Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare eurocontainere 1,1 m.c.


Anunt de participare numarul 117542/22.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SALUBRIS S.A. Iasi
Adresa postala:  Soseaua Nationala 43, Iasi, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700273, Romania, Punct(e) de contact:  Oana Bularda, Tel. 0232-276244, Email:  [email protected], Fax:  0232-266463, Adresa internet (URL):  http: //www.salubris.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala pe actiuni
Activitate (activitati)
Altele: precolectarea, colectarea si depozitarea deseurilor solide
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare eurocontainere 1, 1 m.c.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: iasi, str. aurel Vlaicu, nr 76
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare eurocontainere 1, 1 m.c. conform cantitatii si specificatiilor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44613800-8 - Containere pentru deseuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform cantitati si specificatii din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 770, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantai de participare este de 11557, 50 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
modalitati de finantare - surse proprii, modalitati de plata - cu Op in termen de 90 zile de la data livrarii marfii si emikterea facturii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractanti conform art. 44 si din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
formularul privind eligibilitatea, neincadrarea in art 181 din OUG34/2006, certificatele privind plata impozitelor si taxelor catre bugetul statului inclusiv cele locale, certificatul de intregistre si certificatul constatator emis de Oficiul registrului comertului dar nu mai vechi de 30 zile de la data de depunere a ofertei, formularul de informatii generale,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul la 30.06.2010, fisa contului de profit si pierdere pentru anii 2007, 2008, 2009
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind numarul de angajati, declaratie de participant la procedura, autorizarea de livrare emisa de producator/importator, certificatul ISO9001:2008 la producator, fisa tehnica a produsului, minim o fisa cu experienta similara din care sa reiasa ca operatorul economic a efectuat livrari de eurocontainere si valoarea unui contract a fost cel putin egala cu valoarea estimata a achizitiei, minim o recomandare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
numarul de runde ale licitatiei electronice = 1, licitatia va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei, durata unei runde - 1 zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.04.2011 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.05.2011 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 03.08.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.05.2011 12:00
Locul: sc salubris sa, sos. Nationala, nr. 43, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
consiliul national de solutionare a contestatiei
Adresa postala:  str stavropoleos, nr 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
curtea de apel iasi
Adresa postala:  str. anastasie panu nr 25 bis, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232.260.600, Email:  [email protected], Fax:  0232.255.907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic
Adresa postala:  sos Nationala, nr 43, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700273, Romania, Tel. 0232.276.244, Email:  [email protected], Fax:  0232.266.463
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.03.2011 07:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer