezenta documentele de la cap. III.2.1.a) si cap. III.2.1.b).In cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare, asocierea grupului de operatori economici va trebui autentificata la un notar public, inainte de data incheierii contractului.Toti operatorii economici din grup au obligatia de a prezentadocumentele de la cap. III.2.1.a) si cap. III.2.1.b).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista cuprinzand principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii.
Demonstrarea Certificarii in managementul calitatii conform standardului ISO 9001 sau echivalent prin Certificat ISO 9001 sau echivalent, orice alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in conformitate cu cerin?eleO.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr. 1Lista cuprinzand principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Se va completa FormularulGCerinta nr. 1Standarde de asigurare a calitatii.Demonstrarea Certificarii in managementul calitatii conform standardului ISO 9001 sau echivalent prin Certificat ISO 9001 sau echivalent, orice alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in conformitate cu cerin?eleO.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinireSe vor prezenta certificate valabile la data limita de depunere a ofertelor, in original, copii legalizate sau copii lizibile ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va organiza in baza art. 161, alin. 1 lit. ?a? din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.a)elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: Pretul-?Pretul cel mai scazut/kWh? pentru fiecare lot in parte, in conditiile respectarii cerintelor din caietul de sarcini si specificatiilor tehnice.b)eventualele limite a valorilor pana la care elementele prevazute la lit.a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: Nu exista limite.c)informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la calendarul licitatiei electronice, palierul orar stabilit de sistem, existenta de preturi noi prezentate in cadrul licitatiei electronice, numarul participantilor la licitatia electronica si clasament.d)Informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: -inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire;
-in vederea realizarii licitatiei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea Notificari de sistem.e)conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: -in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze;
-licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei de licitatiei electronice.In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inregistrat in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una).Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Durata unei runde: 1 (una) ziInformatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica, conform art. 42 din HG 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati on-line si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem (informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la www.e-licitatie.ro). Ofertele depuse de operatorii economici care nu sunt inregistrati on-line si nu detin certificat digital valid pentru acces in sistem, nu pot fi luate in considerare.Dupa incheierea fazei finale de licitatie electronica, operatorul economic situat pe primul loc, conform clasamentului afisat de operatorul SEAP, va transmita autoritatii contractante, la solicitarea acesteia, formularul de oferta H si formularul H1 - Centralizator de preturi si anexa acestuia, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica, in forma prevazutala Sectiunea IV din prezenta documentatie.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
128401
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.02.2014 10:30
Locul: Sediul D.G.P.M.B. din Calea Victoriei nr. 19, sector 3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Prezentarea documentelor inscrise la Capitolul III.2) CONDITII DE PARTICIPARE este obligatorie iar neprezentarea lor duce la descalificarea ofertantului.2. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare prevazute la pct. III.2.1) - III.2.3) , in conformitate cu art. 11, alin.4 din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere - Formularul F ? ?Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare?, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.In acest caz: - declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis modul concret de indeplinire a cerintelor de la pct. III.2.1) - III.2.3), inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.? Pe langa documentele de calificare, cele cuprinse in propunerea tehnica si cea financiara, se vor prezenta si urmatoarele documente: -Scrisoare de inaintare ? conform modelului prevazut in Formularul 1;
-Imputernicire scrisa ? din partea ofertantului, pentru persoana/persoanele desemnate sa participe la activitatea de deschidere a ofertelor, in conformitate cu modelul prevazut inFormularul K.NOTA: DEPARTAJAREA IN CAZ DE EGALITATE DUPA FAZA FINALA DE L.E.? In cazul in care dupa desfasurarea fazei finale de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.? Daca si inj acest caz ofertele de pret sunt egale, va fi declarata castigatoare oferta al carui pret de pornire a fost cel mai mic.PENTRU VIZUALIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE ANCARCATE IN SEAP OPERATORII ECONOMICI TREBUIE SA AIBA UN PROGRAM NECESAR VIZUALIZARII FISIERELOR SEMNATE ELECTRONIC (PROGRAMUL SE GASESTE PE SITE-URILE FURNIZORILOR DE SEMNATURA ELECTRONICA).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ? Serviciul Juridic
Adresa postala: Calea Victoriei, nr. 19, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030023, Romania, Tel. +40 0213112021, Fax: +40 0213136161
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 11:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer