Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare fructe pentru elevii din clasele 0-VIII din invatamantul preuniversitare de stat si privat din judetul Sibiu


Anunt de participare numarul 148059/20.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SIBIU
Adresa postala: str. GENERAL MAGHERU Nr. 14, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550185, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 269217733, In atentia: Radu Ganea, Email: [email protected], Fax: +40 269218159, Adresa internet (URL): www.cjsibiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare fructe pentru elevii din clasele 0-VIII din invatamantul preuniversitare de stat si privat din judetul Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: judetul Sibiu
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare fructe pentru elevii din clasele 0-VIII din invatamantul preuniversitare de stat si privat din judetul Sibiu pentru o perioada de 85 zile de scolarizare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
se vor furniza 36.203 portii mar pentru o perioada de 85 zile de scoala
Valoarea estimata fara TVA: 923, 176.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 10.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. In cazul unei contestatii respinsa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 4.703, 17 lei, in conformitate cu prevederile art. 2781 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Contul de Trezorerie al autoritatii contractante RO38TREZ5765006XXX000231, deschis la Trezoreria Sibiu cod fiscal 4406223 Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau prin retineri succesive. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM conf.Legii 346/2004 (F4), gar.de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul prevazut in D.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareb) Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioarec) Declaratii privind calitatea de participant la procedurad) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independentae) Declaratie pe proprie raspundere ca nu are in cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, confor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla in una din situatiile prevazute de art. 69^ din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Ioan Cindrea-Presedinte CJSIoan Banciu-Vicepresedinte CJSLuca Marcel Constantin ? Vicepresedinte CJSIordan Nicola-Secretarul CJSIoan Stoica- Dir. executivIoan Badila -Dir. executivRadu Ganea-Sef serviciuNicoleta Fuior- Consilier juridicIoana Madalina Banu - ConsilierMihaela Fetetanu-Inspector
Claudiu Stupar- sef serviciu
Radu Diana-consilierNicoleta Brumar-consilierprecum si consilierii judeteni: BANCIU IOAN, BOLTRES REINDHARDT, BORCAN CONSTANTIN, BOROS ANA ANCUTA, BOTTESCH MARTIN, CHICEA RADU, CIOCA LUCIAN IONEL, CIMPEAN DANIELA, COSA IOAN, DUCA PETRU, FLEISCHER WIEGAND - HELMUT, GUNESCH FRIEDRICH, ILIE - BOLOGA MARIA, MANTA - KLEMENS CHRISTINE, MIHAESCU LIVIU, NICOLAE PHILIPPI ILSE, PORR PAUL - J√úRGEN, RACUCIU RADU, MIHAI ROSU VIOREL, SABAU DAN, SAMARGHITAN MIHAI MIRCEA, SOFRONE CONSTANTIN, SOVAIALA CONSTANTIN, TARNITA MARIANA, TEREA IOAN, TROANCA ILIE, TITONIA MARIA MAGDALENA, UNGAR BEATRICE, VOINEA DANUT - VIOREL, WELLMANN EDUART
f) Certificatul privind impozitele si taxele locale din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor(original, copie legalizata sau copie lizibila ? conform cu originalul?); In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici/ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.4 din HG nr.925/2006.
g) Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor(original, copie legalizata sau copie lizibila ? conform cu originalul?)h)persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare pentru dovada eligibilitatii Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prev. art. 182 din OUG 34/2006. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata insotite de traducerea autorizata in limba romana. -Certificatul constatator eliberat de ONRC. Certificatul se va prezenta in original/ copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul?.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului subsecvent, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoanele fizice/juridice romaneDocumente de confirmare: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatatorPentru persoanele fizice/juridice straineDocumente de confirmare: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri Cifra medie de afaceri globala a ofertantului pentru ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) va fi de minim 1.000.000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul - Fisa de informatii generale. Pentrul calculul echivalentei leu/alta valuta se va aplica cursul mediu leu/alta valuta comunicat de BNR. pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Declaratie referitoare la instalatiile, utilajele sau echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani Operatorul economic sau membrii asocierii impreuna, vor prezenta: - maxim trei contracte de furnizare similare, in valoare cumulata de minim 700.000 lei, exclusiv TVA, pentru a demonstra experinta similara, insotite de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse. Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul". Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documente similare, insotite de traducere autorizata. Pentru calcului echivalentei leu/alta valuta se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista cu personalul calificat care urmeaza a indeplini contractul de achizitie.Pentrul calculul echivalentei leu/alta valuta se va aplica cursul mediu leu/alta valuta comunicat de BNR. pentru fiecare an in parte.Completarea formularului aferentCompletarea formularului aferent precum si prezentarea de documente in vederea demonstrarii experientei similare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare il reprezinta pretul. Operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP.Sistemul informatic va pune la dispozitia tuturor ofertantilor informatii referitoare la: 1. cea mai buna oferta financiara; 2. numarul participantilor la licitatia electronica.; 3. conditiile in care ofertanti vor avea dreptul sa liciteze. In cadrul licitatiei electronice ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa; Numarul de runde: 1 avand durata de o zi.In cazul in care doi ofertanti se situeaza pe primul loc si prezinta acelasi pret, se va solicita reofertarea in plic inchis
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2014 11:00
Locul: Consiliul Judetetan Sibiu, G-ral Magheru nr.14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare a ofertelor, membrii UCVAP, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste toate cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? daca au fost solicitate diverse valori/cantitati, sau alte asemenea. Se va completa Formularul aferent si anexa. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare, care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul precizat in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment contencios Juridic al Consiliului Judetean Sibiu
Adresa postala: G-ral Magheru nr.14, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550185, Romania, Tel. +40 269217733, Email: [email protected], Fax: +40 269218159, Adresa internet (URL): www.cjsibiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 11:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer