Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare GPL auto


Anunt de participare (utilitati) numarul 96142/16.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TRANSPORT PUBLIC S.A.TULCEA
Adresa postala: str. Prelungirea Taberei nr. 7, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820221, Romania, Punct(e) de contact: Constantinescu Emil, Tel.0240534278, Email: [email protected], Fax: 0240534242, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare GPL auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: autobaza S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 386, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 4 contracte subsecvente
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de GPL auto timp de 4 ani. Se vor incheia 4 contracte subsecvente cu durata de 1 an.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09133000-0 - Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
272.800 litri GPL auto/an;1.091.200 litri GPL auto/4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 96, 500EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 15.000 lei; garantie de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
60 zile de la primirea facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
obligatoriu gratuit : SKID(4 rezervoare= 16.000 litri +2 pompe alimentare)proiect de instalare SKID avizat ISCIRprogram de gestiune stocuri GPLasistenta tehnica SKID
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neincadrarea in cond.art.181 din OUG 34/2006- ptr. pers. juridice straine, orice doc. valabil in tara de origine/declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca ofertantul nu se afla in situatiile art.181 din OUG 34/2006.
-declaratie privind calitatea de participant la procedura.
-pers.juridice romane-certificate fiscale privind plata impozitelor si taxelor la bugetul local si la bugetul de stat- fara datorii; pers. juridice straine-nesolicitat.
-pers.juridice romane-certificat de inregistrare al societatii, certificat constatator ORC original/copie cf cu originalul.
Certificat de agreere pentru vehicule care transporta marfuri periculoase eliberat de ARR.
-Licenta pentru transportul rutier public de marfuri in trafic internationalpe teritoriul Uniunii Europene, in conditiile stabilite in Regulamentul Consiliului ( CEE ) nr. 881/92 din 26 martie 1992.
-Certificat de Inspectie Tehnica anuala.-Cisterna indeplineste reglementarile in vigoare pentrutransportul marfurilor periculoase, cu confirmarea a SC IPROCHIM SA .
-pers. juridice straine-doc. valabile in tara de origine care sa dovedeasca forma de inregistrare si apartenenta profesionala(traducere legalizata)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-fisa de informatii generale cu cifra medie de afaceri 2007, 2008, 2009
-scrisoare de bonitate bancara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3ani
Cerinta minima: se solicita ca ofertantii sa prezinte cel putin doua contracte incheiate in ultimii 3 ani , care au avut ca obiect furnizarea de produse similare /servicii conexela o institutie beneficiara.-Declaratie referitoare la utilajele , instalatiile , echipamentele tehnice, documentele si serviciile pe care ofertantul trebuie sa le puna gratuit la dispozitia achizitorului pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru de livrare produse.
-Declaratie pe propria raspundere formulata de ofertant, in care se va specifica producatorul si firma de provenienta a reperului ofertant. Nu se accepta declararea mai multor alternative de producatori pentru un anumit produs.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.04.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.04.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.04.2010 12:00
Locul: sediul S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA, str. Prelungirea Taberei nr.7, Tulcea, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti legali ai ofertantilor/pers.cu imputernicire si act de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
-furnizorul va acorda sustinere in obtinerea avizelor ISCIR si APM ptr. functionare statie de alimentare-furnizorul va scolariza contra cost lucratorii din statia de alimentare si va acorda sustinere ptr. obtinerea carnetelor ISCIR ale acestora.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021310464, Email: [email protected], Fax: 021310464
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CONSTANTA
Adresa postala: STR.TRAIAN NR.23, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241616003, Email: [email protected], Fax: 02411616003
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A.
Adresa postala: STR.PRELUNGIREA TABEREI NR.7, TULCEA, Localitatea: TULCEA, Cod postal: 820221, Romania, Tel.0240534278, Fax: 0240534242
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.03.2010 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer