Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare, instalare si punere in functiune a unui Sistem SPECT


Anunt de participare numarul 148525/14.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
Adresa postala: BRAILA , SOS.BUZAULUI NR.2, Localitatea: Braila, Cod postal: 810325, Romania, Punct(e) de contact: Ec. Pascaru Eduard-DA;Ing. Boala Lucian-CS, Tel. +40 239693868, In atentia: Ec. Pascaru Eduard-DA;Ing. Boala Lucian-CS, Email: [email protected], Fax: +40 239693868, Adresa internet (URL): www.spitjudbraila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare, instalare si punere in functiune a unui Sistem SPECT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA, SOS. BUZAULUI NR.2
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare, instalare si punere in functiune a unui Sistem SPECT pentru dotarea Centrului de Oncologie si Radioterapie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform descrierii din caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33121200-6 - Aparate de scintigrafie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 840, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in suma fixa, astfel: 36000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modalitatea de constituire: Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Garantia de participare depusa sub forma de OP se va depune atat in SEAP cat si o copie de pe OP confirmata de banca, la sediul autoritatii contractante. Ordinul de plata in contul Spitalului Judetean Brail: RO 49 TREZ 1515006XXX007274, deschis la Trezoreria Municipiului Braila. CF 4342863. In cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare, aceasta se poate constitui si prin depunerea sumei in numerar la casieria unitatii In conformitate cu art. 16(2) din Legea 346/2004, cu modif si completari ulterioare, intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie. In conf cu prev. Art. 278^1, alin 1 din OUG 34/2006, in masura in care Consiliul respinge o contestatie ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, urmatoarele sume: b) intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei; Prevederile art. 278^1, alin. 1 se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie. Cursul valutar pentru echivalenta leu/alta moneda: curs BNR din 25.11.2013, pentru Euro cursul este 1E=4, 4447 ron Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie, ulterior semnarii contractului, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri de la Consiliul Judetean Braila
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Prezentare formular 12 A , de eligibilitate (neincadrarea la art. 180 din OUG 34/2006)
b)Prezentare formular 12 B (neincadrarea la art. 181 / OUG34/2006)
c)Prezentare formular 12 C - Declaratie pe proprie raspundere, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al ofertantului, privind neincadrarea intr-una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006
Presedintele Consiliului Judetean Braila; Gheorghe-Bunea Stancu-aproba Lista de investitii
Director executiv Consiliul Judetean Braila Ec. Rusu Alina-aproba Lista de investitii
Manager: Ec. Sin Rodica-Ordonator de credite
Director financiar-contabil: Ec. Chirita Irina ? aproba fondurile pentru procedura
Director medical: Dr. Iugulescu Mihail ? coordonator activitate medicala.
Director ingrijiri: As. Crivat OlgutaSef serviciu APCA - Ec. Petrea Lenuta ? intocmire Documentatie de atribuire
Consilier juridic Gegea Constanta - intocmire Documentatie de atribuire; membru al comisiei de evaluare
Ec. Pascaru Eduard-intocmire Documentatie de atribuire; membru al comisiei de evaluare
Ing.Boala Lucian ? inginer aparatura medicala ? membru comisia de evaluare
Ec. Bertescu Daniel- Economist serv APCA - membru comisie de evaluare
d)Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, potrivit Ordin ANRMAP 314/2010 - Formular nr. 5
e) Prezentare Formular 30, semnat si stampilat
f)Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei avand data limita de depunere a ofertei.
In situatia in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiilor datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11, alin 4 din HG nr. 925/2006.
In cazul ofertei comune, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus precizat.
g)Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala ofertantul are deschise, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru, implicate in derularea contractului, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei avand data limita de depunere a ofertei.
In situatia in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiilor datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11, alin 4 din HG nr. 925/2006.
In cazul ofertei comune, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus precizat.
Subcontractantii au obligatia depunerii doar a declaratiei privind art. 69^1 din OUG 34/2006, iar in cazul tertului sustinator acesta va depune doar declaratia privind art. 180, art. 181 lit. A), c1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 1.Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, informatiile sa fie reale/ actuale, la data limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii.
2.Aviz MS privind activitatea de comercializare, de distributie si de prestari servicii in domeniul dispozitivelor medicale, in conformitate cu prevederile Legii 176/2000 Republicata, cu modificari si completari ulterioare.
Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii. Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere autorizata in limba romana. Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori. Subcontractantul si tertul sustinator trebuie sa prezinte acest document pentru neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din Ordonanta de Urgenta nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.
Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc, trebuie sa prezinte pentru conformitate documentul (ele) in original/copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Se solicita Fisa de informatii generale intocmita conform Formularului 2, care sa cuprinda si cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii trei ani.2.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijolace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de furnizare a produselor pentru perioada de derulare a contractului. Disponibilitatea de sustinere a contractului, indeferent de modalitatea in care se va prezenta, va trebui sa contina suma si perioada pentru care operatorii economici au obligatia sa asigure accesul la disponibilitati. Aceasta cerinta are in vedere evitarea riscului autoritatii contractante, de neindeplinire a contractului de furnizare.Formula dupa care se va calcula cash-flow-ul este urmatoarea: valoarea estimata a contractului/perioada de derulare a contractului (fara a se lua in calcul perioada de garantie)x perioada solicitata. Disponibilul maxim solicitat este de: 1472000 lei pentru o perioada de 4 luni(termen de livrare - 60 de zile de la data comenzii+ termen de plata -60 de zile de la data receptiei produselor). Acest disponibil poate fi si exprimat in EURO la cursul din 25.11.2013:4, 4447 lei. La calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta moneda comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul asocierii, cerinta minima se poate indeplini in mod cumulativ, fiecare asociat fiind obligat sa prezinte acest formular. Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 180 si art. 181 lit. A), c1) si d), conform art. 186 alin (2) si art 69^1 din OUG nr. 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse prin cel putin sau la nivelul a cel putin 1(unu) contract sau mai multe contracte a carui/caror valoare cumulata sa fie de cel putin valoarea estimata in lei, fara TVA , respectiv 1.840.000, 00 lei, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Aceste valori reprezinta valori minim impuse si nu valori exacte.2.Produsele livrate trebuie sa aiba marcaj CE /certificate de conformitate in conformitate cu legislatia in vigoare. La calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta moneda comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Ofertantul trebuie sa aiba implementat: - standardul de asigurare a calitatii, ISO 9001 :2008 sau echivalent,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nivelul valoric poate fi indeplinit prin prezentarea a cel putin 1(unu) sau mai multe contracte a carui/caror valoare cumulata sa fie de cel putin valoarea estimata in lei fara TVA a prezentului contract, respectiv 1840000 lei. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea acestui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180, art. 181 lit. A), c1) si d), conform art. 190 alin. (2) si art. 69^1 din OUG nr.34/2006. Pentru a dovedi ca sustinatorul nu se afla in situatia art.180 din OUG nr.34/2006, ofertantul va prezenta o declaratie a sustinatorului intocmita in conformitate cu Formularul 12A, in vederea neincadrarii in art. 180, 181 lit a, c^1 si d si art. 69^1 din OUG 34/2006.Ofertantul trebuie sa aiba implementat: - standardul de asigurare a calitatii, ISO 9001 :2008 sau echivalent,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentionze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin.(4) din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Documentele edificatoare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, clasate pe primul loc au preturi egale, in cadrul propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic
Adresa postala: Soseaua Buzaului, nr. 2, Localitatea: Braila, Cod postal: 810325, Romania, Tel. +40 239693868, Fax: +40 239693868, Adresa internet (URL): www.spitalbraila.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 12:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer