Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare furnitura de echipamente de statii radio emisie/receptie, realizate in tehnica digitala, care sa stea la baza organizarii de retele radio, in cadrul ANAR, cu capabilitate pentru trafic fonie si date ? statii totale.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.458.742 RON

Castigatorul Licitatiei: AGEXIMCO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143547/07.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138998
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALAAPELE ROMANE
Adresa postala: Bucuresti, Str.Edgar Quinet nr.6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Punct(e) de contact: Corina Damaschin, Tel. +40 0748886506, In atentia: Corina Damaschin, Email: [email protected], Fax: +40 0213151597, Adresa internet (URL): www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor de suprafata si subterane ce apartin domeniului public al statului.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare furnitura de echipamente de statii radio emisie/receptie, realizate in tehnica digitala, care sa stea la baza organizarii de retele radio, in cadrul ANAR, cu capabilitate pentru trafic fonie si date ? statii totale.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Administratia Nationala Apele Romane, Bucuresti, Str. Ion Campineanu, nr. 11, sect. 1, cod postal 010031
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului: constituirea unei furnituri de echipamente de statii radio emisie/receptie, realizate in tehnica digitala, care sa stea la baza organizarii de retele radio, in cadrul ANAR, cu capabilitate pentru trafic fonie si date. Achizitia furniturii va completa si dezvolta retelele actuale de comunicatii radio ale ANAR, asigurind totodata trecerea de la actuala tehnologie analogica la cea digitala precum si functiuni noi.Se sconteaza pe un ciclu de viata normata de cel putin 10 ani a furniturii achizitionate.Furnitura va fi achizitionata esalonat, pe o perioada de 2 ani, in loturi trimestriale de valoari aproximativ egale.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32236000-6 - Radiotelefoane (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 458, 742RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5872/CP/11.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S092-156684din14.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12931 Denumirea: Furnizare furnitura de echipamente de statii radio emisie/receptie - statii totale
V.1) Data atribuirii contractului 05.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AGEXIMCO S.R.L.
Adresa postala: Bd. Marasesti nr.25, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040251, Romania, Tel. 3368027, Email: [email protected], [email protected], Fax: 3362619, Adresa internet (URL): www.ageximco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4522600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4458742.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In cadrul procesului de reofertare se va solicita prezentarea unei noi oferte financiare, castigatorul fiind desemnat cel care va oferi pretul cel mai scazut.Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor.?Participantii la sedinta de deschidere a ofertelor, vor prezenta in acest sens o delegatie scrisa din partea operatorului economic, prin care acesta din urma il angajeaza pe respectivul participant sa-l reprezinte in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor;?In cadrul sedintei de deschidere, nu va fi respinsa nici o oferta, cu exceptia celor care se incadreaza intr-una din urmatoarele situatii: a)au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in invitatia de participare/documentatia de atribuire;b)nu sunt insotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire.?Sedinta de deschidere se va finaliza printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare, (de expertii cooptati, dupa caz) si de reprezentantii operatorilor economici. Procesul-verbal va consemna modul de desfasurare a sedintei de deschidere, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor preliminare, numarul de pagini al propunerii tehnice si al propunerii financiare.Fiecare operator economic care si-a depus oferta, indiferent daca a fost sau nu prezent la sedinta de deschidere, va primi cate o copie a procesului - verbal.Nu va fi admisa la evaluare : a)oferta cu perioada de valabilitate mai mica decat decat cea precizata in prezenta documentatie de atribuire si/sau care este insotita de scrisoarea de garantie bancara de participare cu perioada de valabilitate mai mica decat cea a ofertei.b)Daca la deschiderea plicului se constata ca lipseste garantia de participare oferta va fi respinsa;c)Ofertadepusa de un ofertant care, in ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale.Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale se dovedeste prin documentele constatatoare , conform HG nr. 1.337/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADMINISTRATIA NATIONALA ? APELE ROMANE? - Biroul JuridicContencios
Adresa postala: STR. EDGAR QUINET, NR. 6, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Tel. +40 213110146, Email: [email protected], Fax: +40 213122174, Adresa internet (URL): www.rowater.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2013 16:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer