Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE IMPLANT COHLEAR IMUNOGLOBULINA UMANA SI PROTEZA BAHA


Anunt de participare numarul 149263/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700614, Romania, Punct(e) de contact: Alexandra Rotaru, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE IMPLANT COHLEAR IMUNOGLOBULINA UMANA SI PROTEZA BAHA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI - MAGAZIA DE MATERIALE RESPECTIV FARMACIE
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 12, 608, 035.2RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: LUNAR, SEMESTRIAL ANUAL , IN FUNCTIE DE REFERATUL DE NECESITATE SI DE FINANTARILE DIN CADRUL PROGRAMELOR NATIONALE
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE IMPLANT COHLEAR TIP 3, IMUNOGLOBULINA UMANA SI PROTEZA BAHA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33185200-2 - Implant cohlear (Rev.2)
33185000-0-Proteze auditive (Rev.2)
33651520-9-Imunoglobuline (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
FURNIZARE IMPLANT COHLEAR TIP 3, IMUNOGLOBULINA UMANA SI PROTEZA BAHA, CONFORM CAIETELOR DE SARCINI SI ANEXA B
Valoarea estimata fara TVA: 12, 608, 035.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare - Formular nr 12 din SECTIUNEAFORMULARE se constrituie conf art.86 alin.(1)din H.G nr 925/2006 cu modif si complet ulterioare, obligatoriu se va posta in SEAP scanata si va fi prezentata in original la sediu de catre toti operatorii economici pana la data limita stabilita pt depunerea ofertelor (exceptie facand viramentul bancar)in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 180 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Ptr IMM-uri gar de part poate fi const in cuantum de 50% Dovada const gar de part va fi insotita de Declaratia pe propria raspund privind incadrarea in categoria IMM.CU OBLIGATIVITATEA MENTIONARII LOTURILOR PENTRU CARE ESTE CONSTITUITA.contul autorit. contractante: RO04TREZ4065041XXX000709, deschis la Trezoreria Iasi, cod fiscal: 4541092. Garantia de particip aferenta fiecarui lot in parte este mentionata in Anexa B - loturi din fisa de date. LIPSA GARANTIEI DE PARTICIPARE CONDUCE LA ELIMIN OFERTANT, respectiv RESPINGEREA OFERTEI.DOVADA CONSTIT GARANTIEI DE PARTICIP VA FI INSOTITA DE O ANEXA care cuprinde denumirea lot pt care s-a ofertat si val gar de particip pt fiecare lot in parte si val totala a gar de particip (Anexa B). Oferta va fi respinsa daca nu este insotita de gar de particip in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate de 180 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor, solicitata in Anexa B din fisa de date. Echivalenta pt o garatie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10 %, din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, aceasta garantie putandu-se constitui in conformitate cu prevederile art 89 alin 2 din HG 925/2006 in oricare din formele de la art. 90 alin. 1 si 3 din HG 925/2006sau in functie de valoare de la art. 90 alin. 1si 2 din HG 925/2006.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste, intarzie sau isi indeplineste necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la indeplinirea obligatiilor asumate.Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri alocate pentru Programele Nationale de Sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
* Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Se solicita: prezentare Formular 1 (in SEAP);* Declaratie privind eligibilitatea art 180 (atat pentru ofertant cat si pentru tert sustinator)- Se solicita: prezentare Formular 2 (in SEAP);* Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69'1 (atat pentru ofertant cat si pentru tert sustinator si subcontractant daca e cazul). Persoanele care detin functii de decizie in legatura cu procedura din cadrul autoritatii contractante, si anume: ec. Cumpat Carmen Marinela - manager, dr. Baltag Doru - dir. medical, ec. Canila Violetta - dir. financiar contabil, ec. Hutu Daniela - sef serviciu administrativ, avocat Munteanu-Vasiliu Adriana - juridic, - Se solicita: prezentare Formular 3 (in SEAP);* Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181lit. a), c^1), d)din OUG NR. 34/2006 (atat pentru ofertant cat si pentru tert sustinator)- Se solicita: prezentare Formular 4(in SEAP);* Certificate constatatoare, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident in copie lizibila conform cu originalul (in SEAP);* Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Se solicita: prezentare Formular 5 (in SEAP). Persoane juridice/fizice romane: Cerinta obligatorie: in SEAP - prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din acest certificat. Vor fi calificati doar operatorii economici care au ca domeniu de activitate productia, distributia sau comercializarea produselor ce fac obiectul procedurii de achizitie. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.* Documente care atesta statutul de IMM - daca este cazul, Se solicita: prezentare Formular 6(in SEAP);*Persoane juridice /fizice straine: Cerinta obligatorie: in SEAP - Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit si obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din acest certificat.Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii - in xerocopie , semnat si stampilat conform cu originalul, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.-pentru implant cohlear tip 3 si proteza baha.
Autorizatia de punere pe piata.-pentru imunoglobuline umane.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani)
bilant contabil pe anul 2013 sau prezentarea altor documente in sustinerea cifrei de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 7(in SEAP)copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul(in SEAP)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Lista principalelor livrari de produse care vizeaza cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioada de livrare, beneficiari. Conform art.188, alin.1 lit a) din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat de specialitate de care dispune pentru asigurarea controlului calitatii.
Certificat de inregistrare a dispozitivelor medicale, inclusiv anexa sau declaratie de conformitate a producatorului in care sa fie precizata conformitatea produsului cu una din directivele europene in domeniu : Directiva 93/42 CEE , Directiva 98/79 CEE , Directiva 90/385 CEE sau echivalent ? in xerocopie , semnat si stampilat conform cu originalul , valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Se vor depune Certificate emise de un organism national sau international de certificare ISO 9001:2008, sau echivalent, valabil la data limita pentru primirea ofertelor. - In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. - In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formular8(in SEAP)formular 9(in SEAP)copie conform cu originalul(in SEAP)Copie conform cu originalul (in SEAP)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.04.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: STRADA PANTELIMON HALIPA NR 14, Localitatea: IASI, Cod postal: 700661, Romania, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer