Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare ?i distribu?ie a produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013 ? 2014.


Anunt de participare numarul 145625/08.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULIALOMITA
Adresa postala: PIATA REVOLUTIEI, NR. 1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920032, Romania, Punct(e) de contact: CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA, Tel. +40 243230200, In atentia: Rodica Stoica, Email: [email protected]ahoo.com, Fax: +40 243232400, Adresa internet (URL): www.cicnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice generale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare ?i distribu?ie a produselor lactatepentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013 ? 2014.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform anexelor nr.1-3 ale caietului de sarcini
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare ?i distribu?iea produselor lactatepentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013 ? 2014
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire se distribuie produse lactate pentruzonele de contractare - anexe la caietul de sarciniCantitate: Lotul nr. 1 Slobozia =11.724 produse/zi; Lotul nr.2 Urziceni = 9.365 produse/zi; Lotul nr. 3Fetesti + Tandarei = 8.617 produse/zi
valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 3.436.984, 20 leiLotul nr. 1 Slobozia =1.356.466, 80 lei; Lotul nr.2 Urziceni =1.083.530, 50 lei; Lotul nr.3Fetesti+ Tandarei = 996.986, 90 lei
Valoarea estimata fara TVA: 3, 436, 984.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
178 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare: Lot 1=13.565 lei, Lot 2=10.835 lei, Lot3=9.970lei, Total=34.370 lei .Valabilitate: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, resp. 90 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu art.86 din H.G.925/2006: instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari-se va utiliza Formularul nr. 11 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin.(2)?(4) din H.G.925/2006; virament bancar in contul RO 67TREZ3915006XXX000121deschis la Trezoreria mun. Slobozia, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.In cazul ofertantilor din categoria IMM garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art.88 din H.G.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform prevederilor articolului 278^1, alin. 1, lit. a din O.U.G.34/2006, in situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catreautoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, se va retine contestatorului, din garantia de participare, suma calculata in raport cu valoarea estimata a contractului, astfel: Lot: 1:5136, 47 lei, Lot2:4863, 53 lei, Lot 3:4776, 99 lei.Pentru o evaluare si raportare unitara, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice (art.87 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). 5% din valoarea contractului fara T.V.A.Modul de constituire a garantiei de buna executie ? formularul nr. 12: -garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, dupa caz, scrisoare de garantie bancara, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.-Ofertantii care fac dovada incadrarii in prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, beneficiaza de reducere cu 50% la constituirea garantiei de buna executie. Se vor completa anexele 1 si 2 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul castigator pana la data semnarii contractului si reprezinta anexa la contract.Garantia de buna executie se va restitui in conditiile prevazute de legislatia in vigoare (art.92 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului Ialomita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal -Formular nr.2/ Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului generalNota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.181 din O.U.G. nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal- Formular nr.3Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).Se solicita:
-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor scadente fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.NOTA: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora in luna anterioara celei in care se depun ofertele.3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere Formular nr.5
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4. Declaratie privind calitatea de participant la proceduraModalitateade indeplinire si aplicabilitate in cadrul proceduriiOfertantul trebuie sa completeze formularul nr.13.Formularul va fi completat de catre ofertant/ofertanti asociati;5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere Formular nr.4
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Presedinte: Vasile Silvian CIUPERCA. Vicepresedinte: Ioan MARTIN, Vicepresedinte: Stefan MUSOIU. Director: Cezar Gheorghe VALCAN. Comisia de evaluare a ofertelor are urmatoarea componenta: Presedinte comisie de evaluare: Rodica STOICA , Membri: Adriana BUCOVEANU, Maria CAZACU, Gra?iela GURLEA, Mirela PREDA. Membri de rezerva: Elena FI?A, Marius HRISTESCU. Exper?i desemnati de institutiile de specialitate: Ciubotaru Virginia -asistent principal igiena - Directia de Sanatate Publica Ialomita, Abaza Stefania- comisar ? Comisariatul Judetean pentru ProtectiaConsumatorilor Ialomita, Maurer Camelia? expert achizitii? Inspectoratul Scolar al judetului Ialomita, Lacatus Anca ? inginer? Directia Sanitar Veterinara si pentru SigurantaAlimentelor Ialomita, Moldoveanu Mihai ? doctor - Directia Sanitar Veterinara si pentru SigurantaAlimentelor Ialomita, Dobre Iulian ? consilier? Directia Generala a Finantelor Publicea judetului Ialomita.Consilierii judeteni: Dumitru Otilia, Nica Viorel, Vasile Mitu, Herea Gheorghe, Popescu Nicolae, Petre Gheorghe, Sonchereche Laurentiu, Condrut Ileana, Serbanescu Virgil Marian, Berbecel Vasile, Maftei Gica, Nunu Ion, Vasilache Aurel, Popescu Ionut, Dumitru Doina Elena, Miclea Dan, Purice Gheorghe, Sitaru Nicolae, Nica Ion, Andriescu Adrian, Urloiu Zenica, Barcari Rodica Luminita, Mihaila Stefan, Florea Romeo, Enescu Gheorghe, Galatchi Emil, Ionescu Ion, Mitrica Ion.
In Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informa?iile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
3. Prezentarea autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor emisa de directia judeteana/municipiului Bucure?ti (conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declara?ie privind partea/par?ile din contract care sunt indeplinite de subcontractan?i ?i specializarea acestora.Modalitate de indeplinire:
Completare formular nr.10
Cerinta nr. 1
Declara?ie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 aniInformatii privind cifra de afaceri. Prezentarea unei fise de informatii generale care sa cuprinda cifra de afaceri globale pe perioada ultimilor 3 ani (2010, 2011 si 2012). Media cifrei de afaceri globale intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani. Valoarea cifrei de afaceri globale a operatorului economic sa fie de minim: 2.712.933, 6 lei pentru lotul nr.1;2.167.061 lei pentru lotul nr.2 si 1.993.973, 8 lei pentru lotul nr.3. Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, in copie cu mentiunea , ,conform cu originalul? cu semnatura si stampila operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular nr.15Valorile vor fi prezentate in lei si in euro la cursul mediu leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru anul respectiv ? www.bnr.ro.Nota: Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Na?ionala a Romaniei pentru anul respectiv.
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind situa?ia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca ter?ul sus?inator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor inso?i angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autorita?ii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificulta?i pe parcursul derularii contractului, persoana sus?inatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obliga?iilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul/candidatul este un grup de operatori economici, cerin?a minima privind situa?ia economica ?i financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind situa?ia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i.Nota : Persoana ce asigura sustinerea situa?iei economice ?i financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular nr.10Completare Formular nr.15Valorile vor fi prezentate in lei si in euro la cursul mediu leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru anul respectiv ? www.bnr.ro.Nota: Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Na?ionala a Romaniei pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Condi?ie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel pu?in 3 mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului pentru fiecare lot.
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).Condi?ie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel pu?in 1 depozitfrigorific adecvatpentru receptia, depozitarea si livrarea de produse lactate pentru fiecare lot.Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozitfrigorificautorizat conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza formularul nr.7In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca ter?ul sus?inator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani inso?ita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor inso?i angajamentul fermal persoanei respective care trebuie sa garanteze autorita?ii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificulta?i pe parcursul derularii contractului, persoana sus?inatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obliga?iilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin?a minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacita?ii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Cerin?a nr.2Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.CompletareFormular nr.8Condi?ie de calificare
Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim 3 persoane pentru transportul ?i distributia produselor lactate la loca?iile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit pentru fiecare lot (zona de contarctare).Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008.Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerin?e se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverin?a).
Cerinta nr.1
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte caCondi?ie de calificare :
Ofertantul/candidatul a livrat produse similare in valoare cumulata de minim: 1.356.466, 80 leipentru lotul nr.1 Slobozia; 1.083.530, 50 lei pentru lotul nr.2 Urziceni; 996.986, 90 lei lotul 3 Fete?ti-?andarei.Ofertantul/candidatul va prezentacertificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar, prin care sa se confirme livrarea de produse similare, inclusiv activitatea de transport ?i distribu?ie, in cuantumul solicitat.Modalitatea de indeplinire
CompletareFormular nr.6Valorile vor fi prezentate in lei si in euro la cursul mediu leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru anul respectiv ? www.bnr.ro.Nota:
Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romanieipentru anul respectiv.
Cerinta nr. 2
Condi?ie de calificare : Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005Sau, Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specifica?ie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.
Modalitate de indeplinire:
Prezentare documente/certificate emise de organisme independente in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr. 1
Condi?ie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii.Modalitate de indeplinire:
Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza formularul nr.7CompletareFormular nr.8CompletareFormular nr.6Valorile vor fi prezentate in lei si in euro la cursul mediu leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru anul respectiv ? www.bnr.ro.Nota: Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei / Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Prezentare documente/certificate emise de organisme independente in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Numar runde: 1;Durata rundei: 1 zi;Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta;Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret;Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie;Licitatia nu se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentuluiNu se va utiliza pasul de licitare.Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice.Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in sistem pentru a putea participa la procedura. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Transmiterea invitatiilor de participare la licitatia electronica, se va face operatorilor economici care au avut oferte admisibile.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.09.2013 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.09.2013 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.09.2013 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Ialomita, Piata Revolutiei, nr.1, Slobozia
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, experti cooptati, reprezentantii imputerniciti in scris ai ofertantilor, reprezentantii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale : In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C.in vederea anularii actului ?i/sau recunoa?terii dreptului pretins ori a interesului legitim in condi?iile art.256^2 din OUG nr.34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
JUDETUL IALOMITA( CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA)-Direc?ia Coordonare Organizare ?Serviciul Juridic
Adresa postala: Piata Revolutiei nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920032, Romania, Tel. +40 243230200, Email: [email protected], Fax: +40 243230250
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2013 10:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer