Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare, instalare si punere in functiune - Echipamente medicale dotare bloc operator chirurgie


Anunt de participare numarul 116890/12.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
Adresa postala:  Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300736, Romania, Punct(e) de contact:  Tiberiu Balog, Tel. 0356433114, Email:  [email protected], Fax:  0356433114, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare, instalare si punere in functiune - Echipamente medicale dotare bloc operator chirurgie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare, instalare si punere in functiune - Echipamente medicale dotare bloc operator chirurgie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33162100-4 - Dispozitive pentru blocul operator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Oferta se va depune pe intreaga cantitate de produse.
Echipamente medicale dotare bloc operator chirurgie: - Masa de operatie electrohidraulica cu accesorii pentru urologie ? 1 bucata;
- Masa de operatie electrohidraulica cu accesorii pentru chirurgie generala? 1 bucata;
- Lampa scialitica cu leduri pentru interventii chirurgicale urologie? 1 bucata;
- Lampa scialitica cu leduri pentru interventii chirurgicale? 1 bucata;
- Electrocauter pentru urologie? 1 bucata;
- Electrocauter pentru chirurgie generala? 1 bucata.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 062, 096RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 20.000 lei. Reducere 50% pentru IMM-uri definite cf Legii nr.346/2004, republicata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget -Ministerul Sanatatii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare / subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere conform Ordinului nr.314/2010
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile articolului 181 din O.U.G. nr.34/2006, actualizata
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sau echivalent, original, copie legalizata sau copii semnate si stampilate ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante, valabil la data deschiderii ofertelor;
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale sau echivalent, original, copie legalizata sau copii semnate si stampilate ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante, valabil la data deschiderii ofertelor.
Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (copie)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea si completarea formularului 1- Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani conform formularului 12D (model anexat)Autorizatie de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii (copie)Autorizatie de livrare din partea producatorului (copie)Dovada certificarii conditiilor de calitate: - Operatorul economic si producatorul trebuie sa faca dovada ca are implementat si certificat Sistemul de Management al Calitatii ? ISO 9001:2001 (in termen de valabilitate la data deschiderii documentelor de calificare sau echivalentul lui, este obligatorie prezentarea certificatului - copie).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.04.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.04.2011 12:00
Locul: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, b-dul I. Bulbuca, nr.10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
Adresa postala:  B-dul I.Bulbuca, nr.10, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300736, Romania, Tel. 0356-433638, Fax:  0356-433114, Adresa internet (URL):  www.hosptm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.03.2011 12:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer