Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare, instalare si punere in functiune aparate aerosoli


Anunt de participare numarul 143613/14.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
Adresa postala: PRAHOVEI NR. 1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440192, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIU-CRISTIAN RUSU, Tel. +40 261727259, Email: [email protected], Fax: +40 261727259, Adresa internet (URL): www.spitalsm.xhost.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital judetean de urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare, instalare si punere in functiune aparate aerosoli
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Satu Mare, str. Prahovei nr. 1, magazia spitalului
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aparat aerosoli? 2 bucati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33190000-8 - Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Aparat aerosoli? 2 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 806.45RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de: 16 leiGarantia de participare trebuie sa fie valabila cel putin 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelorModalitati de constituire: Garantia de participare se constituie prin: - Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, completat conform Formularului 11 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire;
- scrisoare de garantie bancara sau OP avizat de banca;
- prin depunere in contul RO 83TREZ5465006XXX007586deschis la Trezoreria Judeteana Satu-Mare- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari sau bancara (cf art.86 din Hot. 925/2006).Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.In cazul in care autoritatea contractanta solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertelor, perioada de valabilitate a garantiei de participareva fi prelungita in mod corespunzator.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asocierea inansamblu . Echivalenta lei/ valuta se va face la cursul stabilit de BNR la data de 08.04.2013. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din pretul contractului, exclusiv TVA.Modul de constituire a Garantiei de buna executie: in conformitate cu art. 90 din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondurialocate din veniturile proprii ale sectiei de Pediatrie, din incasarea taxei de VIP a sectiei de Pediatriedin cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006, sau subcontractare conform art. 45 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea- Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de urgenta 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica-se completeaza si prezinta Anexa 1 ?DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA?, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006-se completeaza si prezinta Anexa 2?DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 181?, Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-se completeaza si prezinta Anexa 4 ?DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE?.NOTA: In sensul prevederilor art. 69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante sunt: Manager Marc Ioan Adrian, Dir. Fin Contabil Pal Mircea, Dir. Medical Mare Paula, Dir. Ingrijiri Opris Gabriela, Certificatul pentru participare cu oferta independenta conform Ordin nr. 314/2010 ANRMAP-se completeaza si prezinta Anexa 3 ? ?CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA?, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul. Ofertantii vor depune si o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile / reale la data limita de depunere a ofertelor-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul. Ofertantii vor depune si o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile / reale la data limita de depunere a ofertelor, Alte avize, autorizatii, certificate-Se va prezenta Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii.Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa si depune, in original, Formularul ?Informatii generale IG?,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii generale continand cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta Certificatul de Management al Calitatii ISO 9001sau certificate echivalente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Sistemul de Management al calitatii ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6929/10.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.06.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.06.2013 11:00
Locul: Satu Mare, str. Prahovei nr. 1, Sala de sedinte subsol UPU
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, in cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantilor, care au prezentat acelasi pret, li se va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din OUG nr.34/2006 5 zile incepand din ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act emis de autoritatea contractanta pe care contestatorul il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: Str. Prahovei nr. 1, et. 2, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440192, Romania, Tel. +40 261727259, Email: [email protected], Fax: +40 261727259, Adresa internet (URL): www.spitalsm.xhost.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2013 15:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer