Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 124404 | 125-394 | 125571 | 12565 | 125728 | 125822 | 126250 | 126350 | 126668 | 126754 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare furaje preparate pentru animale de ferma


Anunt de participare numarul 462/23.01.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BIRCEA MARE
Adresa postala: STR. SINTUHALM NR.1, Localitatea: Deva, Cod postal: 330003, Romania, Punct(e) de contact: CRISTINA CRISAN, Tel.0254 218920, Email: [email protected], Fax: 0254 230780
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare furaje preparate pentru animale de ferma
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ferma Soimus, str. Principala nr.43, loc Soimus, jud. Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare furaje preparate pentru animale de ferma ( CPVM pentru scroafe in gestatie luna I-III, CPVM CPVM pentru scroafe in lactatie luna a IV-a si vieri de reproductie, CPVM pentru porci categoria cresa, CPVM pentru porci la ingrasat )
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15710000-8 - Furaje preparate pentru animale de ferma sau pentru alte animale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
107500 kilograme
Valoarea estimata fara TVA: 38, 839EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 13.03.2007 pana la 31.08.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare = 2665RON ( 347 CPVM scroafe in gestatie, 210 CPVM scroafe in lactatie, 372 CPVM porci cresa, 1736 CPVM porci la ingrasat)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. 34/2006. Se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat prin prezentarea Certificatelor fiscale emise de autoritatile competente
Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului/autorizatie de functionare sau altele echivalente iar pentru persoanele juridice straine documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta d.p.d.v. profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
Ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte ca cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani este minim 500000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse din ultimii trei ani
Autorizatie pentru livrarea produselor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.02.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 4 RON
Conditii si modalitate de plata: Ordin de plata sau numerar
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.02.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.02.2007 11:00
Locul: P.R.M.S. Birce Mare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare din partea autoritatii contractante si delegatii imputerniciti din partea operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Alba, Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, Sector1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul P.R.M.S. Bircea Mare
Adresa postala: str. Sintuhalm nr.1, Localitatea: Deva, Cod postal: 330003, Romania, Tel.0254/218920, Email: [email protected], Fax: 0254/230780
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2007 15:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer