Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare, instalare, punere in functiune echipamente medicale pentru ginecologie, ? Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, in cadrul proiectului de cooperare transfrontaliera ?Servicii imbunatatite de obstetrica si ginecologie in sistem interregional?


Anunt de participare numarul 143842/24.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
Adresa postala: PRAHOVEI NR. 1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440192, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIU-CRISTIAN RUSU, Tel. +40 261727259, Email: [email protected], Fax: +40 261727259, Adresa internet (URL): www.spitalsm.xhost.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital judetean de urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare, instalare, punere in functiune echipamente medicale pentru ginecologie, ? Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, in cadrul proiectului de cooperare transfrontaliera ?Servicii imbunatatite de obstetrica si ginecologie in sistem interregional?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, Aleea Prahovei nr. 1, Municipiul Satu Mare, la magazia spitalului
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente medicale pentru ginecologie ? Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, in cadrul proiectului de cooperare transfrontaliera ?Servicii imbunatatite de obstetrica si ginecologie in sistem interregional?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31524110-9 - Lampi pentru sali de operatie (Rev.2)
33161000-6-Instalatie de electrochirurgie (Rev.2)
33164100-8-Colposcop (Rev.2)
33168000-5-Aparate de endoscopie si de endochirurgie (Rev.2)
33192230-3-Mese de operatie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1. -Lampa de operatie cu camera pregatire camera video-1 buc. - 111.573, 06 lei fara TVA
Lot 2. - Masa de operatie cu accesorii de Obstetrica-Ginecologie-1 buc. - 163.467, 76 lei fara TVA
Lot 3. - Unitate electrochirurgie mono ? bipolara cu sigilarevasculara si argon-1 buc. - 210.747, 15 lei fara TVA
Lot 4. - Sistem endoscopic pentru histeroscopie diagnostica si operatorie si rezectie monopolara-1 buc. - 143.028, 53 lei fara TVA
Lot 5. - Sistem endoscopic avansat pentru chirurgie laparoscopica-1 buc. - 405.438, 69 lei fara TVA
Lot 6. - Videocolposcop- 1 buc. - 13.133, 16 lei fara TVA
Lot 7. - TrusadeIntrumentarChirurgical-1 buc. - 70.626, 82 lei fara TVA
Lot 8. -Ecograf multidisciplinar 3D/4D cu aplicatii avansate in ginecologie-1 buc. - 263.001, 80 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 1, 381, 016.97RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a)Cuantumul garantiei de participare: lot 1. ? 2.231, 46 lei; lot 2. ? 3.269, 35 lei; lot 3. ? 4.214, 94 lei; lot 4. ? 2860, 57 lei;lot 5. ? 8.108, 77 lei; lot 6. ? 262, 66 lei; lot 7. ? 1.412, 53 lei;lot 8. ? 5.260, 03 lei.b) Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data limita de depunere a ofertei.c)Forma de constituire a garantiei de participare: -Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original, conform Formular 11 - din Sectiunea III a documentatiei de atribuire- Virament bancar in contul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, nr.RO28TREZ5465041XXX000327, cod fiscal: 3963722, care va purta viza bancii, obligatoriu, sau-Depunere in numerar la Casieria Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare. (doar pentru lotul 6 deoarece la acest lot garantia de participare este ?redusa ca valoare?, conform art. 86 alin. 5 lit b) din HG 925/2006) Autoritatea contractanta va retine, la prima sa cerere scrisa, din garantia de participare constituita, in raport cu valoarea estimata a contractului, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazuta la art. 278┬╣ alin.(1) lit.a) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, suma de: lot 1-1115, 73 lei, lot 2-1634, 67 lei, lot 3-2107, 47 lei, lot 4-1430, 28 lei, lot 5-4054, 38 lei, lot 6-nu se va retine nici o suma deoarece valoarea estimata a lotului este sub 15000 euro fara TVA prevazut la art. 278┬╣alin. (1) lit. a) din O.U.G. 34/2006, lot 7-706, 26 lei, lot 8-2630, 01 lei si in cazurile prevazute la alin.(2) si (5) ale aceluiasi articol.Se va completa Formular 11, in cazul constituirii garantiei de participare prin instrument de garantare.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in Euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din pretul contractului, exclusiv TVA.Modul de constituire a garantia de buna executie: Garantia de buna executie se constituie prin: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, conform Formularului nr.12 cu o durata de valabilitate cel putin egala cu durata contractuluila care se adauga perioada de garantie a produselor si un termen de minim 45 de zile.Se restituie in termen de 14 zile de la data intocmirii Procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, conf.art.91 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fond ext neramb?Prog Coop Transf Ungaria?Romania2007?2013, Prior2Intar coez soc, ec in zona de granita, dom maj de interv 2.4Protej sanat, prevenamen com codHURO/1101/081/2.4.1, Hotnr.25/2012aCons Jud SM
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)-Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 1 din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta declaratie, Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 3din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declara?ie, 3.)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 2din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.181 lit. a, c1 si d din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 4 din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.Dupa caz, fiecNOTA:
In sensul prevederilor art.69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Manager Marc Ioan Adrian, Dir. Fin Contabil Ec. Pal Mircea, Dir. Medical Dr. Mare Paula, Dir. Ingrijiri Ec. Opris Gabriela, Sef Serv Achizitii Sabau Alina Mihaela, sef sectie obstetrica ginecologie Varodi Viorica, sef serviciu intretinere ing. Supuran Daniel, consilier juridic cj. Ioana Sut
are asociat, tert sustinator sau subcontractant este obligat sa prezinte aceasta declaratie, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010- Certificat completat in conformitate cu Formularul 5 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire Certificat constatator, emis de ONRC-Vor depune Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Persoanele fizice: vor depune autorizatia de functionare PFA.Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Persoane juridice/fizice straine:
Vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor legale din tara in care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un organism abilitat in tara in care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
NOTA: -Ofertantului desemnat castigator, inainte de a i se transmite comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, in original sau in copie legalizata, Certificatul constatator, pentru conformitate.-Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul sustinator, Aviz de functionare pentru comercializare, emis de Ministerul Sanatatii, ,in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau copie legalizata-Ofertantii nerezidenti vor depune documente echivalente insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.NOTA: Documentele de calificare solicitate la capitolele III.2.1.a) si III.2.1.b) vor fi depuse o singura data pentru toate loturile ofertate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, fara a fi luat in considerare anul in curs, sa fie cel putin egala cu: Lot 1 ? 223.146, 12 lei cu TVA; Lot 2 ? 326.935, 52 lei cu TVA; Lot 3 ? 421.494, 3 lei cu TVA; Lot 4 ? 286.057 lei cu TVA; Lot 5 ? 810.877, 38 lei cu TVA; Lot 6 ? 26.266, 32 lei cu TVA; Lot 7 ? 141.253, 64 lei cu Tva; Lot 8 ? 526.003, 6 lei cu TVA.Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de operatorul economic in anii financiari precizati.
Valorile cifrelor de afaceri globale vor fi exprimate in Lei si in Euro, la cursul Leu/Euro mediu comunicat de BNR pentru anii respectivi.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si se vor specifica ratele utilizate in oferta depusa.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente echivalente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat, documente valabile la data limita de depunere a ofertelor.Se va depune Fisa de informatii generale, completata conform Formularului 6 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
NOTA: Formularul 6 se va depune o singura data pentru toate loturile ofertate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale-Formularul 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parti din contract, se va completa Formularul 9, precum ?i Anexa la Formularul 9 din Sectiunea III ? Formulare.Ofertan?ii vor nominaliza subcontractan?ii in Anexa la Formularul 9.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie, daca este cazul, pentru loturile pentru care se depune oferta si se depune o singura data.
Declaratie privind personalul responsabil tehnic de care dispuneSe va completa Formularul 8 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire. Ofertantul va nominaliza personalul responsabil cu instruirea personalului medical si al celui tehnic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta privind utilizarea echipamentelor medicale ce fac obiectul contractului (dupa caz).NOTA: Formularul 8 se va depune o singura data pentru toate loturile ofertate.
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse de natura similara, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor).
Se solicita completarea Formularului 7 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire si Anexei la Formularul 7 - Lista principalelor furnizari de produse de natura similara, care va contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie cu anexa.Ofertantii vor nominaliza in Anexa la Formularul 7:
1 contract prin care sa faca dovada furnizarii de produse de natura similara, a caror valoare insumata sa fie de minim, astfel:
pentru Lot 1 - 111.573, 06 lei fara TVA
pentru Lot 2 - 163.467, 76 lei fara TVA
pentru Lot 3 - 210.747, 15 lei fara TVA
pentru Lot 4 - 143.028, 50 lei fara TVA
pentru Lot 5 - 405.438, 69 lei fara TVA
pentru Lot 6 - 13.133, 16 lei fara TVA
pentru Lot 7 - 70.626, 82 lei fara TVA
pentru Lot 8 - 263.001, 80 lei fara TVA
Se vor depune in acest sens certificate/documente emise de principalii beneficiari, clienti privati sau autoritati contractante; Certificatele/documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari, si trebuie sa contina informatii privind obiectul contractului, duratei acestuia si pretul platit pentru produsele livrate.
Conversia in Lei a valorilor contractelor se va face la cursul mediu BNR aferent anului/anilor in care au fost furnizate produsele, sau la cursul Bancii Nationale din tara de resedinta a ofertantului, in cazul nerezidentilor, pentru anul/anii indeplinirii contractului, respectiv:
Anul 2010:1 Euro = 4, 2099 Lei;
Anul 2011:1 Euro = 4, 2379 LeiAnul 2012:1 Euro = 4, 4560 LeiPentru anul 2013 se va utiliza cursul valutar mediu lunar comunicat de catre BNR aferent lunii la care se raporteaza contractul/contractele nominalizate in Anexa la Formularul 7.
In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Se va depune Certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent privind managementul calitatii, din care sa reiasa obiectul de activitate aferent prezentei proceduri, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul care nu indeplineste aceste conditii nu va fi luat in considerare.
NOTA: Se va depune o singura data pentru toate loturile ofertate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestoraDeclaratie privind personalul responsabil tehnic de care dispuneDeclaratie privind lista principalelor livrari de produse de natura similara, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor).Certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7942/24.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.07.2013 11:00
Locul: Satu Mare, str. Prahovei nr. 1, sala de sedinta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria ? Romania 2007 ? 2013, Prioritatea 2 ?Intarirea coeziunii sociale si economice in zona de granita?, domeniul major de interventie 2.4?Protejareasanatatii si prevenireaamenintarilor comune?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
Precizari privind asocierea- - in cazul in care doi sau mai multi operatori economici se vor asocia cu scopul de a depune oferta comuna, se va prezenta acordul de asociere semnat de catre parti, acesta urmand a fi legalizat, doar in situatia in care oferta comuna a acestora va fi declarata castigatoare, inainte de data semnarii contractului;
- - unul dintre asociati va fi nominalizat ca si lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de catre persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor;
- in acordul de asociere se va mentiona faptul ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pentru toti asociatii, acesta fiind raspunzator fata de beneficiar pentru indeplinirea contractului. Plata se va face catre liderul asociatiei;
- ofertantii persoane juridice/fizice straine vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revine fiecarui asociat in indeplinirea contractului.In conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, in cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantilor, care au prezentat acelasi pret, li se va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare in plic inchis. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2alin.(1) lit.a) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -10 zile incepand din ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act emis de autoritatea contractanta pe care contestatorul il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: str. Prahovei nr. 1, et. 2, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440192, Romania, Tel. +40 261727259, Email: [email protected], Fax: +40 261727259, Adresa internet (URL): www.spitalsm.xhost.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2013 08:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer